Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

15.12.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a medzigeneračná výmena skúseností z oblasti metód pre rozvoj komunikácie v školskej triede. Spoločne sme diskutovali o možnostiach implementácie IKT v predmetnej oblasti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: IKT vo vyučovaní, myšlienkové mapy, komunikácia.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Práca s odbornými zdrojmi.

2.      Diskusia.

3.      Medzigeneračná výmena názorov.

4.      Záver.

Témy: rozvoj IKT gramotnosti, prepojenie vzdelávania s praxou.

Program stretnutia:

1.      Skupinové čítanie odborných zdrojov – metóda skladania textu, následné zdieľanie poznatkov, možnosti využitia tejto metódy vo vzdelávacom procese.

2.      Diskusia formou medzigeneračnej lodnej porady. Zdieľanie názorov na využitie mentálnych máp pri zhrnutí diskusie.

3.      Výmena názorov – syntéza tradičných vyučovacích metód a prostriedkov s inovatívnymi nápadmi.

4.      Záver a spoločná tvorba zhrnutia.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme si zhrnuli naše poznatky o mentálnom mapovaní a ako túto metódu môžeme použiť pri získavaní nápadov a rozvoji tvorivosti v rámci triedy. Týmto spôsobom podporujeme tvorbu dobrej klímy v triede, povzbudzujeme žiakov k zdieľaniu ich názorov a zároveň tým pri použití inovatívnych programov zvyšujeme IKT kompetencie žiakov.

Mentálne mapovanie je metódou zdieľania žiackej perspektívy na konkrétnu problematiku. Táto vyučovacia metóda nepatrí medzi bežné a rozšírené postupy na podporu učenia žiakov.  Pre žiakov je využívanie mentálneho mapovania niečo, čo je nové, zaujímavé, atraktívne, motivujúce. Je to vhodný prostriedok žiakov s poruchami učenia, pretože využíva vizualizáciu, štrukturalizáciu a klasifikáciu myšlienok. 

Myšlienkové mapovanie má množstvo výhod, medzi ktoré patrí napríklad to, že: 

 • umožňujú rozvíjať schopnosť vzájomnej komunikácie, 
 • rozvíjajú tvorivosť žiakov, 
 • umožňujú lepšiu koncentráciu na daný problém, 
 • napomáhajú k usporiadaniu a zorganizovaniu si myšlienok a faktov, 
 • pomáhajú zlepšiť a zrýchliť učenie sa, 
 • zvyšujú množstvo zapamätaných vedomostí, 
 • zabezpečujú efektívnejšie učenie. 

Spoločnou charakteristikou všetkých myšlienkových (pojmových, mentálnych) máp je to, že majú štruktúru. Stromová štruktúra sa šíri zo stredu mapy, kde umiestňujeme kľúčové slovo, pojem, ku ktorému pripájame ďalšie vetvy. Pripomína nám akýsi plán mesta. Pri ich tvorbe využívame symboly, slová, obrázky, krivky, ktoré sú prirodzené pre ľudský mozog. Myšlienkové mapy poskytujú ľahko zapamätateľné schémy, pretože ide o grafické prepojenie medzi pojmami, videnie komplexných vzťahov medzi myšlienkami.

V rámci stretnutia sme si tiež uviedli príklady inovatívnych IKT nástrojov pre tvorbu myšlienkovej mapy:

XMind

XMind patrí k najpopulárnejším nástrojom na mentálne mapovanie na svete. Okrem mentálneho mapovania obsahuje aj množstvo ďalších spôsobov, ako organizovať svoje myšlienky.

Edraw Mind Map

U nás je Edraw veľmi populárny software. Funkciami to nie je len program na myšlienkové mapy. Dokáže tvoriť rôzne diagramy aj procesné mapy, ktoré môžeme pridať priamo k mentálnymi mapám a to aj vo verzii zdarma.

FreeMind

FreeMind je open sourcový software vytvorený v Jave. K dispozícii máme široké spektrum funkcií avšak vzhľadom pôsobí oproti novším programom trochu nemoderne. Stiahnuť si ho môžeme zdarma.

Odporúčame vyššie uvedené nástroje a prístupy k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

15.12.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

15.12.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                 

                                                                           

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia