Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

28.10.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr.Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a kreatívna tvorba výstupov k rozvoju praktickej podnikavosti.

Kľúčové slová: priemysel 4.0, podnikavosť, analýza, kľúčové kompetencie

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Úvodná multimediálna prezentácia.

2.      Brainstorming a spracovanie nápadov.

3.      Diskusia a zdieľanie skúseností.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: priemysel 4.0, rozvoj podnikateľských zručností, kreativita a intuitívnosť.

Program stretnutia:

1.      Privítanie účastníkov a prezentácia spojená s analýzou uvedenia iPhonu v roku 2007.

2.      Získavanie nápadov účastníkov pomocou metódy diamant .

3.      Diskusia nad získanými nápadmi, ustanovenie prístupov ku všeobecnej kreativite, ako aplikujeme tento prístup na našej SOŠ?

4.      Zhrnutie a pedagogické odporúčanie.

13.   Závery a odporúčania:

S účastníkmi sme diskutovali nad možnosťami aplikácie kreatívneho myslenia.

V európskom referenčnom rámci sa „podnikanie a iniciatívnosť“ považuje za jednu z ôsmich kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Naučiť sa podnikateľským zručnostiam tak neznamená len schopnosť a vedomosť vytvoriť a viesť podnik.

Podnikateľské vzdelávanie pozostáva jednak z technických, tzv. hard schopností, a jednak z prierezových, takzvaných mäkkých zručností. Európska komisia považuje vzdelávanie v oblasti podnikania za nástroj, ktorým sa môže podporiť podnikavosť mladých ľudí. „Všetci mladí ľudia by mali pred ukončením povinnej školskej dochádzky získať aspoň jednu praktickú skúsenosť s podnikaním,“ uvádza sa v oznámení Komisie z novembra 2014 „Prehodnotenie vzdelávania: Investícia do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov“. Podnikanie ako kľúčová kompetencia nemusí byť nevyhnutne podľa Komisie osobitným školským predmetom. Vyžaduje si skôr spôsob výučby, v ktorom budú hlavnú úlohu zohrávať empirické učenie a práca na projektoch.

Projektové metódy (alebo aj projektové vyučovanie) zahŕňajú veľkú skupinu činností, ktoré bývajú často rozdielne charakterizované. Projekt je sofistikovaná školská úloha, ktorá je zameraná na praktické použitie, vedie k tvorbe jedinečného riešenia alebo osobitého produktu a vyžaduje od žiaka autorský vklad. Podporuje kreativitu a samostatnosť. Projektová výučba sa nám osvedčuje ako vysoko efektívny spôsob rozvoja podnikateľských a estetických zručností a ide o najvyšší stupeň didaktickej zručnosti. Projekt obsahuje výrazné medzi-predmetové znaky a zameranie projektu by malo byť praktické.

Na základe diskusie a zdieľania OPS odporúčame vyššie uvedené na aplikáciu do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr.Jana Mašlonková,MBA

15.   Dátum

28.10.2020

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

28.10.2020

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 28.10.2020

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Jana Mašlonková

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

2.

Valér Onufer

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

3.

Mária Majerská

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

4.

Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

5.

Lucia Hudáková

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

7.

Róbert Mysza

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia