Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

28.02.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

V rámci stretnutia nášho klubu sme diskutovali o zásadách a spôsoboch prezentácie a efektívnej komunikácie. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, tvorili inovatívne materiály a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: prezentácia produktov, tvorba inovatívnych materiálov, asertivita, efektívna komunikácia.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba materiálov.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí.

Program stretnutia:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorba materiálov – tvorivé písanie.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

 

V rámci stretnutia sme analyzovali pracovné listy rozvíjajúce prezentačné a komunikačné kompetencie.

OPS

Asertivita a komunikácia

 

Úloha: zamyslite sa nad pojmom komunikácia medzi ľuďmi.

Do prvého rámčeka napíšte podstatné mená, ktoré vyjadrujú obsah tohto pojmu

 

Do druhého rámčeka vpíšte prídavné mená, ktoré sa podľa vás spájajú s týmto pojmom

 

Do tretieho rámčeka vpíšte slovesá, na ktoré si spomeniete v súvislosti s týmto pojmom

 

Vlastnými slovami popíšte, čo podľa vás znamená pojem interpersonálna (medziľudská) komunikácia:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OPS

Zásady efektívnej komunikácie pri prezentovaní:

 1. Pri prednese prezentácie je dôležité:

o   Ten kto prezentáciu vedie, aj keď nie je autor prezentácie, je podrobne informovaný o obsahu a čarom svojej osobnosti dodáva prezentácii osobitný náboj atmosféry,

o   Počas prezentácie určuje tempo prezentácie, sleduje reakcie divákov a je vhodné, ak je celá prezentácia dopĺňaná krátkymi otázkami a rozhovormi s publikom,

o   Samotný obsah prezentácie prednášajúci nečíta - to diváci aj tak vidia, ale obsah jednotlivých slidov tvorí kostru jeho sprievodného slov,

o   Prednášajúci dodržiava zásady rétoriky, hovorí zreteľne, snaží sa meniť tempo a dynamiku reči, nehovorí unudeným, monotónnym hlasom ”uspávača hadov ”, ktorý uspí každé publikum,
Ak to obsah témy dovolí, je vhodný aj vtip na odľahčenie atmosféry a nadviazanie lepšieho kontaktu s publikom,

o   Video vkladáme do prezentácie len krátke.

o   Obrázky a grafy sú obyčajne so stručným, ale zrozumiteľným popisom.

Aké vlastnosti by mala mať komunikácia, v ktorej človek vyjadrí svoj názor a je ohľaduplný k druhým? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odporúčame ďalej zdieľať materiály k uvedenej téme a vymieňať si skúseností a hľadať možnosti pre vlastný predmet, ako prostredníctvom predmetu, ktorý vyučujem rozvíjam efektívnu komunikáciu žiaka.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

28.02.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

28.02.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola Biela voda 2,Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 28. 02.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr. Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmüller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr. Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia