Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

 1. Čo nás baví - Mgr. Anna Kravčíková
 2. Dejiny a tradície Rómov - Bc. Lýdia Vaverčáková
 3. Futbalový krúžok - Michal Kešeľák
 4. Hudba - spev - tanec - Mgr. Anna Jurgovianová
 5. Hudobný krúžok - Mgr. Anna Jurgovianová
 6. Počítačový krúžok - Ing. Lucia Šoltysová
 7. Pohybovo - relaxačný krúžok - Mgr. Mária Tomková
 8. Šikovné ruky - Mgr. Beáta Kunová
 9. Šikovníček - Ing. Lucia Šoltysová
 10. Športové hry - Peter Vresilovič
 11. Športovo - futbalový krúžok - Mgr. Miroslav Zavadský
 12. Športový - Michal Kešeľák
 13. Tvorivé dielne - Bc. Lýdia Vaverčáková
 14. Z každého rožku trošku - Bc. Anna Ferčáková

Krúžková činnosť 2016

Záujmová činnosť v školskom roku 2016/2017

 • Čo nás baví
 • Dejiny a tradície Rómov
 • Floorball
 • Fotografovanie
 • Futbal
 • História Kežmarku a okolia
 • Stolný tenis
 • Šikovné ruky
 • Tanečný krúžok
 • Z každého rožku trošku