Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

08.09.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia bola diskusia o pláne činností PK v ďalšom školskom roku. Diskutovali sme o jednotlivých témach, o skúsenostiach s rozvojom podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia u našich žiakov, v súvislostiach odboru, ktorý študujú.

Kľúčové slová: podnikateľské vedomosti, plán činností, práca s odbornou literatúrou.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Plán činností PK na nový školský rok.

2.      Diskusia nad novými trendami a opatreniami v rozvoji podnikateľských kompetencií.

3.      Práca s odbornou literatúrou.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: podnikateľské vedomosti, plán činností.

Program stretnutia:

1.      Privítanie účastníkov a prezentácia plánu činností.

2.      Diskusia o nových metodických prístupoch, výmena názorov, skúseností, nápadov na aplikácie nových prístupov.

3.      Práca s odbornými zdrojmi.

4.      Tvorba záveru.

13.   Závery a odporúčania:

Výsledkom diskusie je konštatovanie, že podnikateľské kompetencie vytvárajú predpoklady na orientáciu žiakov v podnikateľskom prostredí, rozlišovanie procesov odohrávajúcich sa vo firmách, porozumenie ekonomickým informáciám a  svetu práce. Sú užitočné pre realizáciu vlastných inovatívnych nápadov, sebarealizáciu, sebapoznávanie, sebarozvoj a napokon aj pre zvýšenie záujmu o podnikanie a aktívne zapojenie sa do podnikateľskej činnosti v profesijnej kariére.

Konštatujeme, naši žiaci majú príležitosť oboznamovať sa so svetom práce a podnikania a získavať základné vedomosti o ich fungovaní. Prevládajú aktivity na báze „learning by doing“, aby žiaci mali priestor byť aktívni, aby mohli spoznávať rôzne techniky tvorby nápadov, rozvíjať svoju kreativitu a využívať ju pri riešení problémov, ale aj aplikovať poznatky v praxi, učiť sa argumentovať, nachádzať inšpirácie, analyzovať rôzne riziká, spoznávať stanoviska iných, rozvíjať interpersonálne zručnosti, znalosti a identifikovať príležitosti pre svoje budúce profesijné smerovanie.

V ďalšom období by sme chceli počas zasadnutí PK dosahovať aj tieto ciele:

- Rozšíriť poznatky o podnikateľskom prostredí.

- Rozvíjať základnú ekonomickú orientáciu vo vzťahu k malému a strednému podnikaniu.

-Prehĺbiť zručnosti využívať aktivizujúce metódy pre motiváciu žiakov k podnikaniu a rozvoj podnikateľského myslenia.

- Rozvíjať spôsobilosti v oblasti sebapoznávania a seba-rozvoja žiakov.

 - Rozšíriť zručnosti implementovať poznatky pri tvorbe podnikateľského zámeru.

 - Rozšíriť schopnosť výberu vhodných vyučovacích prostriedkov v oblasti výchovy k etike v podnikaní, antikorupčnému správaniu a filantropii.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

08.09.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

08.09.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 08. 09.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr.Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr.Lucia Hudáková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr.Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia