Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

02.06.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo zdieľanie názorov, postojov a pedagogických skúseností. Spoločne sme diskutovali o tom, čo sme sa na stretnutiach klubu zdieľali, ako sa inovovala pedagogická prax a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: diskusia k výstupu klubu, výstup pedagogického klubu, rozvoj podnikateľských vedomostí.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Evokácia – Clustering.

2.      Diskusia.

3.      Záver a odporúčania.

Témy: Prepájanie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.

Program stretnutia:

1.      Evokácia pomocou metódy Clustering.

2.      Diskusia.

3.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Výber z diskusie – perspektívy rozvoja podnikavosti v našej praxi:

Základ našich aktívit v rámci klubu tvorili Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady v kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie zroku 2006, ktoré identifikovali zmysel iniciatívy a podnikateľstvo ako jednu z ôsmich kľúčových kompetencií.

Túto konceptualizáciu podnikania ako kľúčovú kompetenciu ďalej rozvíjala tematická skupina Európskej komisie v oblasti výchovy k podnikateľstvu a s ktorej definíciou sme pracovali.

Výchova k podnikateľstvu je o rozvoji zručností a premýšľania študenta takým spôsobom, aby bol schopný pretransformovať myšlienky do podnikateľskej aktivity. Je to kľúčová kompetencia pre všetkých študentov, podporujúca osobnostný rozvoj, aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu a zamestnateľnosť. Je relevantná v rámci celého procesu celoživotného vzdelávania a pre všetky formy vzdelávania a prípravy (formálne, neformálne a informálne), ktoré prispievajú k podnikateľskému duchu alebo správaniu, s alebo bez komerčného cieľa.

Toto spoločné vnímanie podnikania ako kľúčovej kompetencie naznačuje duálne
zameranie.V prvom rade by rozvoj podnikateľských postojov, zručností a vedomostí mal pomôcť jednotlivcovi pretransformovať myšlienky do praxe. V druhom rade, sa podnikanie nevzťahuje iba na ekonomické aktivity a vytvorenie podniku, ale omnoho širšie – na všetky oblasti života a spoločnosti. Inovatívne a kreatívne aktivity sa môžu zrealizovať v novom podniku, alebo existujúcej organizácii, napr. v rámci školských aktivít.

Pri rozvoji podnikateľských vedomostí a zručností tiež odporúčame rozvíjať nasledovné individuálne kompetencie k jednaniu žiakov v akomkoľvek prostredí:

1.      Schopnosť komunikovať a kooperovať

2.      Schopnosť riešiť problémy a byť kreatívny

3.      Samostatnosť a výkonnosť

4.      Schopnosť prijať zodpovednosť,

5.      Schopnosť premýšľať a učiť sa

6.      Schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

02.06.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

02.06.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

 

 

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 02. 06.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr.Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr.Lucia Hudáková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr.Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK