Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (28. 2. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

28.02.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie pedagogických skúseností na tému skupinovej práce a jej vplyvu na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiaka. Diskutovali sme o inovatívnych metódach skupinovej práce, a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, skupinová práca, výmena OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Získavanie skúseností účastníkov klubu.

2.      Výmena OPS.

3.      Tvorba zhrnutia.

4.      Záver.

Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti, prepojenie vzdelávania s praxou.

Program stretnutia:

1.      Reflexia – Questionstorming.

2.      Výmena OPS.

3.      Tvorba zhrnutia – tvorivé písanie.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme si zhrnuli sedem typov úloh, ktoré sa nám osvedčili pri skupinovej práci:

 1. kontrolné úlohy a úlohy zamerané na vytvorenie katalógu rád a odporúčaní
 2. odborne komplikované úlohy
 3. komplexné úlohy
 4. Brainstorming
 5. súťažné úlohy
 6. puzzle-úlohy
 7. skupinové rolové hry

Zhodujeme sa, že skupinovej práci sa musíme naučiť a trénovať ju, aby prebehla úspešne. Napríklad sa môžeme na ňu pripraviť aj prostredníctvom frontálneho vyučovania, alebo pri práci vo dvojiciach. Myslíme, že najlepšia príprava na skupinovú prácu je už realizovaná úspešná skupinová práca.

OPS

Pripájame naše skúsenosti a zásady z tvorby jednotlivých skupín:

- náhodne (ťahanie kariet, vypočítavanie),

- rozhoduje učiteľ,
- rozhodujú žiaci,
- podľa záujmu o voliteľnú tému,

- žiaci rozhodujú na základe sympatií.


Odporúčame klásť osobitý dôraz na rozdelenie skupín a netvoriť len jednoducho skupiny podľa toho, ako žiaci sedia v laviciach. Spravidla je práve táto voľba veľmi nevýhodná, pretože vznikajú záškodnícke partie.


Najlepším variantom je vytvorenie heterogénnej skupiny, ktorá je:

 • zložená z výkonných a menej výkonných žiakov,
 • pozostáva z oboch pohlaví,
 • interkultúrne zmiešaná,
 • vytvorená na základe prechádzajúcich skúseností,
 • vytvorená na základe veku žiakov,
 • vytvorená na základe sympatií.
 •  


Úspešné školské systémy dokazujú, že heterogénne skupiny môžu pomôcť dosiahnuť úspech tak výkonným, ako aj menej výkonným žiakom vtedy, ak sa využije a usmerní interakcia skupiny na spoločný cieľ, čím sa dosiahne aj zefektívnenie edukačného procesu. Šikovnejší žiak môže pomôcť pri vysvetlení obsahu menej šikovnému, čím sa sám hlbšie oboznamuje s učebnou látkou. Obe strany sa súčasne učia ako môžu zvládnuť a riadiť odborné, metodické a sociálne nároky. V mnohých krajinách sa diskutuje o potrebnosti získavania takýchto zručností v školskom veku v rámci prispôsobovania sa v situáciách, keď sa sami učia a keď učia spolužiakov. Práve tieto zručnosti sú nevyhnutné pre budúcich riadiacich zamestnancov. nielen pracovný život, ale aj osobný život je orientovaný na kooperáciu a komunikáciu, takže škola je zaviazaná naučiť žiakov úspešne a účinne pracovať v skupinách.

Na záver sme si ešte uviedli, že dobrá skupinová práca vyžaduje, aby:

 1. jeden druhému pomáhal a dodával mu odvahu,
 2. boli akceptované/tolerované myšlienky ostatných,
 3. sa pri práci uplatňoval aktívny posluch,
 4. sa vyhlo osobným útokom a urážkam,
 5. žiaden člen skupiny neostal bokom,
 6. každý spolupracoval a vydal zo seba to nejlepšie,
 7. bola dodržaná téma/úloha,
 8. sa cieľavedome pracovalo a diskutovalo,
 9. sa sprievodné problémy otvorene vydiskutovali,
 10. každý rešpektoval dohodnuté pravidlá.

Odporúčame vyššie uvedené zásady k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

28.02.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

28.02.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 28.02.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia