Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

  

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok,

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

30.09.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr.Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom prvého stretnutia bolo oboznámenie účastníkov s odbornými  zdrojmi z oblasti rozvoja podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Účastníci sa k odbornej literatúre mohli vyjadriť na základe svojej OPS a prispieť do diskusie. Následne boli oboznámení a diskutovali o plánu činnosti klubu, organizačných pokynoch. Súčasťou stretnutia boli aj prvé pedagogické odporučenia.

Kľúčové slová: rozvoj podnikateľských vedomostí, ekonomické myslenie, odborná literatúra

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Úvod do odbornej literatúry a zozbieranie návrhov na pedagogické zdroje.

2.      Diskusia and získanými návrhmi.

3.      Výmena skúseností ohľadom odbornej literatúry a diskusia plánu činnosti pedagogického klubu.

4.      Záver a odporučenie.

Témy: odborná literatúra, podnikateľské zručnosti, ekonomické myslenie

Program stretnutia:

1.      Základný prehľad o pedagogickom klube a prezentácia návrhov na pedagogické zdroje.

2.      Diskusia a zdieľanie tipov/ kritické vyjadrenie sa k výberu literatúry.

3.      Výmena skúseností s odbornou literatúrou a diskusia o plánu činnosti pedagogického klubu.

4.      Záverečné zhrnutie a formulácia základných metodologických východísk klubu.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusie a a výmeny pedagogických skúseností v rámci pedagogického klubu sme sa zhodli na základných východiskách pre podporu podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia pre študentov SOŠ. V doporučení Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné učenie je podnikavosť označená za jednu z ôsmych kľúčových kompetencií. Zmysel pre iniciatívu a podnikavosť je chápaný ako schopnosť prevádzať myšlienky do praxe. Vyžaduje sa tvorivosť, schopnosť zavádzať novinky a niesť riziká, či schopnosť plánovať a riadiť projekty, s cieľom dosiahnuť určité ciele. Študent chápe súvislosti svojej práce a je schopný chytiť sa príležitostí, ktoré sa mu naskytnú. Výchovu k podnikavosti chápe Európska komisia ako kľúčový faktor konkurencieschopnosti v globalizovanej ekonomike. Tento prístup zdôrazňuje aj v rámci strategického dokumentu Európa 2020, ktorý stavia na Lisabonskej stratégii. Potrebu zlepšiť podnikateľské a inovačné schopnosti žiakov zdôrazňujú aj tri z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a rast: „Únia inovácií“, „Mládež v pohybe“ a „Agenda pre nové kompetencie a pracovné miesta“.

Zlepšenie kreativity a inovácií vrátane podnikateľských schopností na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy je jednou z dlhodobých úloh a jedným zo štyroch cieľov strategického rámca európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy „ET 2020“. Problematika podnikateľských schopností mládeže je tak dôležitá, že Európska komisia v tejto súvislosti vytvorila pracovnú skupinu pre podnikateľské vzdelávanie. Pracovná skupina pracovala pod patronátom DG Education and Culture a bola tvorená odborníkmi z 24 krajín. Jednalo sa o zástupcov ministerstiev školstva ale tiež aj podnikateľského sektoru a odborov. Ich cieľom bolo podporiť úsilie členských štátov pri zavádzaní príslušných opatrení v tejto oblasti a pomáhať Komisii pri propagácií podnikateľského vzdelávania a vzdelávania učiteľov. Odporúčame využívať najnovšiu odbornú literatúru o podnikateľskom vzdelávaní a nápady z nej aplikovať v pedagogickom procese.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

30.09.2020

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

30.09.2020

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu

  

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia:  30.09.2020

Trvanie stretnutia: od14:00 hod  do17:00 hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Jana Mašlonková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Ľudmila Eštočinová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia