Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (25. 3. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

25.03.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia o funkciách technických edukačných prostriedkov vo vyučovacom procese. V rámci našich aktivít sme sa zameriavali na diagnostickú funkciu IKT. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: IKT vo vyučovaní, IKT v diagnostickom procese, rozvoj digitálnej gramotnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Diagnostika – úvodná prezentácia.

2.      Aplikácia IKT – možnosti / obmedzenia.

3.      Diskusia.

4.      Záver a tvorba zhrnutia.

Témy: prepájanie vzdelávania s praxou, IKT vo vyučovaní, diagnostika.

Program stretnutia:

1.      Spracovanie výsledkov do krátkej prezentácie, pojmová mapa.

2.      Diskusia o  metódach diagnostiky s pomocou IKT.

3.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

S účastníkmi sme sa v rámci stretnutia nášho klubu zameriavali na prácu s odbornými zdrojmi  a spracovanie vedomostí z týchto zdrojov. Spoločne sme potom diskutovali o našich výsledkoch a navrhli sme nasledovné kľúčové body využitia IKT v diagnostickej fáze vyučovania:

Za dôležité prostriedky, možnosti, zlepšenia vyučovacieho procesu sme si uviedli vizualizér.

Učiteľ pomocou neho môže predstaviť a zobraziť žiakom predmety, ktoré má iba v originálnej podobe a nemôže si dovoliť, aby ich žiaci poškodili, prípadne ho použije k testovaniu žiackych vedomostí. Jednotlivé strany testu položí na zobrazovaciu plochu vizualizéra a žiaci môžu na zadané otázky a úlohy odpovedať. Vizualizér sa prepája s počítačom, prípadne dataprojektorom. Zachytí a premietne: papierové predlohy - knihy, časopisy, rukopisy, cvičebnice a pod., obrázky či fotografie, 2D a 3D predmety. Okrem vizualizéra je tu ďalej možnosť použiť vo vyučovacom procese hlasovacie zariadenia. V rámci diagnostiky slúžia na priebežné získavanie informácií o úrovni pochopenia preberaného učiva žiakmi, či k zisteniu názorov na konkrétny problém, otázku. Z hodiny nestratíme veľa času (približne 1,5 minúty). Následne po zahlasovaní vidíme výsledky, zhodnotíme a po cca. 2 minútach sa dá pokračovať v ďalšej výučbe. Ak sme vďaka hlasovaciemu zariadeniu zistili, že žiaci učivu neporozumeli, môžeme sa k tomu spätne vrátiť a zopakujeme ho do tej miery, aby ho žiaci pochopili. Slúžiť môže tiež na preskúšanie ich vedomostí. Hlasovanie sa dá použiť na vyjadrenie vlastných názorov, porozumeniu textov, diagnostiku vedomostí. Žiakov tak zapojíme viac do vyučovacieho procesu. Zhodli sme sa tiež na metóde dialógu, ktorá slúži ako dobré doplnenie využitia IKT vo vyučovaní. Jedným zo základných procesov vo vyučovaní prostredníctvom ktorého môžeme prepájať sociálne učenie alebo dôsledky sociálneho učenia vo vedomostiach, schopnostiach, postojoch, hodnotiacich posudkoch žiakov a riadeného učenia je dialóg. Dialóg v modernom pojatí vyučovania môžeme chápať ako jeden z princípov vyučovania. Dialóg ako prístup na vyučovaní je výbornou formou diagnostiky, ktorá funguje v harmónii s použitím IKT technológií ako napríklad vizualizér a hlasovacie zariadenia. Umožňujem nám v spojitosti s odhlasovanou odpoveďou ďalej zisťovať úroveň znalostí študenta a pomáha nám aplikovať formatívnu spätnú väzbu vo vyučovacom procese. V inovatívnom vzdelávaní sa snažíme o chápanie dialógu ako určitého obecného princípu, ktorým by sa v riadení učebnej činnosti žiakov vo vyučovaní mal učiteľ riadiť. Pre realizáciu vo vyučovaní využívame konkrétnejšie metódy a postupy, ako napríklad metódy užívajúce IKT. Medzi konkrétne metódy, ktoré dobre spolupracujú s technológiami v didaktickom procese môžeme zaradiť napríklad diskusiu, rozhovor, výklad ako dialóg dvoch a viacerých postojov (prezentácie), spory o metódu v pracovnej skupine, analýzu historických a aktuálnych udalostí, pri hľadaní príčin javov a pod. Dialóg v pedagogike preto chápeme ako prejav nehierarchického vzťahu medzi ľuďmi. Tento prístup posilňuje kreatívne myslenie a rozvíja tiež osobnosť žiaka, najmä ak sa prepája s výskumnou metódou štúdia, ako napríklad popisným výskumom.

Odporúčame vyššie uvedené stratégie a metódy na implementáciu do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

25.03.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovanová

18.   Dátum

25.03.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                         

                                                                   

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia