Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), podľa § 149.

I: Nárok na sociálne štipendium má študent vtedy, keď:

a/ rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi (t.j. sú nezamestnaní),
b/ rodičia sú síce zamestnaní, ale z dôvodu nízkeho platu je ich priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. za rok 2014) najviac vo výške životného minima.

K 1. júlu 2014 sa sumy životného minima nemenili, boli ustanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 zo dňa 28.06.2013

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzický osobu,
 • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 90,42 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Možné kombinácie súm životného minima v € podľa typu rodiny k 1.7.2015:

  Obaja rodičia a 3 deti Obaja rodičia a 2 deti Obaja rodičia a 1 deti Jeden rodič a 3 deti Jeden rodič a 2 deti Jeden rodič a 1 deti
Dospelý-1 198,09 198,09 198,09 198,09 198,09 198,09
Dospelý- 2 138,19 138,19 138,19 - - -
Dieťa - 1 90,42 90,42 90,42 90,42 90,42 90,42
Dieťa - 2 90,42 90,42 - 90,42 90,42 -
Dieťa - 3 90,42 - - 90,42 - -
Spolu 607,54 517,12 426,70 469,35 378,93 288,51

Ak študent žiada o štipendium v priebehu školského roka, poskytne sa od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

Upozornenie

 • Výška štipendia sa prehodnotí podľa študijných výsledkov žiaka za 1. polrok školského roku 2015/2016 ako aj v závislosti od sociálnej situácie rodiny (t.j. podľa príjmov za rok 2015). Prehodnotenie sa vykoná v mesiacoch január – február 2016!!!
 • Žiadateľ o štipendium sa v žiadosti zaväzuje, že ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia a že vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov, alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia!!!

ll: Výška štipendia:

 • 45,21 Euro pri priemernom prospechu študenta do 2,0 vrátane,
 • 31,65 Euro pri priemernom prospechu študenta horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,
 • 22,61 Euro pri priemernom prospechu študenta horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane,

Priemer žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa vypočíta podľa výročného vysvedčenia školy, ktorú naposledy navštevoval.

lll. Postup pri vybavovaní štipendia:

a) V prípade štipendia v dôsledku hmotnej núdze spolu s vyplnenou žiadosťou – kde musí byť podpis zákonného zástupcu a originál posledného vysvedčenia /spraví sa kópia/, donesiete doklad z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o tom, že sa študent spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi.

b) V prípade štipendia v dôsledku životného minima predložíte žiadosť – kde musí byť podpis zákonného zástupcu , ku ktorej priložíte:

1. Posledné vysvedčenie – originál /spraví sa kópia/

2. Doklad o počte nezaopatrených a o počte zaopatrených neplnoletých detí v rodine.
( doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní rodinných prídavkov, iné
doklady: potvrdenia o návšteve školy o dennom štúdiu súrodencov).
Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18. roku, ktorá
sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem, alebo je
zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku.

3. Doklady o príjme posudzovaných osôb za rok 2014

 • Potvrdenie od zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti za kalendárny rok 2014 (údaje o daňovom bonuse sa uvádzajú osobitne) – tlačivo potvrdenia
 • poskytuje škola
 • U rodičov – podnikateľov doklad z daňového úradu: výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl.
 • Doklad o výške prídavkov na dieťa
 • Doklady o dávkach sociálneho poistenia, dôchodky, dávky v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.
 • Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
 • Zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie
 • Rozhodnutie súdu o výške výživného na deti,
 • Dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa)
 • Ďalšie doklady podľa druhu príjmu.

4. Doklady o spoločne posudzovaných osobách: rozhodnutia o náhradnej starostlivosti,
úmrtný list, doklad o tom, že je osoba nezvestná a podobne.

5. UPOZORNENIE:

ČESTNÉ PREHLÁSENIE – nie je doklad, ktorý by bol braný do úvahy pri posudzovaní nároku na štipendium.

6.
Postup:

 1. Žiadosť o štipendium si vyzdvihnú žiaci na sekretariáte
 2. Vyplniť žiadosť podľa predtlače
 3. K žiadosti o štipendium priložiť príslušné potvrdenia

POZOR: Potvrdenia musia byť vystavené v tom mesiaci, v ktorom študent podá žiadosť o štipendium!!!

4/ Kompletnú žiadosť o poskytnutie štipendia odovzdať na sekretariáte.

D ô l e ž i t é:
Soc. štipendium môže riaditeľ školy nepriznať alebo odňať za:

 1. porušenia školského poriadku - oznamuje tr. učiteľ
 2. neospravedlnené hodiny - oznamuje tr. učiteľ
 3. z dôvodu zmien, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia - oznamuje študent
 4. podmienečné vylúčenie – oznamuje tr. učiteľ

Každú zmenu je nutné čo najskôr oznámiť na sekretariáte /tr. profesor, študent/