Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (11. 3. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

11.03.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia o aplikácii IKT v procese budovania poznania na úrovni vzdelávacích potrieb, v uvedenej téme, žiaka strednej školy. V rámci diskusných aktivít sme sa zameriavali na zdieľanie skúseností s použitím IKT vo fáze fixácie učiva. Stretnutie sme ukončili tvorbou výstupu.

  

Kľúčové slová: IKT vo výuke, fixačná funkcia, rozvoj IKT gramotnosti, funkcie technických edukačných prostriedkov.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Výmena skúseností.

4.      Záver a tvorba výstupu.

Témy: aplikácie IKT v pedagogickom procese, funkcie IKT vo vyučovaní, prepojenie vzdelávania s praxou.

Program stretnutia:

1.      Analýza odbornej literatúry, tvorba kľúčových slov, skupinová práca.

2.      Spracovanie výsledkov, metóda Fishpool.

3.      Výmena OPS.

4.      Tvorba zhrnutia s prístupmi k aplikácii IKT vo fázach vyučovania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusie a aktivít, ktoré sme uskutočnili  v rámci stretnutia  vytvorili sme  nasledujúci prehľad aplikácií IKT v jednotlivých fázach pedagogického procesu.

Žiaci môžu IKT využívať v procesoch:

Experimentovania:

- možnosť bezpečných pokusov (pokus – omyl).

- rozvoj tvorivosti a intuitívne riešenia …

Pre podporu Interaktívnosti:

- používanie názorných materiálov

- rýchlosť a odbúranie rutinných činností

- objektivita a nestrannosť hodnotenia

- prístup k informačným zdrojom

- bezprostredná spätná väzba

Cieľom využitia IKT vo vzdelávaní je dosiahnuť lepšiu účinnosť a účelnosť procesu vzdelávania, lepšie plnenie definovaných cieľov vzdelávania. Zhodujeme sa, že využitie IKT je prínosom, keď:

1. Použitie IKT pre zvolenú tému je primerané

2. Práca na téme je s využívaním IKT efektívnejšia

3. IKT pomôže splniť didaktický cieľ

4. IKT podporí záujem a tvorivosť študujúcich

5. IKT pomôže odbremeniť študujúcich od nepotrebnej (rutinnej) práce

6. Potreba vstupných informácií pre prácu s IKT je minimalizovaná (práca je viac intuitívna)

Medzi výhody využitia IKT vo fixačnej časti vyučovania patrí aj:

Väčšia zainteresovanosť zúčastnených (žiaci – otázky, hľadanie odpovedí…)

Možnosť omylov (možnosť návratu späť)

Možnosť bohatších a aktuálnejších zdrojov informácií

Vyššia motivácia

Možnosť prezentácie svojich prác (ak majú v zošite – náročnejšie, jednoduchšia je elektronická prezentácia, keď majú vytvorený elektronický podklad)

Možnosť tvorby návrhov, modelov,… (s možnosťou flexibilnej zmeny, modifikácie)

Nutnosť hodnotenia informácií a ich analýzy

Rozvoj komunikačných zručností a spolupráce

IKT môže plniť rôzne roly vo vzdelávaní v závislosti od účelu, na ktorý ju využívame. Sú to predovšetkým tieto roly:

Pozícia učiteľa - Vysvetľovacia

- Testovacia rola odborníka (vo fixačnej a diagnostickej fáze)

 Poskytovateľ výskumného prostredia

- Help systémy Encyklopédie

- Simulátory

- Demonštračné programy

 Rola učebnej pomôcky

- písací stroj, hudobný nástroj, grafický editor …

 Ako vyplýva z vyššie  uvedeného, IKT môže byť vo vzdelávaní prostriedkom na osvojovanie si vzdelávacieho obsahu (výklad) na upevňovanie učiva (tutoriálny softvér) na získavanie spätnej väzby (testy) určený na hodnotenie študentov (testy) na simuláciu dejov (trenažér).

Na záver stretnutia sme tvorili pojmovú mapu jednotlivých prostriedkov IKT, ktoré môžu byť aplikované vo fixačnej fáze vyučovania.

Najčastejšie v tejto fáze využívame PC, notebook či v súčasnosti aj tablet. IKT môžeme vo fixačnej fáze využívať ako:

- demonštračný prostriedok,

- vyučovací stroj (prezentuje informácie, kontroluje odpovede)

- vonkajšiu aktívnu pamäť, ktorou sa registrujú, hodnotia a diagnostikujú odpovede študujúceho. Technológia nám tiež poskytuje testy a cvičenia na opakovanie prehlbovanie učiva pre kontrolu miery osvojeného učiva. Technológia môže v úlohe tútora nahrádzať prostredníctvom tutoriálneho softvéru pozíciu učiteľa. Tutoriálny program je preto program určený na výučbu, pričom čiastočne individualizuje proces osvojovania učiva a súčasne rešpektuje východiskové vedomosti a zručnosti žiakov.

 Odporúčame vyššie uvedené stratégie a návrhy na implementáciu do pedagogického procesu na našej SOŠ.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

11.03.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

11.03.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia