Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (8. 4. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

08.04.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia na tému komunikačnej funkcie IKT vo vyučovacom procese. V rámci stretnutia sme si spoločne vysvetlili aspekty komunikácie v digitálnom prostredí a ukázali sme si možnosti využitia moderných technológií. Stretnutie sme ukončili tvorbou pedagogického odporučenia.

Kľúčové slová: IKT gramotnosť, komunikácia, IKT vo vyučovaní.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: Komunikačná funkcia IKT, IKT vo vyučovaní, výber didaktických pomôcok.

Program stretnutia:

1.      Analýza odbornej literatúry – použitie elektronických zdrojov, čítanie s otázkami.

2.      Diskusia formou ÁNO/NIE.

3.      Výmena pedagogických skúseností.

4.      Tvorba záveru a odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

S účastníkmi sme sa zhodli na nasledujúcich kľúčových bodoch úspešnej komunikácie cez digitálne prostriedky:

- Vychádzame z toho, že komunikácia pomocou programov ako Microsoft Teams alebo Zoom má svoje špecifiká a vyžaduje zvýšenú schopnosť empaticky počúvať a naslúchať. Na základe diskusie  a práce s odbornou literatúrou sme si preto zhrnuli nasledujúce kľúčové body empatického naslúchania:

Béla Buda (1994, s. 51) charakterizuje empatiu nasledovne: „... je to taká schopnosť osobnosti, pomocou ktorej sa osobnosť v rámci bezprostrednej komunikácie s druhým človekom vie vžiť do jeho duševného stavu. Na základe tohto vžitia vie vycítiť a pochopiť v tom druhom také emócie, motívy a snahy, ktoré tento človek nevyjadruje v slovách priamym spôsobom a ktoré nevyplývajú zákonite zo situácie medziľudského vzťahu... Možno to vyjadriť aj tak, že osobnosť sa vžije, ba akoby premieta seba do druhého.“

Na vznik empatie je potrebné, aby ten, čo počúva, bol cieľavedome zameraný a sústredený na pochopenie druhého človeka, akoby zámerne potlačil seba, aby mohol počúvať a prijať toho druhého. Empatia je základným postupom psychoterapie, ktorej účinnosť určuje predovšetkým to, do akej miery je psychoterapeut schopný empatického porozumenia, do akej miery sa vie vyjadriť a s pacientom komunikovať. Každá empatická fáza má rozličnú hĺbku, tzn. že na každej ďalšej úrovni sa dostávame vžívaním v porozumení emócií a vášní k druhému človeku čoraz bližšie.

Povedali sme si o 4 fázach empatického vypočutia:

1. napodobňovanie obsahu: vyjadrujem to, že počúvam a chápem – udržiavanie očného kontaktu, súhlasné prikyvovanie hlavou, citoslovné vyjadrovanie – „uhm“, „aha“;

2. parafrázovanie obsahu: zopakujem to inými slovami – vyjadrujem svoju sústredenosť na problém druhého;

3. uvedomujem si pocity: nevnímam len to, čo hovoriaci hovorí, ale snažím sa vnímať aj to, čo pri tom cíti;

4. pomenúvam a interpretujem obsah a pocity. Postupnými krokmi empatického počúvania pomáhame druhému vyznať sa vo svojich vlastných myšlienkach a citoch.

Napriek pomerne presnému pozitívnemu vymedzeniu pojmu empatia môžeme za empatiu nesprávne považovať aj veľmi podobné psychické procesy, ktorými dokážeme odhaľovať správanie alebo iné súvislosti týkajúce sa druhej osoby. Z tohto dôvodu je dobré vymedziť pojem aj negatívne, tzn. pomenovať tie procesy, ktoré nemožno stotožniť s empatiou. V správaní človeka sa skrýva mnoho predpokladov, a  to štandardizuje jeho správanie natoľko, že vo viacerých životných situáciách ostatní dokážu predpokladať a porozumieť jeho správaniu. Schopnosť predpokladať, čo druhý v tomto prípade urobí, nie je spätá s empatiou, ale s orientáciou v sociálnej situácii, ktorá nastala. Prevažne ide o logický úsudok, založený na skúsenosti. Zhodujeme sa, že práve v digitálnej komunikácii sa táto skúsenosť mení, resp. nemôže byť založená na zaužívaných formulách. Vzhľadom na túto formu komunikácie odporúčame osvojiť si vyššie uvedené 4 základné metódy empatickej verbálnej komunikácie. Vyššie spomenuté metódy nám umožňujú zefektívniť a spresniť komunikáciu na diaľku.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

08.04.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

08.04.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu    

                                                                                        

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia