Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

14.10.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola tvorba materiálov integrovanej tematickej výuky k téme zvýšenia efektívnosti v oblasti IKT vzdelávania. Účastníci identifikovali problémy v oblasti digitálnej gramotnosti žiakov a hľadali spoločné riešenia. Súčasťou stretnutia bola aj výmena OPS a dobrej praxe a záver s pedagogickým odporúčaním.

Kľúčové slová: tematická výuka, materiály, prepojenie vzdelávania s praxou.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Úvodný prehľad k téme

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Tvorba záveru a odporúčania.

Témy: prepájanie vzdelávania s praxou, tvorba materiálov, metodológia.

Program stretnutia:

1.      Uvítanie účastníkov koordinátorom, úvod do Integrovaného tematického vyučovania.

2.      Diskusný kruh.

3.      Práca v skupinách, tvorba Best Practice.

4.      Záver a odporúčanie.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusného kruhu a zdieľania skúseností sme vytvorili nasledujúce odporúčania a záchytné body pre lepšiu integráciu digitálnych kompetencií do výučby:

Rozvoj inteligentného priemyslu v kontexte robotizácie a automatizácie procesov vo firmách výrazne zvýši produktivitu a konkurencieschopnosť jednotlivých spoločností. Z dôvodu týchto zmien je dôležité pripravovať aj našich žiakov na neustále meniaci sa trh práce, a to práve rozvojom ich IKT a digitálnych kompetencií.  

V ére priemyslu 4.0 by mali mať žiaci praktické zručnosti a vedomosti, ktoré im umožňujú porozumieť a účinne používať informačno- komunikačné technológie a pracovať s IKT v rôznych kontextoch. Jedným z možných prístupov, ktoré podporujú vyššie uvedené,  je implementácia  integrovanej tematickej výučby vo výraznejšom zastúpení. ITV sa snaží o také vzdelávanie, ktoré by bolo v súlade s výsledkami skúmania myslenia a s charakteristikami vývoja.

 ŠkVP 21. storočia musí byť založený na praktických vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách, nie na predmetoch podľa jednotlivých vedných disciplín a učebniciach. Hlavný cieľ je učiť žiakov o skutočnom živote, a teda o prítomnosti a nie o realite z pred 50 rokov.

Metóda ITV je do veľkej miery kompatibilná práve s prostredím a kontextom priemyslu 4.0.

Odporúčame vyššie uvedené aplikovať do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

14.10.2020

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

14.10.2020

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia