Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy, Malčice č. 347, Biela voda, n.o.

so sídlom Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, v zastúpení pani Margitou Romanovskou, predsedníčkou správnej rady n.o., v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Súkromnej strednej odbornej školy, Malčice č. 347, 072 06 Malčice

V prípade súhlasu zriaďovateľa s návrhom rady školy bude riaditeľ vymenovaný do funkcie od 1.februára 2019.

Kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

• najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

• vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky:

• komunikatívnosť,

• riadiace a organizačné schopnosti,

• osobné a morálne predpoklady,

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

• bezúhonnosť,

• zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti),

• ďalšie vzdelávanie,

• znalosť príslušnej legislatívy,

• ovládanie štátneho jazyka,

• aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:

• osobný dotazník,

• profesijný životopis,

• overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a o absolvovaní 1. atestácie,

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

• návrh koncepcie rozvoja školy,

• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je 15. januára 2019.

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi doručte s označením „Výberové konanie – Neotvárať“ na adresu:

Biela voda, n.o.

Biela voda 2

060 01 Kežmarok

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Kežmarku, 14. decembra 2018

                                                                                           Margita Romanovská

                                                                                 predsedníčka správnej rady n.o.