Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy Biela voda 901/2 v Kežmarku oznamuje kritéria talentových skúšok do umeleckých učebných odborov v súlade s § 65 ods. 1 písm. a) a ods.2 v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vyjadrení Pedagogickej rady a prerokovaní v Rade školy.

Kritériá prijatia a termín konania talentových prijímacích skúšok na umelecké učebné odbory pre školský rok 2017/2018

  • 8557 H – umelecký stolár
  • 8541 H – umelecký kováč a zámočník

TERMÍNY ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK A KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási: do 28. februára 2017

Na základe prihlášky, doručenej na SSOŠ Biela voda v Kežmarku, pozve riaditeľka školy písomne uchádzača na TPS, kde budú uvedené podrobné informácie.

Termíny talentových prijímacích skúšok na SSOŠ Kežmarok:

1.kolo
utorok 04.04.2017 o 9:00 hod.
v priestoroch školy Biela voda 2 v Kežmarku

2.kolo
streda 21.06.2017 o 9:00 hod.
v priestoroch školy Biela voda 2 v Kežmarku

Výsledková listina bude zverejnená na výveske školy a web. stránke školy www.ssos-kezmarok.sk

Obsahom talentových skúšok bude:

Kresba - ceruza, zátišie max. počet bodov 20
Maľba - kolorovaná kresba na danú tému max. počet bodov 20
Modelovanie - plastika z hliny na danú tému max. počet bodov 20
  Plný možný počet bodov 60

Žiak vyhovel, ak dosiahne na prijímacích skúškach minimálne 45 bodov.

Pri prijímaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určí forma prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

Riaditeľka školy prednostne prijme pri rovnosti celkového počtu bodov z prijímacej skúšky:

  • uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS)
  • uchádzača s lepšími výsledkami z talentovej skúšky pred výsledkami zo ZŠ

O prijatí, resp. neprijatí uchádzačov do l. ročníka rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní v prijímacej komisii do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky a zverejní zoznam uchádzačov na na www stránke a výveske školy.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Podmienkou prijatia na štúdium na SŠ je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Žiak dostane spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku podrobné informácie o forme, obsahu a pomôckach, ktoré si má doniesť na talentovú skúšku. Žiaci, ktorí splnili kritériá talentovej skúšky a boli prijatí na základe najvyššieho dosiahnutého počtu bodov, dostanú s rozhodnutím o prijatí oznámenie o čase, mieste a spôsobe zápisu do 1. ročníka. Ak sa uchádzač o štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý, je neplatné. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo po dohode so zákonným zástupcom žiaka preradiť uchádzača na príbuzný odbor v prípade jeho nenaplnenia na základe žiadosti. V prípade, že sa na učebný odbor neprihlási dostatočný počet uchádzačov, alebo po zápise klesne počet prijatých uchádzačov pod 5, ponúkne riaditeľka školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie na iný príbuzný odbor, kde nebude naplnený stav tak, aby boli dodržané najvyššie počty žiakov na jednu triedu (maximálne 30 žiakov).

Neúčasť uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na talentovej prijímacej skúške v riadnom termíne, je povinný zákonný zástupca žiaka ospravedlniť najneskôr do 09.00 hodiny v deň skúšky.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje kritériá pre prijatie do učebných a študijných odborov pre školský rok 2017/2018 v zmysle platnej legislatívy a po vyjadrení Pedagogickej rady školy takto:

  • do vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, ak neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne, bez prijímacej skúšky
  • vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania
  • nadstavbového štúdia, ak získal stredné odborné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania,

Prihlášku na štúdium na ostatné odbory vzdelávania podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási:

do 20. apríla 2017

Termín prijímacích pohovorov na SSOŠ Kežmarok:

09.05.2017 a 11.05.2017 o 9:00 hod. v priestoroch školy Biela voda 2 v Kežmarku

Ďalší termín v prípade nenaplnenia s voľnými miestami bude 20.06. 2017

Prednostne bude prijatý žiak, ktorý v testovaní deviatakov v MONITORE získal minimálne 70% z každého predmetu (SJL, MAT).

Ostatní uchádzači budú prijímaní podľa § 67 školského zákona.

Termín prijímacích skúšok uveďte na prihláške.

Nadstavbové štúdium 2 - ročné s maturitou –

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Do nadstavbového štúdia budú prijatí absolventi, ktorí získali výučný list.

Termín podania prihlášky je do 31.05.2017. Použite prihlášku pre nadstavbové štúdium, ktorú nájdete aj na www.ssos-kezmarok.sk

 

Schválené pedagogickou radou dňa 26. 01. 2017

Platné od 01. 02. 2017 Ing. Lýdia Matajzíková

riaditeľka SSOŠ v Kežmarku