Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je dlhodobý celosvetový program, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov celého sveta o stave životného prostredia našej planéty. Podporuje u žiakov a študentov záujem o prírodné vedy, rozvíja ich bádateľské schopnosti a trénuje vedecké postupy práce.

Vo februári 2021 Súkromná spojená škola, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok sa oficiálne zapojila do medzinárodného programu GLOBE, ktorý  vedie americká vládna agentúra NASA. Program podporuje Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). Na Slovensku je hlavným koordinátorom projektu GLOBE Inštitút aplikovanej ekológie Daphne. Je členskou organizáciou siete environmentálno-výchovných organizácií Špirála.  Daphne bol poverený implementáciou programu. Veľvyslanectvo USA na Slovensku vyzdvihuje spoluprácu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a agentúry NASA najmä pri príležitosti výročia medzinárodného Dňa Zeme.  Ten si každoročne pripomíname 22. apríla. Medzinárodný vedecký a vzdelávací program GLOBE tento rok oslavuje svoje 26. výročie. Spolu so Slovenskom (od roku 2020)  je v ňom zapojených 123 krajín z celého sveta. Od roku 1995 sa v týchto krajinách podarilo zozbierať dáta z vyše 178 miliónov meraní od viac ako 10 miliónov študentov a 169 tisíc ľudí. V zúčastnených krajinách sa program GLOBE stal dôležitou súčasťou učebných osnov v rámci predmetov venovaných životnému prostrediu.

Slovenské školy druhý školský rok majú jedinečnú možnosť pracovať v tomto prestížnom programe a tak využívať rôzne vzdelávacie materiály, uskutočňovať merania a praktické experimenty. Program GLOBE je špecifický v tom, že spája žiakov, učiteľov a vedcov prostredníctvom siete GLOBE škôl aby podporoval bádateľské učenie sa žiakov a zvyšoval záujem o prírodovedné predmety.
Z programu profitujú všetky tri strany. Prínosom pre žiakov  je možnosť na základe pozorovania okolia klásť si otázky, formulovať hypotézy a hľadať na ne odpovede pomocou meraní, zbierania údajov a ich analýzy. Vkladanie údajov do dátového centra GLOBE je dôležité pre medzinárodné porovnanie a spoluprácu so školami a vedcami. Tento program umožňuje učiteľom zaujímavou a praktickou formou  zvyšovať záujem žiakov o dianie okolo nich z hľadiska životného prostredia. Metodika programu dáva učiteľom možnosť inšpirovať sa aktivitami, ktoré  spájajú prirodzenú zvedavosť žiakov s vedeckým hľadaním súvislostí. Dôležitou súčasťou programu boli od jeho začiatku aj vedci, ktorí verili, že žiaci a študenti dokážu vykonávať objektívne merania a poskytovať údaje, ktoré pomôžu porozumieť problémom životného prostredia na celom svete.

Žiaci pozorujú v okolí svojej školy vývoj počasia a podnebia, merajú kvalitu vody v tokoch a nádržiach, skúmajú vlastnosti pôdy, mapujú druhy lesných porastov a pozorujú zmeny v prírode v priebehu roka. Získané údaje vyhodnocujú a odosielajú do celosvetovej internetovej databázy na www.globe.gov, kde ich ďalšie odborné spracovanie garantuje NASA. Výsledky majú žiaci k dispozícii pre ďalšie využitie vo vyučovaní alebo pre informovanie verejnosti. Výskumné metódy a výsledky vlastného bádania žiaci ďalej využívajú na vyhľadávanie a aktívne riešenie problémov životného prostredia vo svojom okolí.