Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

26.1.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda,

Nad traťou 1342/28  Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a analýza  pedagogických výstupov z našich stretnutí. V rámci stretnutia sme diskutovali, zdieľali naše pedagogické skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili zhrnutie získaných vedomostí, zručností a kompetencií.

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, diskusia, výmena OPS, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming.

2.      Diskusia.

3.      Výmena OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Reflexia a výmena názorov – poznatky z klubu, diskusná pavučina.

2.      Diskusný kruh.

3.      Výmena OPS – syntéza skúseností so znalosťami získanými v rámci stretnutí klubu.

4.      Záver a tvorba pedagogického zhrnutia.

13.   Závery a odporúčania:

Dnešná moderná spoločnosť vyžaduje, aby absolventi škôl boli pripravení na trh práce a neboli len zásobárňou encyklopedických vedomostí, nepraktickými polyhistormi, ale aby dokázali kriticky myslieť, tvorivo riešiť problémy vyplývajúce z pracovného procesu, ale aj situácie z reálneho života. súčasný absolvent by mal vedieť efektívne komunikovať, pracovať v tíme. Mal by mať v sebe potenciál (a to aj s významným prispením celoživotného vzdelávania a sebavzdelávania) stať sa všestrannou harmonickou osobnosťou, ktorá je schopná pružne reagovať nielen na súčasné výzvy, ale je systematicky pripravovaná na výzvy, ktoré dnešná globálne sa rozvíjajúca spoločnosť ešte len predpokladá (napríklad by mala byť pripravená reagovať na rýchle zmeny v technológiách, ktoré ešte neboli vynájdené; na pracovné pozície, ktoré ešte nie sú vytvorené).

Absolvent modernej transformovanej školy by mal efektívne participovať na sociálnom a ekonomickom vývoji svojej krajiny.

Povedali sme si aj o podmienkach, ktoré sú potrebné na plošnú realizáciu zlepšenia čitateľskej gramotnosti.

 • Rozvíjať deti už od narodenia v ich rodnom jazyku, aby získali základné čitateľské schopnosti, predovšetkým je dôležité čítať deťom už od útleho veku knihy.
 • Rodičia by mali dostávať na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u detí dostatočnú podporu, napr. formou programu pre rozvoj čitateľskej gramotnosti pre rodiny.
 • Dostupné a kvalitné predškolské vzdelávanie.
 • Pre vzdelávacie inštitúcie pre deti, mládež a dospelých by malo byť čítanie s porozumením jedným zo základných cieľov.
 • Všetci učitelia by mali dostať základný pedagogický výcvik rozvíjania čítania s porozumením.
 • Rozvíjať vo všetkých vekových skupinách digitálne kompetencie.
 • Podpora čítania pre radosť.
 • Dostupné a dobre vybavené verejné knižnice.
 • Špeciálna podpora pre deti a mládež s problémami s čítaním.

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je súčasťou širšej gramotnosti – funkčnej gramotnosti. Pod pojmom funkčná gramotnosť rozumieme schopnosť používať čítanie a písanie vo svojom praktickom živote na naplnenie svojich potrieb, čo je aj definícia, z ktorej sme prioritne na stretnutiach klubu vychádzali.


Porozumenie textu nie je potrebné len pre úspešnosť žiaka vo všetkých stupňoch vzdelávania, ale podstatné je tiež, aby žiak vedel uplatniť svoje čitateľské spôsobilosti v každodenných životných situáciách a vo svojom budúcom povolaní. V tejto súvislosti sa sme sa gramotnosť naučili chápať širšie ako súhrn vedomostí, zručností a stratégií, ktoré jednotlivec buduje po celý život. Nakoniec sme sa zhodli, že čitateľská gramotnosť, tak ako ostatné oblasti kompetencií, podlieha zmenám podľa vývoja spoločnosti a je koncepciou celoživotného vzdelávania.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

26.01.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

26.01.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia:  26.01.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod                   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

P

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia