Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

OCENENIA / NAPÍSALI O NÁS / POĎAKOVANIA

V roku 2013 bola škola ocenená projektom Roma Spirit

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

OCENENIA SA UDEĽUJÚ ZA:
1.  dosiahnuté výsledky pri realizácii projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny;
2.  realizáciu projektov zameraných na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
3.  realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity;
4.  výnimočné projekty alebo dlhodobú prácu, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie;
5.  ochranu a rozvoj identity a kultúry rómskej menšiny,
6.  rozvoj medzikultúrneho dialógu a porozumenia medzi rómskou menšinou a majoritou, či ďalšími menšinami;
7.  šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.

Ocenený: Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok

Ocenenie za prácu najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity  a odstraňovaniu bariér medzi minoritou a majoritou a predsudkov voči inakosti.

Naša škola bola ocenená za dobrovoľnícke aktivity v roku 2020 ocenením Srdce na dlani

Oceňovanie dobrovoľníkov s najstaršou tradíciou na Slovensku sa spája s uznaním pre jednotlivcov a skupiny z Prešovského kraja. To tohtoročné sa uskutočnilo 9. decembra 2020.

V tomto roku po prvýkrát sa uskutočnilo oceňovanie Srdce na dlani 2020 vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Krajské srdce na dlani má už 19. ročníkov a odovzdávanie ocenení organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum.

Výber sa uskutočnil koncom novembra 2020 počas zasadnutia hodnotiacej komisie. Do stanoveného termínu prišlo spolu 24 nominácií, ale do hodnotiaceho procesu bolo zahrnutých iba 21 nominácií, pretože tri nespĺňali podmienky. Z nich nakoniec hodnotiaca komisia vybrala 11 nominácií, ktoré boli ocenené. Medzi nimi bolo i ocenenie pre našu školu.

Vzhľadom na obmedzenia spojené s pandemickou situáciou na Slovensku, sa oceňovanie uskutočnilo v komornejšom duchu, rozdelené na niekoľko častí podľa jednotlivých kategórií a bez prítomnosti verejnosti, či médií.  

Záštitu nad krajským oceňovaním Srdce na dlani 2020 prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ten spolu s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou, pozdravili prítomných ocenených prostredníctvom video príhovoru.

V kategórii Podpora hodnotiaca komisia udelila krajské ocenenie Srdce na dlani 2020 našej Súkromnej spojenej škole, Biela voda z Kežmarku za Komunitný rozvoj a občiansku spolupatričnosť.

Zaujímavosťou je, že nomináciu pre našu školu poslal MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta Spišské Podhradie!

Naša škola získala ocenenie najmä za to, že obdivuhodne pracujeme s rómskou mládežou pod vedením pani riaditeľky Mgr. Anny Jurgovianovej. Už vyše 10 rokov zapájame študentov do rôznych dobrovoľníckych aktivít a činností, čím mladí získavajú nové praktické zručnosti a schopnosti. Pravidelne sa naša škola zapája aj do zbierok Biela pastelka; Červená stužka; Žltý narcis či iné charitatívne projekty. V roku 2020 sme pomáhali pri šití ochranných rúšok a šírili sme informácie o pandémii, hlavne v osadách. Spolu so žiakmi sme vytvorili letáky, ktoré sú postavené na piktogramoch a sú v nárečí spišských Rómov. Veríme, že ocenenie mladých Rómov posilní v ich úsilí.

Ocenenie prevzala za školu priamo riaditeľka školy Anna Jurgovianová, ktorá  po prebratí ocenenia sa vyznala: „Biela voda, milí moji zlatí (deti a kolegovia). Toto je ocenenie za celé mesiace práce v teréne počas Covid-19. Pomáhali ste a pomáhate tým najohrozenejším a dnes som si dovolila za Vás prevziať toto krásne SRDCE NA DLANI. Ďakujeme!“

Tohtoroční laureáti krajského Srdca na dlani 2020: Veronika Boďová z Novej Ľubovne

Iveta Šoltýsová z Jakubovian, Miroslav Fulín zo Sabinova, František Oľha z Prešova, Dobrovoľníci z obce Miklušovce, koordinátorka dobrovoľníkov Ivana Vojtašeková, Slavomír Sakalík, Spolok Červeného kríža v Prešove, projekt Biela pastelka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole služieb v Prešove a Súkromná spojená škola z Kežmarku.

Zdroj a foto: Srdce na dlani