Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromný stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov- prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

11.11.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr.Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bolo nadviazanie na teoretický základ z prvého stretnutia. Účastníci zdieľali svoje skúsenosti s aplikáciou projektového vyučovania na rozvoj podnikateľských zručností, kreativity a intuitívneho (estetického) myslenia a designu. Na základe diskusie nad výsledkami tvorili účastníci plán pre aplikáciu.

Kľúčové slová: prepojenie vzdelávania s praxou, podnikavosť, iniciatíva, sebapoznanie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Projektové vyučovanie.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie skúseností s aplikáciou malých projektov v praxi.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: rozvoj podnikateľských zručností, metodológia, projektové vyučovanie.

Program stretnutia:

1.      Práca s výstupmi zo študentských projektov.

2.      Diskusia nad výsledkami.

3.      Zhrnutie a pedagogické odporúčanie.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe predmetnej diskusie sme sa zhodli na nasledujúcich odporúčaniach pre aplikáciu projektovej výučby na strednej odbornej škole.

Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré progresívne didaktické metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia. Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny. Diskutovali sme napríklad o možnostiach implementácie sebapoznania v rámci projektovej výučby. Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov o sebe samých, je pri projektovej metóde vyučovania riešenie projektov, praktických pracovných úloh. Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu, ktorý môže byť zameraný na rôzne témy. Proces poznávania je charakteristický svojou otvorenosťou.

Učitelia vytvárajú problémové scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia a prečo sa to učia. Scenáre projektov sú len rámcové a dotvárajú sa v spolupráci so žiakmi počas riešenia. Realizácia projektu závisí od žiakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, vnútornej motivácie, záujmov a potrieb. Pri tvorbe scenárov sú učitelia a žiaci inšpirovaní svojim najbližším okolím a problémami, ktoré vychádzajú z bežného života. Z hľadiska kognitívnych cieľov projektové vyučovanie umožňuje:

- prehlbovať a rozširovať poznanie

- integrovať poznatky do uceleného systému poznania

- rozvíjať tvorivé myslenie uvedomovať si význam a zmysel poznávania

Žiaci rozvíjali tieto kľúčové kompetencie pri tvorbe malých projektov na vyučovaní, čím sa rozširoval ich kompetenčný profil a zlepšovala pripravenosť na dnešný premenlivý trh práce. Žiaci dobre reagovali na aktivitu dielňa budúcnosti, pri ktorej mali možnosť premýšľať nad možnými praktickými situáciami. Dielňa budúcnosti je komplexná výuková metóda, ktorá obsahuje niekoľko fáz, počas ktorých je možné využiť viacero výukových metód. Základným princípom je, že zadaná téma alebo problém sa musí osobne týkať žiakov. V prvej fázy môže ísť o navodenie situácie. Učiteľ zoznámi žiakov so zaujímavým nápadom. Druhá fáza: Máme problém! Žiaci pracujú na odstránení prekážok, ktoré vystanú pri riešení projektu. Svoje argumenty môžu zapisovať napríklad formou brainstormingu alebo brainwritingu. Žiaci testujú vlastné reakcie  a objavujú skryté talenty a preferencie, o ktorých doposiaľ nevedeli. Dielňa budúcnosti je preto výbornou sprievodnou aktivitou k projektovému vyučovaniu a na stretnutí sme sa zhodli, že vďaka svojmu praktickému zameraniu pôsobí na motivačne.

 Odporúčame vyššie uvedené na aplikáciu do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr.Jana Mašlonková,MBA

15.   Dátum

11.11.2020

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

11.11.2020

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 11.11.2020

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Jana Mašlonková

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

2.

Mária Majerská

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

3.

Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

4.

Lucia Hudáková

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

5.

Róbert Mysza

 

SSŠ ,Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia