Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (25. 2. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

25.02.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia klubu bola diskusia o výstupoch nášho pedagogického klubu. Účastníci diskutovali o výsledkoch doterajších stretnutí, hodnotili svoje príspevky a analyzovali hlavné témy. Súčasťou stretnutia bolo aj zdieľanie názorov a postojov k predmetnej problematike.

Kľúčové slová: prepájanie vzdelávania s praxou, digitálna gramotnosť, výstup pedagogického klubu.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Spoločné zhodnotenie.

2.      Dielňa budúcnosti.

3.      Výmena názorov, zdieľanie návrhov.

4.      Záver.

Témy: rozvoj digitálnej gramotnosti na SOŠ, reflexia, príprava na pracovný trh 21. storočia.

Program stretnutia:

1.      Spoločná reflexia – myšlienková mapa.

2.      Tvorba vízie – dielňa budúcnosti.

3.      Riadená debata.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe reflexie, zdieľania nápadov a celkového zhodnotenia pedagogického klubu sme vytvorili našu víziu rozvoja pre nasledujúce roky.

Nový fenomén AIoT posúva digitalizáciu priemyslu a štvrtú priemyselnú revolúciu na ďalšiu úroveň. V rámci našej hodnotiacej diskusie sme si zopakovali pojmy o digitalizácii, smart transformácii a nasadzovaniu AIoT pre autonómne riadenie podnikových procesov – evaluovali sme, čo pre našich študentov znamená automatizácia, digitalizácia a robotizácia. Digitalizácia priemyslu rovnako ako aj štvrtá priemyselná revolúcia (Industry 4.0) sa zakladajú na konvergencii prevádzkovej a výrobnej technológie a informačných technológií. Integrácia IT s výrobnými technológiami, predovšetkým prepojením zariadení v sieti Internetu vecí (IoT) a Internetu služieb (IoS), vedie k preukázateľnému zlepšeniu výkonu, produktivity, kvality, agility a optimalizácii prevádzkových nákladov v podnikoch. Diskutovali sme a vytvorili sme zhrnutie kľúčových kompetencií, ktoré budú naši študenti potrebovať pri vstupe na moderný pracovný trh. Zhodli sme sa, že to boli práve tieto kritériá, ktoré nám pomohli vytvárať problémové úlohy a rozvíjať digitálnu gramotnosť našich študentov v najväčšej miere.

Výukové ciele:

1. Globálne digitálne občianstvo

- Budovanie povedomia o problémoch sveta a jeho udržateľnom rozvoji s cieľom hrať aktívnu úlohu v globálnej komunite.

2. Inovatívne a tvorivé myslenie

- Schopnosť kritický myslieť, riešiť komplexné problémy a tímovo spolupracovať. Digitálna gramotnosť je významnou zložkou tejto kompetencie. Vyžaduje zmenu tradičných foriem výuky založených na predávaní znalostí k formám interaktívnym.

3. Digitálna gramotnosť.

- Schopnosť navrhovať počítačové systémy a programovať má v 21. storočí vysokú prioritu. Neoddeliteľnou zložkou tejto kompetencie však je tiež zodpovedné využívanie technológií k svojmu prospechu a prospechu všetkých ľudí.

4. Sociálne vzťahy

Orientácia výuky na rozvoj socio-emocionálnej inteligencie vrátane empatie, schopnosti vyjednávať, spolupráce a sociálneho cítenia.

Zhodujeme sa aj na nasledujúcich výukových aktivitách

5.      Personalizované a samostatné učenie.

6.      Dostupné a inkluzívne vzdelávanie.

7.      Problémovo a kolaboratívne orientovaná výuka.

8.      Celoživotné, vlastnou vôľou iniciované učenie.

Odporúčame vyššie uvedené stratégie a plány implementovať do praxe.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

25.02.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

25.02.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu             

                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia