Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

16.06.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bolo spoločné čítanie odbornej literatúry a diskusia na tému tímovej spolupráce. Na kompetencie tímovej práce sme sa pozerali najmä z pedagogickej perspektívy. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: tímová spolupráca, podnikateľské vedomosti, podnikateľské kompetencie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: rozvoj podnikateľských vedomostí, rozvoj ekonomického myslenia, prepájanie vzdelávania s praxou.

Program stretnutia:

1.      Analýza odborných textov, tvorba kľúčových slov.

2.      Sumarizácia kľúčových slov, diskusia metódou ÁNO/NIE, výber smerodajných pojmov.

3.      Výmena pedagogických skúseností, tvorba materiálov.

4.      Záver a zhrnutie.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme sa zamerali na pedagogickú perspektívu kooperácie:

Zhodujeme sa, že kooperácia je súčasťou tých metód výučby, ktoré zásadným spôsobom rozvíjajú kreativitu a sociálne zručnosti žiaka.

Schopnosť spolupracovať a byť členom tímu je nevyhnutnou kompetenciou pre uplatnenie žiaka na pracovnom trhu. Kooperácia ako metóda výučby prináša pozitívne výsledky v oblasti dosiahnutia hĺbky aj rozsahu získaných vedomostí. V porovnaní s tradičnými metódami – umožňuje rozvíjať sociálne zručnosti žiaka a výrazne ovplyvňuje jeho osobnostný rozvoj. Proces kooperácie môžeme rozčleniť do troch fáz:

- príprava podmienok,

- práca vo dvojiciach,

- samostatná výučba v stabilných kooperatívnych skupinách.

Konkrétne kroky realizácie tímovej spolupráce na vyučovaní:

Príprava žiakov na skupinovú prácu: bez cielenej prípravy nie je možné realizovať efektívnu spoluprácu medzi žiakmi, splniť vytýčené kognitívne ciele a rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka. V prvom rade je potrebné odstrániť súťaživosť žiakov a vysvetliť im zmysel spolupráce. Otázky, ktoré sa môžu stať východiskom k diskusii o potrebe spolupráce:

- Prečo ľudia pracujú v skupinách ? Prečo sa stávajú členmi rôznych organizácií?

- Do akej skupiny patríš ty? Spolupracuješ v rámci tejto skupiny?

- Ako by vyzeralo fungovanie sveta bez vzájomnej spolupráce ľudí?

- Čo nám bráni v spolupráci a čo naopak - spoluprácu uľahčuje

Počas výučby dochádza medzi žiakmi k trom základným typom vzájomných vzťahov:

- súťaživosť – úspech jedného je spojený s neúspechom druhých,

- individualizmus – úspech/ neúspech nie je závislý od druhých,

- spolupráca – úspech jednotlivca je spojený s úspechom celej skupiny.

V rámci rozvoja spolupráce v skupinách, zdôrazníme žiakom potrebu kvalitne vykonávať pridelenú prácu (splniť úlohu) a to nie len z dôvodu získania individuálneho ocenenia, pochvaly alebo známky, ale poukážeme na dôležitosť splnenia úlohy z hľadiska úspechu celej skupiny. Snažíme sa budovať medzi žiakmi kolegiálne vzťahy a potláčať prejavy súperenia.

Ak sa nám z rôznych dôvodov nedarí realizovať skupinovú prácu v triede ( niektorí žiaci odmietajú pracovať v skupine, pretrváva súťaživosť medzi žiakmi alebo chýbajú základné kompetencie k riešeniu problémov), je výhodné vytvoriť si zoznam – prehľad úrovní kompetencií žiakov v triede. Získame prehľad o tom, ktoré sú „najslabšie“ miesta v kooperácií a na ich odstránenie cielene navrhneme aktivity.

Uvádzame príklad zoznamu, ktorý nás informuje o úrovni kompetencií žiakov v triede:

Odporúčame vyššie uvedené stratégie a materiály k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

16.06.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

16.06.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 16. 06.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

              

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr.Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr.Lucia Hudáková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr.Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia