Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov- prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

20.05.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bolo štúdium odbornej literatúry a diskusia o štýloch riadenia v organizácii a v triede. Súčasťou stretnutia bola tiež tvorba didaktických materiálov k rozvoj kompetencie tvorby osobnej vízie a k rôznym štýlom riadenia organizácie. Stretnutie bolo ukončené tvorbou pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: Riadenie organizácie, štýly riadenia, štúdium odbornej literatúry, tvorba vízie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Vízia – ppt.

2.      Tvorba didaktických materiálov.

3.      Záver a tvorba odporúčania.

Témy: rozvoj podnikateľských kompetencií, prepájanie vzdelávania s praxou.

Program stretnutia:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba didaktických materiálov – tvorba vízie.

4.      Záver a spísanie zhrnutia.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe aktivít v rámci klubu sme vytvorili nasledovný prehľad štýlov riadenia organizácie:

Diskutovali sme o štýloch riadenia z odbornej literatúry:

Autokratický (direktívny) – Rob, čo ti hovorím

Manažér robí rozhodnutia bez podnetov pracovníkov. Dáva presné informácie čo a ako urobiť. Dôkladne dozerá na výkon. Spätnú väzbu nedáva. Motiváciu zakladá na hrozbách. Tento štýl má len málo prvkov správania orientovaných na pracovníka. Využíva sa v krízových situáciách alebo v prípadoch, kedy treba ovplyvniť stupeň zrelosti pracovníkov. Naopak, nevhodné je používať ho v situáciách, kde potrebujeme tvorivosť a samostatnosť pracovníkov.

Konzultatívny (argumentačný) – Prečo to máš robiť

Pri tomto štýle vedenia dáva manažér špecifické inštrukcie čo, kde a kedy sa má urobiť. Dozerá na plnenie fáz. Podporuje pracovníkov – vysvetľuje im, prečo sa má úloha vykonať, odpovedá na otázky. Zdôvodňuje rozhodnutia. Spätná väzba je intenzívna. Pri rozhodovaní zohľadňuje myšlienky pracovníkov. Využíva princíp odmien a snaží sa aj o budovanie vzťahov.

Participatívny (demokratický) – Poďme to urobiť

Manažér dáva všeobecné pokyny. Len málo času venuje dozeraniu na výkon. Zameriava sa na konečný výsledok. Spôsob vykonania úloh je na pracovníkoch, teda tí si riadia prácu sami. Rozhodnutia robí spolu s pracovníkmi, prípadne ich ponecháva na nich (v rámci obmedzení a s jeho súhlasom). Úlohou manažéra je poskytnúť povzbudenie a podporu. Tento štýl vedenia podporuje tvorivosť, samostatnosť a kvalitu práce. Vhodný je pri vysokom stupni zrelosti pracovníkov.

Liberálny (voľný) – Rob samostatne

Manažér len oboznámi pracovníkov s úlohou. Usmerňuje len málo alebo vôbec. Nedozerá na výkon, ale odpovedá na otázky. Pracovníci sú vysoko motivovaní, nepotrebujú podporu. Robia rozhodnutia v rámci obmedzení bez súhlasu. Zodpovednosť (hľadanie a realizácia práce) je prenesená na pracovníkov. Liberálny štýl je vhodný pri ovplyvňovaní pracovníkov s vysokým stupňom zrelosti. Inak však vedie k chaosu, nízkemu výkonu a nízkej tvorivosti pracovníkov.

Spoločne sme prešli postupom-procesom tvorby vízie, ako dôležitej súčasti podpory podnikateľských zručností.

Odporúčame vyššie uvedené vedomosti a materiály k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

20.05.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

20.05.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 20. 05.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr.Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

PN

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr.Lucia Hudáková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr.Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia