Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

01.12.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a zdieľanie Best Practice z oblasti rozvoja IKT gramotností. Spoločne sme diskutovali, zdieľali naše návrhy a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: Best Practice, IKT gramotnosť, výmena OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Evokácia skúseností.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj IKT gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Evokácia – brainstorming pedagogických skúseností.

2.      Diskusia – študijné skupiny.

3.      Tvorba OPS – tvorivé písanie.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Zhrnutie zdieľania skúseností  - námety na tvorbu OPS:

Pozitívny efekt učenia a rozvoj žiaka sa pomocou výpočtovej techniky, či multimédií prejavuje motiváciou a aktivizáciou žiaka, ak sú využívané primerane s rozvojovými schopnosťami. Je dôležité si uvedomiť, že technika úplne nenahrádza tradičné edukačné postupy, ale učenie robí názornejším a tým aj prijateľnejším a zaujímavejším, čím tradičné postupy vhodne dopĺňa. Vytvorili sme si prehľad multimédií:


Medzi typické príklady multimédií patria:

 • rôzne druhy encyklopédií, ktoré na malej ploche združujú značné množstvo informácií, ako sú elektronické encyklopédie. Google Earth, prípadne ďalšie druhy elektronických encyklopédií.
 • počítačové hry, ktoré sa stali obľúbeným multimediálnym prostriedkom. Preto je vhodné hry skonštruovať tak, aby sa ich používaním zvýšil ich vplyv na rozvoj vzdelávania žiakov. Práve aj pomocou hier typickí predstavitelia multimediálneho obsahu tu veľmi efektne združujú a kombinujú skoro všetky základné druhy médií, pričom dosahujú úžasnú interakciu.
 • webové prezentácie, resp. web ako taký. Jedná sa o snáď najbežnejší spôsob využitia multimédií. Skoro všetky webové stránky pritom napĺňajú základnú podstatu multimédií. Keď sa hovorí o internete, vždy sa prezentuje ako jedinečná ukážka super veľkého hypermédiá, snáď najväčším s akým je možné sa stretnúť v každodennom živote.
 • inteligentné informačné tabule, ktoré sa stále viacej udomácňujú v procese výučby, a to nielen v školskom prostredí. Umožňujú širšie vnímať a získavať informácie. V najčastejších prípadoch sa jedná o informačné boxy, ktoré sú pripojené do siete internetu, vďaka ktorých v procese vzdelávania užívateľ získa potrebné informácie. Najnovšie sa informačné tabule vybavujú aj web kamerou, ktorá poskytuje možnosť k realizácii video hovoru.

digitálne televízne vysielanie v krátkej budúcnosti umožní sprístupnenie základných interaktívnych prvkov, ktoré sa môže realizovať napríklad možnosťou priamo hlasovať v televíznych reláciách za pomoci diaľkového ovládača televízora, či niečo podobné.

Najčastejšie sú multimediálne prostriedky s dominanciou obrazového či zvukového prejavu, ktoré ako najprirodzenejšie prostriedky vplývajú na človeka v bežnom živote.
V súčasnosti dostupné multimediálne prostriedky, ktoré slúžia na podporu edukácie sú často zamerané tematicky iba jednostranne, a preto sa ich aktuálnosť relatívne rýchlo znižuje. Ak chceme použiť pri výučbe multimédiá, musíne zohľadniť možnosti a potreby cieľovej skupiny, pričom musíme použiť viacero rôznych multimédií, a tým sa naša časová príprava na vyučovaciu hodinu značne predlžuje, avšak efekt takto zostavenej edukácie rastie. Z tohto dôvodu odporúčame multimédia zaradiť do výučby v rámci každej vzdelávacej oblasti.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

01.12.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

01.12.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu             

                                                                              

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia