Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

25.3.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola prezentácia príkladov dobrej praxe z oblasti rozvoja podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Koordinátorka klubu prezentovala výber dobrej praxe účastníkom a účastníci mali následne možnosť zdieľať svoje skúsenosti. Stretnutie bolo ukončené tvorbou pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: Prezentácia OPS, zdieľanie OPS, podnikateľské vedomosti, ekonomické myslenie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentácia od koordinátorky klubu, podnikateľské zručnosti – Best Practice.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a tvorba zhrnutia.

Témy: podnikavosť v praxi, rozvoj ekonomického myslenia, zdieľanie príkladov dobrej praxe.

Program stretnutia:

1.      Diskusný kolotoč, analýza dobrej praxe

2.      Výmena pedagogických skúseností a vyhodnocovanie dobrej praxe, metóda T-Graf.

3.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Hlavným cieľom stretnutia nášho klubu bola analýza príkladov dobrej praxe. Pracovali sme s odbornou literatúrou a informácie, ktoré sme z nej získali, sme obohacovali o naše pedagogické skúsenosti. Spoločne sme potom tvorili pojmovú mapu a napísali zhrnutie, ktoré obsahuje najlepšie aplikovateľné príklady dobrej praxe. Diskutovali sme o dobrej praxi s názvom PROJEKT – „UČÍME SA PODNIKAŤ“

Základnou úlohou žiakov v tomto projekte je vytvoriť návrh produktu, pričom jednotlivé úlohy, ktoré žiaci budú vykonávať sa spájajú so sylabami jednotlivých odborných predmetov. Jeho časová dĺžka predstavovala 4 vyučovacie hodiny a riešili ho vekovo zmiešané skupiny žiakov, pričom boli žiaci zadelení do skupín. Cieľom projektu je vypracovať návrh produktu žiakmi strednej školy, naučiť žiakov pracovať v tíme, rozvíjať schopnosť komunikácie, tvorivého riešenia a rozvoj podnikavosti. Zhodli sme sa tiež na dôležitosti využitia poznatkov z matematiky, informatiky a odborných predmetov.

Postupovali sme v nasledujúcich krokoch:

1. Oboznámili sme žiakov s úlohami, témou a priebehom projektu.

2. Rozdelili sme žiakov do skupín.

3. Žiaci napísali súhrn informácií v textovom editore

4. Žiaci prezentovali navrhnutý produkt v prezentačnom programe. K špecifickým cieľom v rámci projektu sme zaradili v prvom rade vytvorenie názvu podniku, logo, ale i samostatné rozdelenie jednotlivých funkcií v žiackom podniku. Úlohou žiakov bolo i navrhnutie produktu (rozmery, farbu, účel), grafické spracovanie vytvoreného návrhu, správna voľba materiálu, z ktorého bude produkt vyrobený a objektívne navrhnutie ceny nimi vytvoreného produktu s miestom, kde by sa mal predávať. Nemenej podstatnou úlohou by bola propagácia (reklama) a následná prezentácia návrhu spolužiakom. Na riešenie jednotlivých úloh žiaci používali školské priestory a využívali dostupnú techniku (PC, internet), literatúru, časopisy. Projekt trval 4 vyučovacie hodiny. Prvé dve hodiny pozostávali z teórie, počas ktorých sa žiaci naučili základným pojmom a úlohám, ktoré sú spojené s podnikaním. Zvyšné dve vyučovacie hodiny sa venovali praktickej časti, kde žiaci plnili zadané úlohy v rámci cvičnej firmy.

Hodiny teórie obsahovali témy:

1. Cvičná firma. Prečo si založiť cvičnú firmu?

2. Podnik a jeho oddelenia, pojem podnikanie.

3. Práca v jednotlivých oddelení, úlohy v oddeleniach.

4. Odbytové hospodárstvo.

5. Reklama.

Hodiny praktickej časti pozostávali z týchto úloh:

1. Zvoliť si meno podniku a predmet podnikania.

2. Navrhnúť logo, prípadne slogan firmy.

3. Voľba riaditeľa a zamestnancov oddelení.

4. Tvorba ceny výrobku.

5. Spôsob predaja.

6. Propagácia výrobku.

Žiakov sme zadelili do skupín, pričom každá zo skupín predstavovala samostatnú cvičnú firmu, Pripravili sme i písomnú prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu. Prvé dve prípravy sa venovali teoretickej časti projektu a posledné dve sa zaoberali praktickou časťou projektu.

Odporúčame vyššie uvedenú dobrú prax na aplikáciu do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

25.3.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

25.3.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 25. 03.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr.Mária Majerská

P

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

P

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr.Lucia Hudáková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr.Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia