Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

22.12.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a medzigeneračná výmena skúseností na tému komunikácie v školskej triede a aplikácie IKT – blended learning, hybridné vzdelávanie. Spoločne sme diskutovali o možných implementáciách softwarových pomôcok pri vyučovaní a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: komunikácia, aplikácia IKT, výmena skúseností.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentácia od koordinátora klubu.

2.      Diskusia.

3.      Výmena OPS.

4.      Záver.

Témy: rozvoj IKT gramotností, prepojenie vzdelávania s praxou.

Program stretnutia:

1.      Interaktívna prezentácia od koordinátora – horúce kreslo.

2.      Diskusia – reťazenie diskusie.

3.      Medzigeneračná výmena názorov – porovnávanie hodnôt a pedagogických nástrojov pri rozvoji komunikačných zručností.

4.      Záver a tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia prebiehala medzigeneračná výmena názorov. Učitelia v rámci tejto časti stretnutia zdieľali svoje postrehy, metódy a nástroje pre rozvoj komunikačných zručností v rámci pedagogického procesu.

Medzi tradičné nástroje patrili pomôcky ako karty a  praktické pomôcky ako napríklad fyzické modely. Medzi tradičné metódy tiež patril výklad, čítanie nahlas s učebnicou alebo párové čítanie.


V rámci stretnutia sme si tiež uviedli IKT nástroje, ktoré nám pomôžu učiť efektívne a rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov. Medzi inými sme si uviedli napríklad blended learning a E-learning.

Kombinované vzdelávanie alebo blended learning je kombinovaná výuka - kombinácia štandardnej výuky (prezenčnej, prezentačnej, face-to-face) s e-learningom.

Kombinované vzdelávanie sa snaží kompenzovať niektoré nevýhody e-vzdelávania pri plnení vzdelávacích cieľov kombináciou s prvkami štandardnej výuky, kedy je napríklad kombinovaný v distančnom štúdiu e-learningový kurz s úvodným či záverečným seminárom alebo workshopom. Tento prístup je vhodný predovšetkým tam, kde cieľová skupina nie je zvyknutá používať moderné komunikačné nástroje, ako je chat, diskusné fórum, videokonferencie a pod.

E-learning je vyučovacia technika, ktorá používa multimediálne technológie, počítačovú sieť a Internet. E-learning môže byť statický – ako podpora tradičnej výučby alebo dištančnej výučby. E-learning zahŕňa žiakov, technológie a učebné materiály. Učitelia pripravujú materiály, ktoré sú prezentované prostredníctvom najnovších technických prostriedkov. Najdôležitejším faktorom je, že technológia robí učebný proces ľahším a rýchlejším. Existuje veľa foriem e-learningu a môžeme ich rôzne rozdeliť.

Pokiaľ ide o formu účasti môže byť e-learning :

 • asynchrónny – človek sa učí kdekoľvek a kedykoľvek sa mu to hodí, zvyčajne ide o nezávislú prácu individuálneho žiaka, ktorý sa chce obohatiť novými vedomosťami
 • synchrónny – online výučba vo forme skupinového stretnutia
 • blended learning – mix tradičného a diaľkového vzdelávania

E-learning môže byť aj :

 • offline – učebné materiály sú stiahnuté a / alebo
 • online – s prístupom k online materiálom

Na záver sme si ešte uviedli jeden z príkladov využitia IKT pri komunikácii a tvorbe rozhodnutí v rámci triedneho kolektívu. Žiaci môžu tvoriť návrhy a hlasovať o nich cez bezplatný program Straw Pool:

Odporúčame vyššie uvedené metódy a nástroje k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

22.12.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

22.12.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu

                     

                                                                     

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 22.12.2021

Trvanie stretnutia: od14,00 hod.  do17,00 hod.   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia