Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

12.01.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k  inovatívnym didaktickým materiálom určeným pre rozvoj IKT gramotnosti. Spoločne sme zdieľali naše pedagogické skúsenosti, diskutovali a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: didaktické materiály, rozvoj IKT gramotnosti, diskusia.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba materiálov.

4.      Záver.

Témy: prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj IKT gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Analýza odbornej literatúry –metóda kľúčových slov.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorivé písanie – metóda tu a teraz, tvorba inovatívnych materiálov.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Zhodli sme sa, že je potrebné v čo najväčšej miere do učebných osnov zaradiť získanie kľúčových kompetencií súvisiacich s informačnou gramotnosťou, s využívaním informačno- komunikačných prostriedkov – internet, počítače, CD, DVD aplikácie, interaktívna tabuľa a rôzne iné vyspelé mediálne prostriedky a pod. Súčasné prostredie trhu práce je výrazne spojené s rozvinutou digitálnou gramotnosťou. Preto je dôležité aj z pohľadu celoživotného vzdelávania cielene sa predmetnou problematikou zaoberať.

Digitálne technológie ponúkajú veľký priestor pre informálne učenie sa. Svojou podstatou neustále motivujú používateľa učiť sa nové veci a rozvíjajú jeho schopnosti. DT rovnako dobre slúžia aj na účely formálneho vzdelávania – napríklad na zabezpečenie komunikácie medzi vyučujúcim a žiakom, sprístupnenie študijných materiálov (e-learning, LMS), ale aj ako prostriedok pre skúmanie, objavovanie, tvorbu, riešenie problémov, prezentovanie atď. Vzdelávanie s podporou DT spája v sebe prvky formálneho aj informálneho vzdelávania, a tým tvorí produktívne prostredie a príležitosti pre učenie sa.

Na základe diskusie – odporúčame v oblasti „Spolupráca rodiny a školy“ zvýšiť podiel online komunikácie  prostredníctvom DT, ktorá prináša úžitok obom, no najmä žiakom:

o   Lepšia a kvalitnejšia komunikácia zlepšuje vzťahy medzi školou a domovom.

o   Práca sa omnoho jednoduchšie a prirodzenejšie presúva zo školy do domáceho prostredia.

o   Študentov môže motivovať samostatnosť, ktorú prinášajú do ich učenia sa prenosné počítače doma aj v škole.

o   Lepšie zapojenie žiakov do domácich úloh umožní učiteľom zadávať ambicióznejšie úlohy.

Odporúčame pokračovať v aktivitách a zdieľať OPS.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

12.01.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

12.01.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu      

                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 12.01.2022

Trvanie stretnutia: od14,00 hod. do17,00 hod.                   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia