Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubu

Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu

(príloha ŽoP)

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Počet členov pedagogického klubu

6

8.      Školský polrok

01.09.2021-31.01.2022

9.      Opis/zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy je vytvorený pedagogickými zamestnancami, ktorí zastupujú vzdelávacie oblastí platného ISCED 3A, ako napr.: matematika a práca s informáciami, jazyk a komunikácia, človek a príroda, človek a spoločnosť a tiež pedagogickými zamestnancami vyučujúcimi odborné predmety.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa  zameriava na rozvoj čitateľskej gramotnosti v rámci vzdelávacích oblastí platného ISCED 3, ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním.

Čitateľská gramotnosť je dôležitou schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom pre ďalší osobnostný a profesijný rast žiaka.

Žiak s primeranou úrovňou čitateľskej gramotnosti dokáže:

-        Hľadať súvislosti medzi javmi,

-        Pýtať sa a hľadať odpovede,

-        Vytvárať vizuálne a iné, zmyslové predstavy (myslieť abstraktne),

-        Vytvárať hodnotiace posúdenia,

-        Identifikovať najdôležitejšie myšlienky v texte (kriticky myslieť),

-        Vytvárať syntézu poznania.

V rámci činnosti pedagogického klubu sa zaoberáme najefektívnejšími metódami a stratégiami pre rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Čitateľská gramotnosť má dve hlavné línie: základnú a kritickú. Základná zahŕňa znalosti, schopnosti, postoje uplatňované pri výbere textu  a samotné čítanie s porozumením. Kritická čitateľská gramotnosť zahŕňa znalosti, schopnosti a postoje pri hodnotení informácii v texte s ohľadom na jeho obsahovú a formálnu stránku (napr. argumentácia), posudzovanie obsahu textu porovnávaním s vlastnými skúsenosťami, spôsob čítania a stratégia práce s textom. Obe zložky sú neoddeliteľné a vzhľadom ku komplexným potrebám spoločnosti a trhu práce sú pre absolventov SOŠ nevyhnutné.

Ďalšie činnosti, ktoré sú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

-        Identifikovanie problémov v rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov a možné riešenia.

10.   Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí

školský  rok 2021/2022

1.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

 08.09.2021

 3 hodiny

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 Odborná literatúra z oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, rozdelenie.

Plán činnosti pedagogického klubu – oboznámenie v školskom roku 2021/2022

 Plán činností pedagogického klubu – diskusia k témam, rozdelenie odbornej literatúry.

2.

 22.09.2021

 3 hodiny

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 Trojfázový model E-U-R a jeho vplyv na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiaka.

 Objasnenie pojmov, vytvorenie návrhu vyučovacej hodiny, zdieľanie názorov a skúseností.

3.

06.10.2021

 3 hodiny

 Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 Trojfázový model E-U-R a jeho vplyv na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiaka.

 Tvorba didaktických vyučovacích jednotiek, obsahová analýza a procesná analýza učiva s cieľom zefektívnenia rozvoja čitateľskej gramotnosti žiaka.

4.

20.10.2021

 3 hodiny

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 Autentické učenie a jeho vplyv na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiaka.

 Objasnenie pojmov, vytvorenie návrhu vyučovacej hodiny, zdieľanie názorov a skúseností.

5.

 03.11.2021

  3 hodiny

 Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 Autentické učenie a jeho vplyv na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiaka.

Tvorba OPS, zdieľanie, diskusia.

6.

 16.11.2021

  3 hodiny

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok 

Tvorba Best Practice

Tvorba a zdieľanie Best Practice.

7.

 01.12.2021

  3 hodiny

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

Inovatívne didaktické materiály pre rozvoj čitateľskej gramotnosti.

 Tvorba inovatívnych didaktických materiálov. Zdieľanie a diskusia.

8.

 15.12.2021

3 hodiny

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Inovatívne didaktické materiály pre rozvoj čitateľskej gramotnosti.

 Tvorba inovatívnych didaktických materiálov. Zdieľanie a diskusia.

9.

 14.1.2022

  3 hodiny

 Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

 Inovatívne didaktické materiály pre rozvoj čitateľskej gramotnosti.

 Tvorba inovatívnych didaktických materiálov. Zdieľanie a diskusia.

10.

26.1.2022

  3 hodiny

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Výstup pedagogického klubu.

 Diskusia k výstupu, zdieľanie názorov a postojov.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

12.   Dátum

31.01.2022

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

31.01.2022

16.   Podpis

 

 

Pokyny k vyplneniu Plánu práce/pracovných činností pedagogického klubu:

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle výzvy
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy o NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy o NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“)– uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Počet členov pedagogického klubu - uvedie sa počet členov klubu (min.3 a max.10)
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti: vypĺňa sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Opis/zameranie a zdôvodnenie činností klubu – vychádza zo zmluvy o NFP – predmetu podpory
 2. V riadku Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí – uvedie sa konkrétny program/hlavné témy na jednotlivé plánované stretnutia v danom školskom polroku; termín realizácie zasadnutí klubu a ich trvanie. Klub sa stretáva maximálne dvakrát mesačne. Dĺžka jedného stretnutia klubu je max. 3 hodiny.
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania plánu práce klubu
 5. V riadku Podpis – osoba, ktorá plán práce klubu vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu schválila (/koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia plán práce klubu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá plán práce klubu schválila sa vlastnoručne podpíše.