Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

25.11.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr.Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie OPS k téme tvorby akčného plánu. Účastníci diskutovali a osvojovali si zásady tvorby inovačných plánov a diskutovali o dobrej pedagogickej praxi zo zahraničia. Zameriavali sme sa predovšetkým na rozvoj podnikateľských zručností na stredných odborných školách, pričom sme sa inšpirovali našimi skúsenosťami a skúsenosťami iných európskych škôl. Stretnutie bolo ukončené tvorbou výstupu a odporúčaním.

Kľúčové slová: Best Practice, akčný plán, podnikateľské zručnosti, prepojenie s praxou.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentácia príkladov dobrej praxe.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: podnikateľské zručnosti, podnikateľské vedomosti, akčný plán, príklady dobrej praxe.

Program stretnutia:

1.      Úvodná prezentácia príkladov dobrej praxe. Analýza.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie skúseností.

4.      Záver a zhrnutie.

13.   Závery a odporúčania:

Naše stretnutie bolo zamerané najmä prezentáciu a diskusiu k príkladom dobrej praxe v rámci Európskej únie.

Zaujímali sme sa o ich konkrétne stratégie rozvoja.

Príklad dobrej praxe zo zahraničia:

- stredná škola Matija Antun Reljković v Slavonskom Brode. Stredná škola Matija Antun Reljković sa snaží o rozvoj podnikateľských zručností svojich žiakov vrátane rozvoja ich flexibility, tvorivosti a správania v prípade rizika. S cieľom dosiahnuť uvedený zámer sa škola snaží vytvoriť prostredie, ktoré žiakom umožňuje, aby získali kvalitné a stabilné sekundárne vzdelanie, ako aj príležitosti pre celoživotné a ďalšie vzdelávanie. Okrem toho škola nedávno založila „Centrum pre biotechnologický rozvoj“, ktoré bude nielen vytvárať vzdelávacie prostredie pre žiakov, ale takisto bude v širšom rozsahu stimulovať hospodárstvo v meste Slavonski Brod.

Diskutovali sme o tom, aké podklady potrebujeme pre tvorbu akčného plánu:

 1. analýza vonkajšieho okolia

2. analýza vnútorného prostredia

3. formulácia stratégie – ciele

4. implementácia stratégie,

5. monitorovanie a hodnotenie stratégie,

 6. úprava a korekcie stratégie, resp. jednotlivých prvkov stratégie.

Best Practice:

SWOT analýza žiaka / stratégia rozvoja kompetenčného profilu

Stratégia SO: využiť schopnosti v oblasti programovania a v oblasti cudzích jazykov pre ďalšie štúdium a zvýšenie kvalifikácie.

Stratégia ST: Nadpriemerné schopnosti v komunikácii v cudzom jazyku umožňujú uplatnenie sa na európskom trhu práce.

Stratégia WT: Neschopnosť presadiť sa na regionálnom trhu práce minimalizujeme využitím pracovných ponúk z európskeho trhu práce. Pokračovať už v začatej spolupráci s regionálnymi zamestnávateľmi externou formou a minimalizovať týmto spôsobom hrozbu nezamestnanosti v budúcnosti.

Stratégia WO: Získanie ďalších certifikátov umožní klientovi jednoduchšie sa presadiť na trhu práce.

Odporúčame pokračovať v uvedených aktivitách.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr.Jana Mašlonková,MBA

15.   Dátum

25.11.2020

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

25.11.2020

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 25.11.2020

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Jana Mašlonková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Lucia Hudáková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia