Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Písomný výstup pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

8.      Školský polrok

01.09.2021-31.01.2022

9.      Odkaz na webové sídlo zverejnenia písomného výstupu

www.ssos-kezmarok.sk

10.

Úvod

Pedagogický klub podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy je vytvorený učiteľmi a majstrami OV.

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023, teda 25 mesiacov a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A, 3C a pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby, ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a projektových kompetencií žiakov naprieč vzdelávaním.

Podnikateľské vedomostí, ekonomické myslenie a schopnosť riešiť úlohy vo forme projektu,  sú dôležitými (kľúčovými) schopnosťami žiaka a  predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.

Činnosti a výstupy v rámci predmetného pedagogického klubu budú  následne implementované do edukácie s cieľom rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, ekonomicky myslieť, tvoriť správne rozhodnutia, vytvárať podnikateľské zámery, stanovovať ukazovatele úspechu.

Ďalšími aktivitami členov pedagogického klubu, tvorbou výstupov a ich implementáciou do praxe, chceme dosiahnuť, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce sa naučili  riadiť seba, tím (firmu), vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.

Vytvoríme didaktické materiály, ktoré budú následne efektívnym nástrojom učenia  sa žiakov - prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad:

 • vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt so zákazníkom,
 • zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia ju aplikovať,
 • vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe,
 • identifikovať a popísať problém, podstatu javu,
 • navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus,
 • získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,
 • na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery,
 • na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu,
 • kultivovane prezentovať svoje produkty, názory,
 • prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,
 • poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja,
 • využívať rôzne typy prezentácií,
 • aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu
 • proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti,
 • chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva.

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

Identifikovanie problémov v rozvoji podnikateľských vedomosti, ekonomického myslenia a schopnosti tvoriť projekt a navrhnúť možné riešenia.

Stručná anotácia

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy sa zaoberal nasledujúcimi témami:

- Tvorba Best Practice, zdieľanie,

- Diskusné posedenia k preštudovanej literatúre,

- zásady tvorby  OPS, prezentácia,

- problémové úlohy,

- osobná agenda.

 

Kľúčové slová

Podnikateľské vedomostí a zručností, Best Practice, Inovatívne didaktické materiály.

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na zasadnutiach pedagogického klubu rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

Priblíženie témy:

Podnikavosť a iniciatívnosť podnecujú angažovaný prístup k životu a v škole súvisia aj so zapájaním sa žiakov do mimoškolských aktivít, ako aj ochotou vstupovať do riešenia problémov. Tvorivosť je schopnosť človeka, ktorá mu umožňuje nachádzať riešenia v bežných aj netradičných situáciách. Podnikavosť a iniciatívnosť nepatria medzi zručnosti, ktorým sa venuje v procese výučby prioritná pozornosť. Túto situáciu meníme, a to cieľavedomým a systematizovaných vnášaním príslušných tém do rôznych vzdelávacích oblastí.

Jadro:

Popis témy/problém

Problém:

Výchovu k podnikavosti a k iniciatívnosti podporuje najmä výučba orientovaná na riešenie problémov. Výsledky PISA  ukazujú, že naši žiaci sa umiestnili signifikantne pod priemerom krajín OECD. Dôležitým zistením však bolo aj to, že národný priemer v oblasti riešenia problémov bol len na úrovni riešenia jednoduchých úloh so základným zadaním a s jedným údajom. Schopnosť riešiť komplexné úlohy, v ktorých sa vyžaduje analytický prístup a zhodnocovanie vzťahov a javov, dosiahlo menšie percento žiakov (14,1 %) ako podiel žiakov dosahujúcich úroveň nižšiu ako 1, teda neschopnosť riešiť problémy (17,5 %). Schopnosť riešiť problémy v tíme bolo predmetom testovania PISA aj v roku 2015. V medzinárodnom testovaní PISA v roku 2015 bola oblasť riešenia problémov pozmenená tak, aby sa sledovala schopnosť žiakov riešiť problémy v tíme, no slovenskí žiaci sa svojimi schopnosťami umiestnili ako piata najhoršia krajina. V rámci krajiny boli žiaci podľa svojich výsledkov rozdelení do 4 výkonnostných úrovní. V oblasti najnižšieho výkonu sa umiestnilo 9,5 % respondentov zo Slovenska, pričom medzinárodný priemer je 5,7 %.

Záver:

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

V rámci diskusie a práce s odbornou literatúrou sme si uviedli základné črty podporných materiálov pre rozvoj podnikateľských zručností v oblasti odborného školstva a aktivitu na rozvoj sebapoznania a osobnej agendy:

Medzi základné charakteristiky tohto procesu v podmienkach strednej odbornej školy patrí:

-        systematický prístup ku žiakom

-        nedirektívny postoj,

-        partnerský vzťah medzi učiteľom a žiakom,

-        zameranie sa na osobnostný rozvoj žiaka,

-        podpora samostatnosti a zodpovednosti  vo vlastnom profesijnom smerovaní,

-        orientácia na budúcnosť.

Pozitívne skutočnosti, ktoré prináša tento proces:

-        didaktický proces je vedený s cieľom osobnostného rastu žiaka a žiak sa učí prostredníctvom nadobúdania vlastných skúseností (tzv. Kolbov cyklus učenia),

-        žiak spozná a dokáže pomenovať svoje silné stránky a pracovať so svojimi  rezervami,

-        dochádza k nárastu flexibility pri riešení problémových situácií,

-        upevňuje sa zvýšená schopnosť zvládať záťažové situácie uplatnením realistického  prístupu,

-        aktívny a pozitívny prístup v rôznych  životných  situáciách.

Aktivity môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

-        oblasť informačná ( exkurzie, semináre, návšteva úradu práce),

-        oblasť súvisiaca s poskytovaním poradenských služieb (strategická úroveň, skupinová úroveň a individuálna úroveň),

-        oblasť motivačná ( stretnutia s úspešnými absolventmi,  realizácia a návšteva DOD),

-        oblasť vzdelávacia ( prebiehajúca na úrovni vyučovacích hodín).

Kľúčové kompetencie:

aktívny a asertívny  prístup k riešeniu problémových situácií z oblasti kariérnej zrelosti žiaka,

-        vysoký stupeň empatie,

-        komunikatívnosť ( verbálna aj neverbálna),

-        schopnosť tímovej spolupráce,

-        vysoký stupeň  tvorivosti,

-        schopnosť pracovať s rôznymi zdrojmi informácií,

-                             digitálna gramotnosť.

Pri výučbe odporúčame začať pri samotnej podstate podnikateľského prostredia a zvážení osobných predpokladov pre rôzne možnosti povolania/podnikania..

Venovali  sme sa aj rôznym identifikovaným problémom pri jednotlivých témach dôležitých pre rozvoj podnikateľských zručností: výberu predmetu činnosti, právnej formy podnikania, voľbe obchodného mena, príprave podnikateľského plánu a vzniku podniku. Aj ten najlepší podnikateľský plán môže skončiť na nedostatku financií, preto je dôležité sa venovať aj téme finančnej gramotnosti.

V rámci výmeny OPS sme sa zhodli, že predstavy žiakov o podnikaní sa postupne menia, a to so získavaním širokého spektra poznatkov.

Za dôležité považujeme aj vedenie motivačnýchú poradenských rozhovorov so žiakmi. Na základe diskusie sme identifikovali príklady  obsahu takého rozhovoru podľa ročníkov:

1. ročník ‒ problémy súvisiace so zle zvoleným štúdijnym / učebným odborom, adaptačný proces, rozdiely medzi očakávaním a realitou, ubytovanie na internáte, odborné predmety, praktické vyučovanie, konflikt a predchádzanie konfliktným situáciám, rôzna úroveň vedomostí, schopností a zručností a s tým súvisiaci záujem/nezáujem klienta v procese výučby.

2. ročník ‒ tolerancia, motivácia, seba-prezentácia, spoznávanie silných stránok, záujmov a záľub, komunikácia, budovanie pracovných návykov, sebapoznávanie, sebahodnotenie, vzťahy v kolektíve, tímová práca, zle zvolený odbor štúdia.

3. ročník ‒ zahraničná prax a mobility, možnosti uplatnenia absolventa učebného odboru na trhu práce, pracovno- právne vzťahy, nadstavbové štúdium, firemná kultúra.

4. ročník ‒ time-manažment, zvládanie záťažových situácií, stres a relaxačné techniky, orientácia na trhu práce, povinnosti absolventa, pracovno- právne minimum, prax vo firmách, CV a motivačný list.

Best Practice

Aktivita: Tvorba náučného posteru na vybranú tému finančnej gramotnosti

Téma podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.1: Zabezpečenie peňazí na uspokojenie životných potrieb – príjem a práca

Tematický celok: Príjem a práca

Téma: Návratnosť investície
Cieľ projektovej úlohy: Vytvoriť náučný poster na tému Inflácia

Špecifické ciele: Vysvetliť vplyv inflácie na príjem, Vysvetliť účinok inflácie na kúpnu silu

Medzipredmetové vzťahy: Ekonomika, Informatika, Dejepis

Vyučovacie metódy: motivačné metódy, metóda samostatnej práce

Cieľová skupina: ISCED 3, prvý ročník
Čas: 2 vyučovacie hodiny

Pomôcky:

PC učebňa spripojením na internet, tlačiareň, odborné časopisy, učebnice ekonomiky, kancelársky materiál

Postup:
Aktivity tohto druhu realizujeme v prípade zložitej problematiky preberanej témy. Skupinám zadávame také úlohy, ktoré im pomôžu hlbšie pochopiť preberané učivo a zároveň získať rozširujúce a nové informácie k téme – napr. konkrétne prípady hyperinflácie v Nemecku, Maďarsku a ich negatívny dopad obyvateľstvo a peňažný systém krajiny, aktuálnu mieru inflácie v Európskej únii a vo svete, ako sa chrániť pred dôsledkami inflácie.

Na začiatku aktivity žiaci dostanú nasledovné pokyny:

o   každá skupina (2- 3 žiaci) dostane vlastné zadanie, ktoré môže po dohode upraviť či čiastočne zmeniť,

 cieľom je vytvoriť príspevok, ktorý bude pútavý a zaujímavý – musí obsahovať aj obrazovú prílohu,

o    po vypracovaní zadania skupinou žiakov, ju jeden zo skupiny prezentuje pred celou triedou,

- zadania musia byť vypracované písomne tak, aby sa na konci aktivity dali pospájať a vytvoriť jeden veľký plagát. Ten sa následne vystaví v odbornej učebni.

Zadane pre žiakov:

o   Rozdeliť sa do skupín po dvoch - troch žiakov.

o   Vybrať tému o inflácii. Na výber mali žiaci tieto témy:

Čo je inflácia?
Aké druhy cenových indexov sa používajú na výpočet inflácie? Inflácia v krajinách Európskej únie
Príčiny inflácie
Je deflácia v ekonomike škodlivá?
Hyperinflácia v Európe
Hyperinflácia vo svete
Kto získa a kto stratí v období vysokej inflácie
Zaujímavosti a príbehy o inflácii

o   Zistiť informácie o zadanej téme na internete, v učebniciach, prípadne odborných časopisoch.

o   Analyzovať a spracovať tému do pútavého materiálu.

o   Prezentovať získané informácie pred triedou.

o   Vytvoriť náučný poster na tému inflácia.

Skúsenosti:
Žiaci vypracovávali zadania s pomocou internetu, odbornej literatúry a učebníc ekonomiky a keďže išlo o náročnú tému, bolo potrebné konzultovať priebeh práce a správnom vypracovania, žiaci sa potrebovali uistiť, či správne pochopili zadanie.

Prínos aktivity Tvorba náučného posteru na tému Inflácia:

o   -  vytvorený učebný materiál pre žiakov školy o inflácii,

o   -  rozšírené vedomosti žiakov o preberanej téme, napríklad zistenie o dôsledkoch

hyperinflácie v minulosti v krajinách ako Nemecko aMaďarsko – čo sa deje s ekonomikou v prípade, že je peňažný systém krajiny rozvrátený, čo nahrádza menu krajiny v takomto prípade, ktoré rozhodnutia panovníkov vyvolali hyperinfláciu v svojej krajine, ako sa možno chrániť pred dôsledkami inflácie.

Aktivita: Od nápadu k produktu
Úlohou žiakov je pretvoriť nápad na podnikateľský zámer. Prvou podmienkou je nápad správne uchopiť a dať mu podobu konkrétneho produktu (tovaru alebo služby) pre zákazníka.
Žiaci sa rozdelia do skupín po 4 – 5 žiakoch. V prípade, že je trieda menšia, skupiny budú pracovať na rovnakom návrhu. Ak je v triede viac ako 15 žiakov, skupiny budú pracovať na jednom z dvoch návrhov, pričom na každom budú pracovať aspoň dve skupiny.

 1. Napíšte o produkte jednu vetu – minimálne 10 slov, základný opis, vlastnosti. Navrhnite dve odlišné alternatívy základného výrobku – napíšte o nich jednu vetu.
 2. Napíšte o produkte 3 – 5 základných charakteristík produktu.
  Následne napíšte základné odlišnosti každej z dvoch alternatív
 3. Definujte cieľovú skupinu, pre ktorú je produkt určený, potreby a úžitkové vlastnosti. Návrh spracujte pre každú z alternatív.

Cieľová skupina – opis Potreby zákazníkov Úžitkové vlastnosti

Následne opíšte celou vetou, aký prínos bude mať produkt pre samotného podnikateľa – kon-

kretizujte oblasť a úžitok.

 1. Zvážte, aká je pre daný výrobok konkurencia na trhu. Uvažujte o každej z alternatív.
 2. Navrhnite názov výrobku a pripravte krátky a výstižný reklamný slogan.
 3. Spracujte ponukový list pre daný program, ktorý bude obsahovať názov, opis, vlastnosti, cieľovú skupinu a úžitok pre ňu.

Skupiny svoje návrhy prezentujú. Pôsobia v rámci jedného produktu ako konkurencia a porovnávajú svoje návrhy. Na záver sa skupiny rozhodnú pre jeden z výrobkov na základe kritérií, ktoré si sami stanovia.
Vhodné je využívať myšlienkové mapy a plagáty, na ktorých budú skupiny svoje výstupy prezentovať, prípadne prezentačný softvér.

Odporúčame pokračovať v aktivitách PK podľa plánu činností.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

12.   Dátum

31.01.2022

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

15.   Dátum

31.01.2022

16.   Podpis

 

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu:

                   Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa celý názov klubu
 7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je písomný výstup zverejnený
 2. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá písomný výstup vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu
 5. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše.