Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

OCENENIA / NAPÍSALI O NÁS / POĎAKOVANIA

Riaditeľka školy bola laureátkou ocenenia Gypsy Spirit 2013

Naša riaditeľka školy Anna Jurgovianová bola v roku 2013 laureátkou ocenenia Gypsy Spirit.

 „Nevieme urobiť všetky deti múdrymi, ale môžeme urobiť všetky deti šťastnými…“ je hlavným krédom zakladateľky neziskovej organizácie Biela voda v Kežmarku. Je držiteľkou ocenenia Gypsy Spirit 2013 a jej snahou je pomôcť svojim zverencom, aby zažili pocit úspechu a radosti zo svojej práce a výsledkov.

Anna Jurgovianová pôsobí v rómskej komunite viac než 20 rokov, za svoju prácu získala niekoľko uznaní a ocenení vo vzdelávaní Rómov a búraniu predsudkov. Ako špeciálny pedagóg a výtvarník, sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov prevažne z marginalizovanej rómskej komunity a žiakom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Výučba vychádza z princípov Waldorfskej školy, ktorá kladie dôraz na výchovu umením, na podporenie tvorivosti žiaka, prispôsobenie a vytvorenie podnetného prostredia a hlavne na osobnosť žiaka, jeho procesy vnímania a tvorenia.

Na základe potrieb obcí a problémov v podtatranskom regióne, otvorila postupne 7 elokovaných pracovísk. Tým, že remeslo je veľmi blízke Rómom, sú učebné odbory zamerané na profesie, potrebné v komunite a v  ktorých majú žiaci možnosť presadiť sa na trhu práce. Škola preferuje stupňovité vzdelávanie a aj vďaka tomu žiaci  získavajú pocit úspechu, ocenenia i na medzinárodnej úrovni a prácu. Biela voda posledné roky úzko pracuje aj s rodičmi svojich žiakov v rámci dokončenia si vzdelania a ďalšieho vzdelávania dospelých. Biela voda zároveň každoročne v júni, organizuje na celoslovensky Festival študentského remesla zameraný na históriu remesiel formou rozprávok v Kežmarskom hrade, meste a okolí. Tu sa stierajú akékoľvek rozdiely medzi žiakmi a študentmi. Festival na vysokú  účasť  žiakov zo základných i stredných škôl.

Zdroj: Gypsy Spirit 2013

Naša zástupkyňa je nominovaná v ankete Učiteľ Slovenska 2020

„Neustále hľadám, objavujem a inovujem svoje vyučovacie metódy tak, aby boli moji žiaci vo svojom školskom prostredí prirodzení. Aby zábavnou, nenásilnou formou prijímali nové vedomosti, objavovali, skúmali a hľadali spoločné riešenia“, sú slová našej zástupkyne riaditeľky školy PhDr. Jany Mašlonkovej, ktorá je jednou z 30 nominovaných v celoštátnej ankete Učiteľ Slovenska 2020. Na našej škole učí etickú výchovu a odborný predmet: odevníctvo.

 

Vzdelávanie má silu znižovať chudobu, predsudky i konflikty. Nedostatok vzdelania je totiž hlavným faktorom mnohých sociálnych, politických, environmentálnych, hospodárskych a zdravotných problémov, ktorým čelí dnešný svet.

Aj na Slovensku chceme preto zvýšiť prestíž učiteľského povolania a motivovať súčasných a budúcich učiteľov k výkonu ich profesie.

V rámci iniciatívy CEEV Živica a Komenského inštitútu chceme nájsť a oceniť inšpiratívnych učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku. Inšpiráciou nám bola medzinárodná cena Global Teacher Prize a po vzore mnohých ďalších krajín sme sa rozhodli vytvoriť projekt na národnej úrovni – Global Teacher Prize Slovensko v podobe ocenenia Učiteľ Slovenska.

Učitelia sa venujú jednému z najdôležitejších poslaní na svete. Kto mení svet a kde začína zmena? Každý učiteľ, ktorý je odovzdaný svojej práci a nevzdáva to ani napriek nastaveniu súčasného systému by nemal váhať o tom, či sa prihlási. Nehľadáme superhrdinov, ale učiteľských nadšencov.

Cena Učiteľ Slovenska nie je postavená na princípe súperenia a súťaženia, hoci si štatút súťaže musí z hľadiska medzinárodných pravidiel držať. Účasťou získavate učiteľov – priateľov nastavených na rovnakej vlne ako ste vy sami. Naším cieľom je prepájanie aktívnych pedagógov z celého Slovenska a informovanie verejnosti o úžasných veciach, ktoré robia.

Zmena stereotypného pohľadu na prácu učiteľov a prinavrátenie váženosti tejto profesii patria medzi naše dlhodobé priority. Nezaoberáme sa otázkou, kto je najlepší, ale kto to robí dobre a dosahuje patričné výsledky.

Ocenenie Učiteľ Slovenska môžu dostať učitelia základných a stredných škôl, učitelia pracujúci
aj na čiastočný úväzok, učitelia v online kurzoch.

Musia spĺňať tieto kritériá:

Podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka

Zmyslom tohto kritéria je preukázať pedagogickú prácu, ktorá vedie k zlepšovaniu žiakov ako jednotlivcov. Ide o podporu žiakov v naplňovaní ich potenciálu najrôznejšími cestami a spôsobmi (napr. či sú žiaci aj mimo školy aktívni v odbore, ktorý učiteľ vyučuje). Veľmi cenné je zameranie na to, ako učiteľ dokáže podporovať a zlepšovať spodných 30 % žiakov.

Vytváranie šíriteľných inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby

Tu sledujeme, či sa učiteľ rozvíja a hľadá rôzne formy a metódy práce, ktoré je ochotný i ďalej šíriť. Dôležité je, aby tieto metódy a formy boli replikovateľné a šíriteľné a mohli byť využité inými učiteľmi.

Spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami vrátane zahraničia a aktívna účasť v mimoškolských aktivitách

Týmto kritériom sledujeme presah učiteľa nad rámec danej školy a jeho ďalšiu aktivitu, ktorá však s pedagogickou prácou stále súvisí. Tu je dôležité, ako sa učiteľ zapája do diania v danom mieste, prípadne i globálne (v zahraničí).

Zapojenie sa a vplyv v profesijnej komunite

Kritériom sledujeme aktívnu podporu učiteľskej profesie a prínos k jej prestíži. Dôležité je, že kandidát podporuje ostatných kolegov v rozvoji ich schopností a aktívne prispieva k tomu, aby i ostatní začali učiť.

Výsledky ankety budú známe na jeseň 2020, kedy sa uskutoční vzdelávacia konferencia a slávnostný galavečer k podujatiu Učiteľ Slovenska 2020.