Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (26. 1. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

26.01.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a diskusia k výstupom pedagogického klubu. Spoločne sme diskutovali o získaných poznatkoch a o rozvoji v zručnostiach, zdieľali sme OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, diskusia k výstupu, rozvoj IKT gramotnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming.

2.      Diskusia.

3.       Výmena OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj IKT gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Brainstorming - Gordonova metóda.

2.      Diskusia metódou ÁNO/NIE.

3.      Výmena OPS.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Pre éru „priemysel 4.0“ je charakteristický nástup znalostnej ekonomiky – znalostnej spoločnosti založenej nielen na vyhľadávaní a prijímaní informácií (vyššia forma informačnej spoločnosti), ale hlavne na využití týchto informácií pre rozvoj samotnej osobnosti (žiaka, pracovníka, občana), pre využitie týchto informácií, pre učenie sa, a hlavne pre rozvoj ekonomiky firmy, štátu, zoskupenia napr. Európskej únie.

V prípade, že tieto informácie sú získavané a spracovávané v niektorom svetovom jazyku je to veľmi významný motivačný faktor pre prácu žiakov. V tomto prípade dáva možnosť žiakom prezentovať svoje práce, pripraviť sa pre prácu, kde sa vyžadajú jazykové znalosti.

Na stretnutiach klubu sme si prezentovali naše osvedčené pedagogické skúsenosti z implementácie informačno-komunikačných technológií do odborných predmetov. Príklady OPS, ktoré sme si uviedli, sú len ukážkou, ako sa dá počítač a internet využiť vo vyučovacom procese a vo vyučovaní odborných predmetov.

V súčasnosti sú už neoddeliteľnou súčasťou vyučovania odborných predmetov mutimédia, ba interaktívne multimédia t. j. používanie viac než jedného média pri prezentácií informácií, napr. využitie počítačových programov uchovávajúcich text, obrázky a videoklipy súčasne. Interaktívne prezentácie môžeme prezentovať napríklad aj cez interaktívnu tabuľu. Tieto interaktívne multimédia sú náročné na kapacitu pamäťových nosičov a rýchlosť prenosu, no moderné prostriedky IKT ktoré má každý z nás dnes už vo vrecku sú väčšinou schopné multimediálny obsah prehrať.

Žiaci by tiež mali mať možnosť prezentovať svoje zručnosti s interaktívnymi multimédiami napr. v prácach stredoškolskej odbornej činnosti, či komplexných odborných prácach.

- absolvent by mal mať pri nástupe do zamestnania veľmi dobrú až vynikajúcu digitálnu gramotnosť a primerané jazykové znalosti, a zároveň sa očakáva, že po krátkej praxi bude ovládať aplikačné, špecifické programy. Odporúčame preto aj naďalej rozširovať ponuku programov a softwaru v rámci odborného výcviku.

Na základe brainstormingu sme si zadefinovali prínosy informačnej spoločnosti:

• zvýšenie kvality života,

• podpora vzdelávania,

• nové možnosti pre tvorivých ľudí,

 • reagovať na zmeny v štruktúre ponuky a dopytu,

• nové možnosti uplatnenia kultúrnych tradícií a identity regiónov,

 • výkonnejšia a transparentnejšia štátna správa,

• efektívnejšie riadenie podnikov,

• nové služby poskytované v rámci telekomunikácie.

Pre rozvoj digitalizácie a zavádzanie IKT do diagnostického procesu odporúčame:

-  pracovné listy, pracovné zošity s hypertextovými odkazmi,

- elektronické učebné materiály,

-otvorené učebnice alebo otvorené edukačné zdroje,

- multimediálne učebné zdroje,

- digitálne knižnice, vzdelávacie portály, knižnice digitálnych zdrojov,

 e-learningové materiály a učebné objekty (learning objects).

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

26.01.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

26.01.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu     

                                                                                      

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 26.01.2022

Trvanie stretnutia: od14,00 hod. do17,00 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia