Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

04.05.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba OPS vo forme prehľadu efektívnych metód a stratégií pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. Spoločne sme diskutovali, aké metódy, stratégie a nástroje by mali byť súčasťou nášho didaktického kufríka, zdieľali naše skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: didaktický kufrík, efektívne metódy, čítanie s porozumením, tvorba OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Spoločné čítanie odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Analýza odbornej literatúry v skupine.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorba OPS – kreatívne písanie.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Na úvod sme si pripomenuli základné prvky čitateľskej gramotnosti, z ktorých by sme mali vychádzať pri tvorbe didaktického kufríka. Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností, pomocou ktorého sa dá rozvíjať metakognícia žiaka.

 • prvou etapou čitateľských zručností je učenie sa čítať a písať.
 • druhou etapou je prechod k plynulému čítaniu.
 • treťou etapou čitateľskej zručnosti je porozumenie textu, t. j. uvedomenie si obsahu prečítaného.
 • vyššou čitateľskou kompetenciou je analýza odborného textu, t. j. čitateľ nemá pochopiť len obsah oznámenia v texte, ale má byť schopný odhaliť aj také vlastnosti textu, ktoré tento význam vytvárajú, t. j. uvedomovať si vyjadrovacie prostriedky, ktoré daný obsah sprostredkúvajú.
 • najvyššou formou čitateľskej kompetencie je interpretácia textu a jeho hodnotenie (podľa odborných kritérií). Čitateľ má byť v tejto fáze čitateľskej gramotnosti schopný

napr. analyzovať odborný článok ako celok vo vzťahu:

k cieľu autora,

ku chronologickému kontextu voči ktorému sa text vzťahuje

ku kritériám pre tvorbu dobrého článku/ správnej štylistike.

Individuálny prístup pri rozvoji čitateľskej gramotnosti – typy čitateľov:

 Analyzujúci čitateľ – po prvotnom prečítaní textu a jeho vnímania ako uceleného diela nasleduje druhé a ďalšie čítanie textu, pri ktorom sa snaží odhaliť štruktúru diela a pochopiť funkciu jeho jednotlivých častí.

  štylistická analýza,

kompozičná analýza,

 významová analýza.

Interpretácia sa opiera o analýzu štruktúry a smeruje k vysvetleniu toho, ako čitateľ pochopil autorove zámery týkajúce sa:

filozofických, spoločenských a morálnych reflexií,

spôsobov, akým túto významovú, obsahovú stránku vyjadril v jazyku a kompozičnom zostavení

diela.

3. Syntetizujúci čitateľ – dokáže výsledky interpretácie prečítaného diela premietnuť do všetkých spo- ločenských súvislostí. vo fáze hodnotenia nazerá na dielo zo všetkých strán a aspektov, ktoré sú do- stupné jeho vedomostiam a skúsenostiam.

Odporúčame vyššie uvedené prístupy k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

04.05.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

04.05.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 04.05.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia