Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Naša škola bola založená 1.júla 2009, jej zriaďovateľom je Carpe diem, n.o. Súkromná SOŠ v Kežmarku je netradičnou strednou školou so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe. Môže sa pochváliť atraktívnymi učebnými odbormi otvorenými na základe mnohoročných skúseností a zaujímavých výsledkov. Pracuje najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Odbory sú dopytovo orientované podľa požiadaviek pracovného trhu a lokality.

Zmena názvu a sídla zriaďovateľa:

Na základe Rozhodnutia Obvodného úradu v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 26. 04. 2013, po preskúmaní návrhu riaditeľky n.o., na zmenu údajov zapísaných v registri neziskových organizácií s názvom Carpe diem, n.o. rozhodol takto:

Vymazáva sa:

Sídlo            ul. Biela voda 895/4, 060 01 Kežmarok

Názov          Carpe diem, n.o.

Zapisuje sa:

Sídlo            ul. Biela voda 2, 060 01 Kežmarok

Názov          Biela voda, n.o.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 05. 2013.

 

 

Naše ciele

Výučba je humanisticky orientovaná na žiaka so snahou o vytvorenie optimálnych podmienok. Snažíme sa vychádzať z princípov Waldorfskej školy, ktorá kladie dôraz na výchovu umením, na podporenie tvorivosti žiaka, prispôsobenie a vytvorenie podnetného prostredia a hlavne na osobnosť žiaka, jeho procesy vnímania a tvorenia. Pri výbere pedagógov sa opierame o odbornosť, kreativitu, samostatnosť a empatiu k študentom. Učiteľ musí vedieť komunikovať a rešpektovať nielen žiaka, ale aj jeho rodinu a komunitu, zamestnanie musí byť preňho povolaním bez časového horizontu, inak táto práca nemá zmysel ak sa jej pedagóg neodovzdá celý. Hlavným predpokladom úspešnosti je úzka spolupráca s rodinou.

Chceme vyvrátiť tvrdenia, že medzi rómskou mládežou rastie iba kriminalita, analfabetizmus a rasová neznášanlivosť, práve naopak, je tu dostatok schopných mladých nadaných ľudí,ktorí s pomocou a správnym kvalifikovaným vedením dokážu dosiahnuť vynikajúce výsledky.
Svojim žiakom navyše ponúkame bezplatné materiálne zabezpečenie, ochranný odev pre žiakov v prvom ročníku, zošity a výtvarné pomôcky, štipendium prospechové, sociálne,rómske... návštevy kultúrnych a historických miest, divadelných predstavení na Slovensku,prezentáciu remesiel, výučbu jazykov ANJ, RUJ, rómsky jazyk, kultúru a históriu,multikultúrnu výchovu, medzinárodné aktivity a stretnutia so zaujímavými a uznávanými ľuďmi. V neposlednej miere búrame bariéry medzi minoritou a majoritou a predsudkami voči inakosti. Našim krédom je ,,hľadať spôsoby a nie dôvody..."Preto sa snažíme byť školou rodinného typu a čo najviac sa priblížiť našim klientom, prinášať tak spoločnosti vyučených a plnohodnotných mladých ľudí.