Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

14.1.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda,

Nad traťou 1342/28  Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a rozbor inovatívnych didaktických materiálov pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia a zdieľanie OPS. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: didaktické materiály, čitateľská gramotnosť, diskusia a tvorba.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba materiálov.

4.      Záver.

Témy: prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Spoločné čítanie odbornej literatúry pomocou metódy svet v mojej hlave.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorivé písanie – tvorba inovatívnych materiálov.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

 

Na stretnutí sme pracovali s rôznymi didaktickými materiálmi a vymieňali sme si OPS. Prinášame ukážku z našej činnosti:

OPS1

 

TEXT A

Svedectvo o ľudskej statočnosti

Dňa 22. 1. 2009 s malým meškaním o 4.50 hod nastupujú členovia expedície Aconcagua 2009 na pos- ledný úsek, ktorý im chýba k dosiahnutiu vrcholu 6 962 metrov vysokej Aconcaguy. Vo výške 6 600 metrov zaostáva Palino Sokol, zdatný Tatranec zo Štrby. Prechodený zápal pľúc mu nakoniec zabraňuje pokračovať vo výstupe na jednu z aklimatizačne najťažších hôr sveta. Na úmornej ceste späť do tábora Nido de Condores nachádza polomŕtveho mladého horolezca (po zostupe sa zistilo, že išlo o 24-ročného Nóra Erika Manreho), postihnutého výškovou chorobou. Osamoteného, opusteného. Na pokraji smrti. Jeho rozhodnutie je jasné. Napriek svojim ťažkostiam mu podáva jedinú dávku „dexu“, ktorú si nechával pre seba, poskytne mu časť svojho oblečenia a odnesie ho 600 výškových metrov dolu do tábora Berlin, kde ho odovzdá rangerom. A to je všetko. Také jednoduché. A predsa, ako najlepšie povedal Maťo Nemček, vedúci expedície z CK Rokošport: „Jeho veľké srdce, zrodené pod Tatrami, ho nemohlo tam nechať... Zachránil mu tým život a urobil to i napriek tomu, že sám mal veľké problémy. Bol to čin, ktorý si zaslúži uznanie. „Pali, ďakujeme. Si úžasný človek a bol si na Aconcague preto, aby si zachránil život. Hora Ťa počká a odmení Ťa dvojnásobne nabudúce.“ Zdokumentoval Vlado Húska, člen úspešnej expedície Acon- cagua 2009 (12 ľudí dosiahlo v rozmedzí jeden a pol hodiny vrchol Aconcaguy – kráľovnej Ánd).

TEXT B

Slovák zachránil Nóra

Až dvanásť členov slovensko-českej expedície organizovanej CK Rokošport dosiahlo ešte v januári vrchol najvyššej hory Ameriky Aconcaguy (6 962 m). Nebol však medzi nimi Pavol Sokol zo Štrby, ktorému nedoliečený zápal pľúc zabránil pokračovať vo výstupe. Pri zostupe z výšky 6 600 m narazil na polomŕtveho 24-ročného Erika Manreho z Nórska s príznakmi výškovej choroby. Podal mu liek na povzbudenie, posky- tol časť svojho oblečenia a pomohol mu dostať sa o 600 metrov nižšie, kde sa ho potom ujali domáci. „Zachránil mu život, napriek tomu, že sám mal veľké problémy“, zdôraznil po návrate na Slovensko šéf výpravy Martin Nemček.

(zdroje: internet a odborná literatúra)

Pracujte súčasne s oboma ukážkami a, B.

1.      Text ukážky B je v porovnaní s textom ukážky a:

a) poetickejší,
b) expresívnejší,
c) subjektívnejší,
d) vecnejší.
proces čitateľskej gramotnosti: uvažovanie a hodnotenie

2.      Ktorý z uvedených faktov nie je spomenutý v oboch textoch súčasne?

1.      a)  Pavol Sokol zniesol Erika Manreho z výšky 6 600 m do tábora Berlin.

2.      b)  Pavol Sokol sa podelil s Erikom Manrem o svoje oblečenie.

3.      c)  Pavol Sokol a Erik Manre mali pri výstupe zdravotné problémy.

4.      d)  výstup Pavla Sokola na Aconcaguu organizovala CK Rokošport.

proces čitateľskej gramotnosti: integrácia a interpretácia

 1. Vypíšte z ukážky a dve slová alebo slovné spojenia, ktoré charakterizujú hrdinstvo Pavla Sokola. proces čitateľskej gramotnosti: nájdenie a získanie informácií
 2. Ktorý z uvedených faktov sa nachádza v oboch ukážkach?

1.      a)  expedíciu na Aconcaguu 2009 viedol horolezec Martin Nemček.

2.      b)  poslednú časť výstupu na Aconcaguu začali členovia expedície 22. januára 2009.

3.      c)  12-člennú Česko-slovenskú expedíciu na Aconcaguu organizovala CK Rokošport.

4.      d)  Pavol Sokol pri zostupe do Nino de Condores zachránil Erika Manreho.

proces čitateľskej gramotnosti: integrácia a interpretácia

 1. Napíšte 1 – 2 vetami, aké je posolstvo textu a.
  proces čitateľskej gramotnosti: uvažovanie a hodnotenie

 2. Vypíšte z Ukážky A synonymický výraz k slovnému spojeniu najvyššia hora Ameriky z ukážky B. Proces čitateľskej gramotnosti: nájdenie a získanie informácií

 3. Líši sa autorský zámer textu a od textu B? Svoje tvrdenie odôvodnite. Proces čitateľskej gramotnosti: uvažovanie a hodnotenie

 4. Z oboch ukážok nevyplýva, že Erik bol:

1.      a)  opustený,

2.      b)  osamotený,

3.      c)  dobrý horolezec,

4.      d)  postihnutý výškovou chorobou.

proces čitateľskej gramotnosti: integrácia a interpretácia

OPS 2

Reťazová diskusia

Reťazová diskusia predstavuje cvičnú metódu pre žiakov, ktorí ešte nemajú dostatok skúseností s diskusiou.

Jej cieľom je naučiť aktívne sledovať diskusiu, reagovať a spontánne formulovať text. Reťaz „nadhodeného“ problému začne učiteľ a postupne sa k nemu vyjadrujú ostatní účastníci. Každý z nich zhrnie predchádzajúci príspevok a pridá vlastné stanovisko (myšlienku, názor). Týmto spôsobom sa diskusia rozvíja ďalej. Tento spôsob vyžaduje vysokú mieru sústredenia účastníkov. Úloha učiteľa spočíva v tom, že diskusiu usmerňuje vhodným smerom a sleduje, aby diskusia neskĺzla k nepodstatným detailom.

Inscenačná metóda

Podstata inscenačnej metódy spočíva v tom, že účastníci hrajú určité roly, t.j. zinscenujú určitú situáciu. Následne v diskusii sa pokúsia nájsť východisko zo vzniknutej situácie a budú hľadať riešenie nastoleného problému. Ide o simuláciu situácií alebo procesov, ktoré sa stali alebo sa môžu prihodiť v skutočnosti. Inscenačné metódy  odporúčam zaradiť do výučby po prebratí určitej témy. Žiaci si týmto spôsobom precvičia získané vedomosti a intelektuálne spôsobilosti. Pre úspešnú realizáciu inscenačnej metódy vo výučbe by sme mali zabezpečiť naplnenie nasledovných podmienok:

-        scenár zodpovedá realite života,

-         žiaci sú vhodne motivovaní,

-        herecké výkony musia byť spolužiakmi prijaté s toleranciou.

Odporúčame pokračovať v aktivitách a zdieľať OPS.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

14.01.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

14.01.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 14.01.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod                   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia