Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

OCENENIA SA UDEĽUJÚ ZA:
1.  dosiahnuté výsledky pri realizácii projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny;
2.  realizáciu projektov zameraných na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
3.  realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity;
4.  výnimočné projekty alebo dlhodobú prácu, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie;
5.  ochranu a rozvoj identity a kultúry rómskej menšiny,
6.  rozvoj medzikultúrneho dialógu a porozumenia medzi rómskou menšinou a majoritou, či ďalšími menšinami;
7.  šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.

Ocenený: Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok

Ocenenie za prácu najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity  a odstraňovaniu bariér medzi minoritou a majoritou a predsudkov voči inakosti.