Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

12.01.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda,Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a analýza inovatívnych didaktických materiálov pre tvorbu základných písomností osobnej agendy. Na stretnutí sme diskutovali, zdieľali OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: podnikateľské vedomosti, didaktické materiály, rozvoj osobnej agendy.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba  a analýza materiálov.

4.      Záver.

Témy: prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí.

Program stretnutia:

1.      Spoločné čítanie odbornej literatúry.

2.      Zdieľanie dojmov a kľúčových slov.

3.      Tvorba materiálov, skupinová práca, skladanie textu.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci diskusie a práce s odbornou literatúrou sme si uviedli základné črty podporných materiálov pre rozvoj podnikateľských zručností v oblasti odborného školstva a aktivitu na rozvoj sebapoznania a osobnej agendy:

Medzi základné charakteristiky tohto procesu v podmienkach strednej odbornej školy patrí:

-        systematický prístup ku žiakom

-        nedirektívny postoj,

-        partnerský vzťah medzi učiteľom a žiakom,

-        zameranie sa na osobnostný rozvoj žiaka,

-        podpora samostatnosti a zodpovednosti  vo vlastnom profesijnom smerovaní,

-        orientácia na budúcnosť.

Pozitívne skutočnosti, ktoré prináša tento proces:

-        didaktický proces je vedený s cieľom osobnostného rastu žiaka a žiak sa učí prostredníctvom nadobúdania vlastných skúseností (tzv. Kolbov cyklus učenia),

-        žiak spozná a dokáže pomenovať svoje silné stránky a pracovať so svojimi  rezervami,

-        dochádza k nárastu flexibility pri riešení problémových situácií,

-        upevňuje sa zvýšená schopnosť zvládať záťažové situácie uplatnením realistického  prístupu,

-        aktívny a pozitívny prístup v rôznych  životných  situáciách.

Aktivity môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

-        oblasť informačná ( exkurzie, semináre, návšteva úradu práce),

-        oblasť súvisiaca s poskytovaním poradenských služieb (strategická úroveň, skupinová úroveň a individuálna úroveň),

-        oblasť motivačná ( stretnutia s úspešnými absolventmi,  realizácia a návšteva DOD),

-        oblasť vzdelávacia ( prebiehajúca na úrovni vyučovacích hodín).

Kľúčové kompetencie:

aktívny a asertívny  prístup k riešeniu problémových situácií z oblasti kariérnej zrelosti žiaka,

-        vysoký stupeň empatie,

-        komunikatívnosť ( verbálna aj neverbálna),

-        schopnosť tímovej spolupráce,

-        vysoký stupeň  tvorivosti,

-        schopnosť pracovať s rôznymi zdrojmi informácií,

-        digitálna gramotnosť.

Odporúčame pokračovať v nastavených aktivitách a zdieľať ich výsledky.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

12.01.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

12.01.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda 2,Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 12. 01.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr.Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr.Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia