Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Písomný výstup pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul.Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

8.      Školský polrok

01.02.2021-30.06.2021

9.      Odkaz na webové sídlo zverejnenia písomného výstupu

www.ssos-kezmarok.sk

10.

Úvod

Pedagogický klub podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy je vytvorený učiteľmi a majstrami OV.

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023, teda 25 mesiacov a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A, 3C a pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 02/2021-06/2021:

Február 2021– 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 11.02.2021,  25.02.2021

Marec 2021-  2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 11.03.2021,  25.03.2021

Apríl 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 08.04.2021,  22.04.2021

Máj 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 06.05.2021,  20.05.2021

Jún 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. –02.06.2021, 16.06.2021

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby, ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a projektových kompetencií žiakov naprieč vzdelávaním.

Podnikateľské vedomostí, ekonomické myslenie a schopnosť riešiť úlohy vo forme projektu,  sú dôležitými (kľúčovými) schopnosťami žiaka a  predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.

Činnosti a výstupy v rámci predmetného pedagogického klubu budú  následne implementované do edukácie s cieľom rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, ekonomicky myslieť, tvoriť správne rozhodnutia, vytvárať podnikateľské zámery, stanovovať ukazovatele úspechu.

Ďalšími aktivitami členov pedagogického klubu, tvorbou výstupov a ich implementáciou do praxe, chceme dosiahnuť, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce sa naučili  riadiť seba, tím (firmu), vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.

Vytvoríme didaktické materiály, ktoré budú následne efektívnym nástrojom učenia  sa žiakov - prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad:

 • vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt so zákazníkom,
 • zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia ju aplikovať,
 • vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe,
 • identifikovať a popísať problém, podstatu javu,
 • navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus,
 • získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,
 • na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery,
 • na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu,
 • kultivovane prezentovať svoje produkty, názory,
 • prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,
 • poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja,
 • využívať rôzne typy prezentácií,
 • aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu
 • proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti,
 • chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva.

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

Identifikovanie problémov v rozvoji podnikateľských vedomosti, ekonomického myslenia a schopnosti tvoriť projekt a navrhnúť možné riešenia.

Stručná anotácia

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy sa zaoberal nasledujúcimi témami:

- Tvorba Best Practice, zdieľanie,

- Diskusné posedenia k preštudovanej literatúre,

- zásady tvorby  OPS, prezentácia,

- Inovatívne didaktické materiály k rozvoju podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia,

- Riadenie organizácie, štýly, vízia,

- tímová spolupráca.

 

Kľúčové slová

Podnikateľské vedomostí a zručností, Best Practice, Inovatívne didaktické materiály.

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na zasadnutiach pedagogického klubu rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

Priblíženie témy:

Podnikavosť, tvorivosť a inovatívnosť sú jednými z kľúčových kompetencií mladých ľudí, ktoré pomáhajú rozvíjať ich potenciál, či už v zamestnaní alebo v podnikaní. Podnikavosť je schopnosť jedincov premeniť nápady na reálne činy, chopiť sa iniciatívy, niesť zodpovednosť, prijať riziko a dosahovať ciele. Tvorivý zamestnanec a mladý podnikateľ sú základom úspechu firmy, rozvoja ekonomiky a tým aj celej spoločnosti. Podnikavosť priamo pozitívne ovplyvňuje a podporuje zamestnateľnosť mladých ľudí.

Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometer10 by iba každý tretí obyvateľ Slovenska (33 %) v prípade možnosti výberu preferoval stať sa podnikateľom, ako byť zamestnanom.

Kompetencie k podnikavosti a iniciatívnosti podporujú schopnosť človeka nielen prinášať zmeny, ale aj sa im aktívne prispôsobovať. Tieto kompetencie v sebe kombinujú oblasti tvorivosti, riešenia problémov, schopnosti využívať rôzne zdroje, finančné a technologické vedomosti. Podnikavosť možno charakterizovať ako konanie podľa príležitostí a myšlienok, ktoré sa premieňajú na hodnotu (ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu) pre druhých. Súvisí aj s iniciatívnosťou a s tvorivosťou. Staršie poňatia pojmu podnikavosť mali predovšetkým ekonomický rozmer: také aktivity, ktoré smerujú k vytvoreniu, organizovaniu a riadeniu nových firiem, pričom nemusí ísť o žiadny inovatívny prvok alebo sú to  aktivity smerujúce k podnikavým ideám založeným na inovatívnych myšlienkach (teda transformujú inovatívne myšlienky do ekonomicky životaschopných podnikov). Potreba rozvoja podnikavosti a iniciatívnosti sa podľa správy OECD prejavuje aj v obohacovaní kurikúl o vyučovacie predmety s týmto zameraním, alebo ako súčasť rôznych predmetov, čo potvrdzujú aj školské vzdelávacie programy.

Jadro:

Popis témy/problém

Problém:

Podnikateľské vzdelávanie nepredstavuje iba prípravu žiakov na podnikanie.

Ako základná znalosť pre celoživotné učenie, podnikateľské vzdelávanie by malo pripravovať žiakov na to, aby vedeli po ukončení formálneho vzdelávania čeliť výzvam v reálnom živote. Disponovanie základnými znalosťami zaručuje väčšiu flexibilitu na trhu práce, pretože sa človek vie rýchlejšie adaptovať na neustále zmeny v čoraz viac prepojenom svete.

Dôležitou súčasťou podnikateľského vzdelávania žiakov sú aktivity zamerané na rozvoj konceptuálneho myslenia, rozhodovacích procesov, na riešenie problémov a budovanie sietí, ako aj na objavovanie a skúmanie, ktoré ich povzbudzujú k tomu, aby prichádzali s novými nápadmi, brali iniciatívu do vlastných rúk, získali odvahu konať, robili vlastné rozhodnutia, cítili zodpovednosť pri vypracovaní bežných úloh, učili sa vnímať dôsledky svojich vlastných rozhodnutí a niesť zodpovednosť za konkrétne individuálne alebo spoločné úlohy. Žiaci majú mať  príležitosť oboznamovať sa so svetom práce a podnikania a získavať základné vedomosti o ich fungovaní. Mali by prevládať aktivity na báze „learning by doing“, aby žiaci mali priestor byť aktívni, aby mohli spoznávať rôzne techniky tvorby nápadov, rozvíjať svoju kreativitu a využívať ju pri riešení problémov, ale aj aplikovať poznatky v praxi, učiť sa argumentovať, nachádzať inšpirácie, analyzovať rôzne riziká, spoznávať stanoviska iných, rozvíjať interpersonálne zručnosti, znalosti a identifikovať príležitosti pre svoje budúce profesijné smerovanie.

Uvedenej problematike sme sa venovali počas zasadnutí nášho pedagogického klubu.

Záver:

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

Výchova k podnikateľstvu je o rozvoji zručností a premýšľania študenta takým spôsobom, aby bol schopný pretransformovať myšlienky do podnikateľskej aktivity. Je to kľúčová kompetencia pre všetkých študentov, podporujúca osobnostný rozvoj, aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu a zamestnateľnosť. Je relevantná v rámci celého procesu celoživotného vzdelávania a pre všetky formy vzdelávania a prípravy (formálne, neformálne a informálne), ktoré prispievajú k podnikateľskému duchu alebo správaniu, s alebo bez komerčného cieľa.

Toto spoločné vnímanie podnikania ako kľúčovej kompetencie naznačuje duálne
zameranie.V prvom rade by rozvoj podnikateľských postojov, zručností a vedomostí mal pomôcť jednotlivcovi pretransformovať myšlienky do praxe. V druhom rade, sa podnikanie nevzťahuje iba na ekonomické aktivity a vytvorenie podniku, ale omnoho širšie – na všetky oblasti života a spoločnosti. Inovatívne a kreatívne aktivity sa môžu zrealizovať v novom podniku, alebo existujúcej organizácii, napr. v rámci školských aktivít.

Pri rozvoji podnikateľských vedomostí a zručností tiež odporúčame rozvíjať nasledovné individuálne kompetencie k jednaniu žiakov v akomkoľvek prostredí:

1.      Schopnosť komunikovať a kooperovať

2.      Schopnosť riešiť problémy a byť kreatívny

3.      Samostatnosť a výkonnosť

4.      Schopnosť prijať zodpovednosť,

5.      Schopnosť premýšľať a učiť sa

6.      Schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť.

Zhodujeme sa, že kooperácia je súčasťou tých metód výučby, ktoré zásadným spôsobom rozvíjajú kreativitu a sociálne zručnosti žiaka.

Schopnosť spolupracovať a byť členom tímu je nevyhnutnou kompetenciou pre uplatnenie žiaka na pracovnom trhu. Kooperácia ako metóda výučby prináša pozitívne výsledky v oblasti dosiahnutia hĺbky aj rozsahu získaných vedomostí. V porovnaní s tradičnými metódami – umožňuje rozvíjať sociálne zručnosti žiaka a výrazne ovplyvňuje jeho osobnostný rozvoj. Proces kooperácie môžeme rozčleniť do troch fáz:

- príprava podmienok,

- práca vo dvojiciach,

- samostatná výučba v stabilných kooperatívnych skupinách.

Odporúčame podporovať tímovú spoluprácu žiakov:

Konkrétne kroky realizácie tímovej spolupráce na vyučovaní:

Príprava žiakov na skupinovú prácu: bez cielenej prípravy nie je možné realizovať efektívnu spoluprácu medzi žiakmi, splniť vytýčené kognitívne ciele a rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka. V prvom rade je potrebné odstrániť súťaživosť žiakov a vysvetliť im zmysel spolupráce. Otázky, ktoré sa môžu stať východiskom k diskusii o potrebe spolupráce:

- Prečo ľudia pracujú v skupinách ? Prečo sa stávajú členmi rôznych organizácií?

- Do akej skupiny patríš ty? Spolupracuješ v rámci tejto skupiny?

- Ako by vyzeralo fungovanie sveta bez vzájomnej spolupráce ľudí?

- Čo nám bráni v spolupráci a čo naopak - spoluprácu uľahčuje

Počas výučby dochádza medzi žiakmi k trom základným typom vzájomných vzťahov:

- súťaživosť – úspech jedného je spojený s neúspechom druhých,

- individualizmus – úspech/ neúspech nie je závislý od druhých,

- spolupráca – úspech jednotlivca je spojený s úspechom celej skupiny.

V rámci rozvoja spolupráce v skupinách, zdôrazníme žiakom potrebu kvalitne vykonávať pridelenú prácu (splniť úlohu) a to nie len z dôvodu získania individuálneho ocenenia, pochvaly alebo známky, ale poukážeme na dôležitosť splnenia úlohy z hľadiska úspechu celej skupiny. Snažíme sa budovať medzi žiakmi kolegiálne vzťahy a potláčať prejavy súperenia.

Ak sa nám z rôznych dôvodov nedarí realizovať skupinovú prácu v triede ( niektorí žiaci odmietajú pracovať v skupine, pretrváva súťaživosť medzi žiakmi alebo chýbajú základné kompetencie k riešeniu problémov), je výhodné vytvoriť si zoznam – prehľad úrovní kompetencií žiakov v triede. Získame prehľad o tom, ktoré sú „najslabšie“ miesta v kooperácií a na ich odstránenie cielene navrhneme aktivity.

OPS

Uvádzame príklad zoznamu, ktorý nás informuje o úrovni kompetencií žiakov v triede:

Na základe diskusie a aktivít v rámci stretnutí pedagogického klubu sme vytvorili nasledujúci prehľad zásad tvorby Best Practice v oblasti rozvoja podnikateľských vedomostí a zručností, ktorý odporúčame vo vyššej miere implementovať do výučby.

Zamerali sme sa na priority tvorby Best Practice v predmetnej oblasti.

 Zhodli sme sa, že:

Žiak by sa mal počas stredoškolského štúdia oboznámiť s/so:

- formami súkromného podnikania,

- najefektívnejšou metódou vypracovania a oživovania strategického plánu pre úspešnú podnikateľskú činnosť,

- otázkami finančného zabezpečenia,

- metódami odhadnutia miery rizika,

- základmi podnikateľskej etiky.

Učivo, preberané v dobrej praxi by malo byť zamerané na:

- uvedomenie si podstaty vytvorenia podnikateľského plánu, pričom žiak získa informácie o podstatných náležitostiach podnikateľského plánu,

- osvojenie si podstatných metód, postupov a legislatívnych podmienok pri príprave, vzniku a rozvoji súkromného podnikania,

- uvedomenie si potreby dodržiavať všetky zákonom povinné náležitosti, ktoré je nutné pri zakladaní a uskutočňovaní podnikateľskej činnosti dodržiavať.

V rámci dobrej praxe by sa mali rozvíjať nasledujúce kľúčové kompetencie:

- Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia

– vyjadrovanie a zdôvodňovanie jednotlivých názorov ,

- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje

– pri riešení praktických úloh napr. v súvislosti s etikou,

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti

– uvedomiť si dôležitosť zodpovednosti pri podnikaní,

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností napr. pri výbere predmetu podnikateľskej činnosti,

- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia napr. pri tvorbe podnikateľského plánu, strategického plánu svojho podniku,

- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby  napr. v rámci práv a povinností podnikateľa,

- definovať svoje ciele a prognózy taktiež pri tvorbe podnikateľského plánu, ale aj v ochote dodržiavať zásady podnikateľskej etiky,

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie  pri praktických činnostiach v rámci hodín.

- Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku

 - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje  napr. pri plnení domácich úloh,

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov

– rozlíšiť aktuálne a neaktuálne informácie predovšetkým na webe,

- hodnotiť kriticky získané informácie

– naučiť sa nepreberať automaticky všetky ponúkané informácie,

 - overovať a interpretovať získané údaje

– vedieť posunúť, predať získané informácie iným.

Výchova k podnikateľstvu by mala posilňovať aj schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách.

– všetky tieto schopnosti by si mal žiak vyskúšať hlavne pri skupinovej práci, diskusiách na danú tému:

- prejaviť empatiu a sebareflexiu,

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,

- motivovať pozitívne seba a druhých,

- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

- stanoviť priority cieľov,

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,

- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých,

- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,

- uzatvárať jasné dohody.

Ukážka Best Practice  (spoznávanie silných a slabých stránok osobnosti)

Z daného súboru kompetencií vyberte tie, ktoré považujete za svoju silnú stránku, a tie, ktoré naopak považujete za svoju slabú stránku:

Kompetencie:

-        Efektívna komunikácia;

-        Kooperácia, spolupráca;

-        Podnikavosť;

-        Flexibilita;

-        Dosahovanie výkonu;

-        Samostatnosť;

-        Riešenie problémov;

-        Plánovanie a organizácia práce;

-        Celoživotné učenie sa;

-        Aktívny prístup;

-        Zvládanie záťaže;

-        Práca s informáciami;

Odborné kompetencie

-        Komunikácia v cudzom jazyku;

-        Práca s IKT;

-        Ekonomická a numerická spôsobilosť;

-        Právne povedomie;

Ktoré z týchto kompetencií považujete za dôležité z hľadiska vášho budúceho povolania?

Cieľ aktivity: žiak pracuje s pojmom kompetencie, hľadá prepojenie svojich schopností s požiadavkami, ktoré sú zadefinované v kompetenciách.

Žiak sa učí chápať pojem kompetencia, čo je dôležitý moment  pre jeho orientáciu pri  práci s charakteristikami pracovných pozícií.

Silné stránky:

-        Zrozumiteľne formulujem myšlienky;

-        Som asertívny v komunikácii;

-        Snažím sa byť empatický;

-        Tolerujem názory ostatných;

-        Aktívne spolupracujem v tíme;

-        Ľahko sa vyrovnávam so zmenami a nepredstavujú pre mňa stres;

-        Bez problémov prijímam spätnú väzbu;

-        Komunikujem v cudzom jazyku;

-        Viem pracovať s rôznymi zdrojmi informácií a ovládam najnovšie prostriedky IKT.

Slabé stránky:

-        Slabšie  časové naplánovanie aktivít počas dňa;

-        Niekedy si neviem určiť priority.

Z pohľadu môjho budúceho povolania sa musím naučiť viac pracovať s plánovaním aktivít.

Odporúčame pokračovať v aktivitách PK aj v školskom roku 2021/2022 podľa plánu činností.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr.Jana Mašlonková, MBA

12.   Dátum

30.6.2021

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

30.6.2021

16.   Podpis

 

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu:

                   Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa celý názov klubu
 7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je písomný výstup zverejnený
 2. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá písomný výstup vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu
 5. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše.