Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (9. 2. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

09.02.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda,

Nad traťou 1342/28  Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia, pojmotvorné ukotvenie a analýza rôznych typov skupinovej práce v oblasti čitateľskej gramotnosti. Súčasťou stretnutia bolo aj zdieľanie OPS a tvorba pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: skupinová práca, čitateľská gramotnosť, výmena OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Práca s odbornou literatúrou.

2.      Diskusia.

3.      Výmena OPS.

4.      Záver.

Témy: prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Skupinová práca – čítanie textu – skupinové skladanie textu.

2.      Diskusná pavučina.

3.      Výmena OPS – spoločné písanie a zdieľanie skúseností.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme si uviedli príklad dobrej praxe, ktorý podnecuje rozvoj čitateľskej gramotnosti a aplikuje pri tom metódy skupinovej práce.

Návrh vyučovacej hodiny – práca s publicistickým textom

Tematický celok: publicistický štýl

Ročník: tretí ročník isced 3

Téma: Znaky publicistického štýlu

Ciele:

 • rozvíjať čitateľské zručnosti prostredníctvom čitateľských stratégií
 • vyvodiť znaky publicistického štýlu

Špecifické ciele:

 • triediť informácie podľa stupňa dôležitosti
 • osvojiť si spôsob grafického záznamu textu
 • napísať zhrnutie textu
 • hodnotiť využiteľnosť informácií

 

Metódy vyučovania: čitateľské stratégie PLAN, Skupinová práca; pojmová mapa
Formy vyučovania: skupinové vyučovanie, práca s pracovným listom, riadený rozhovor, kooperatívne vyučovanie
Časová dotácia: 90 minút (2 vyučovacie hodiny)
Učebné pomôcky: text Priemysel 4.0, nami vytvorené pracovné listy

Typ textu na čítanie s porozumením: vecný text – publicistický, spravodajský
Štruktúra textu: kombinovaný text
Výber textu:
text Priemysel 4.0 je vybratý z portálu industry4.sk, ide o text komplexný, pretože obsahuje množstvo informácií a pojmov z oblasti IKT, digitálnej gramotnosti a vyžaduje isté množstvo technických znalostí na pochopenie. Je určený pre starších žiakov, ktorí sa onedlho budú orientovať na trhu práce a je pre nich dôležité vedieť získať informácie z tejto oblasti. Dôvodom výberu je aj snaha ukázať spôsoby spracovania a pochopenia informačne nasýteného publicistického textu, pretože sa s ním v živote veľakrát stretnú.

Scenár vyučovacej hodiny

Žiaci na hodine pracujú s textom vo fázach:
aktivity pred čítaním textu – vo forme diskusie a riadeného rozhovoru, aktivity počas a po čítaní tex- tu – vo forme práce s pracovným listom, kde žiaci postupujú samostatne aj v kooperácii s učiteľom. po mikroanalýze textu nasleduje reflexia práce s textom a vyvodenie znakov publicistického štýlu.

OPS

Aktivity pred čítaním textu

1. Analýza textu
Žiaci sa najprv zorientujú v texte, s ktorým budú pracovať. Všímajú si nadpis, podnadpisy, obrázok, grafické spracovanie textu. Uplatňuje sa prvý krok stratégie PLAN – predpoklad. V riadenom rozhovore odpovedajú na otázky zamerané na prípravu pred čítaním textu – predpokladanie obsahu, štýlu, formy, náročnosti, zrozumiteľnosti, orientáciu v štruktúre textu.


Uveďte, z akého zdroja je vybratý text.
Žiaci vedia na základe rýchleho preskúmania textu nájsť informáciu o zdroji.

 

Opíšte štruktúru textu – nadpis, podnadpisy, typy písma, grafickú úpravu, formu textu.
Žiaci vyhľadajú nadpis článku, podnadpis, všímajú si rozdelenie textu na časti – nástup do práce, priebeh práce, odbory, nie zamestnanci. Uvedomia si požitie rôznych typov písma. Uvedú, že text obsahuje aj obrázok a piktogramy, ktoré ilustrujú jednotlivé medzititulky. Formálne je text upravený do stĺpcov aj použitím odrážok. v samotných odrážkach je text spracovaný ako súvislý

text.

 Vysvetlite, aký je účel takejto grafickej úpravy textu.
Opisom štruktúry textu si žiaci uvedomili a pochopili, že grafická úprava textu slúži lepšej orientácii a prehľadnosti.


Vysvetlite, na čo sa zameriava autor článku. Objasnite, z akej oblasti prináša článok informácie. Žiaci identifikujú zámer autora informovať o aktuálnych zmenách v danej oblasti na základe podnad- pisu, aby si uvedomili, na ktoré informácie sa musia počas čítania zamerať – zmeny práv a povinností zamestnancov od januára 2013.


2. Čo viete o téme
predpokladáme, že žiaci majú nejaké pracovné skúsenosti a s problematikou sa už mnohí z nich stretli. Cieľom je aktivizovať znalosti a skúsenosti žiakov v diskusii na otázky:
Kde a kedy ste sa už stretli s problematikou práv a povinností zamestnancov?
Máte nejaké pracovné skúsenosti?
Skupinovú prácu žiakov považujeme za efektívny spôsob ako zvýšiť záujem o prácu s odborným textom, obohatenie o možnosť rovesníckeho vzdelávania a príležitosť pre vlastnú tvorbu a kreativitu.

Odporúčame vyššie uvedené k implementácii do pedagogického procesu..

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

09.02.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

09.02.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok Dátum konania stretnutia: 09.02.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia