Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov—prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

23.03.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia OPS z oblasti rozvoja podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. V rámci stretnutia sme zdieľali OPS, diskutovali a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: prezentácia OPS, kooperácia v projekte, diskusia, rozvoj podnikateľských kompetencií.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Prezentácia OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí.

Program stretnutia:

1.      Analýza odborných zdrojov v skupine—riadené čítanie.

2.      Diskusný kruh.

3.      Prezentácia OPS – skupinová práca.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme diskutovali o projektových metódach v rámci ktorých je možné uplatňovať kooperatívne učenie:

Znaky kooperatívneho učenia
1. Pozitívna vzájomná závislosť – žiaci nemôžu byť úspešní, ak nebudú úspešní ich spolužiaci, žiaci musia spoločne koordinovať úsilie, aby splnili úlohu.

Pozitívna vzájomná závislosť sa dosahuje: spoločným cieľom, vhodne zvolenou odmenou, rozdelením informačných zdrojov, rozdelením rolí v skupine.


2. Interakcia tvárou v tvár – činnosť sa realizuje v skupinách (2 – 6 žiakov), adresáta máte pred sebou, teda máte bezprostrednú spätnú väzbu.


3. Osobná zodpovednosť, osobné skladanie účtov – výkon každého jedinca je zhodnotený a využitý pre celú skupinu, všetci členovia skupiny majú úžitok z kooperatívneho učenia. Zmysel kooperatívneho učenia je v posilnení žiaka (on by mal byť potom schopný sám riešiť podobné úlohy). Individuálna zodpovednosť je podporovaná individuálnym testovaním, je dôležité kontrolovať a požadovať výsledky práce skupiny od jednotlivca.


4. Formovanie a využitie interpersonálnych a skupinových zručností – presná a jednoznačná komunikácia, akceptovanie sa žiakov navzájom, riešenie konfliktov konštruktívnym spôsobom.
5. Reflexia skupinovej činnosti – zabezpečuje myslenie aj na metakognitívnej úrovni, vedie to k zvýšeniu intelektuálnej úrovne žiaka.

Aktívne učenie charakterizujeme participovaním – iniciatívou a tvorivou účasťou žiakov na učebnom procese a jeho obsahu, kooperáciou vyjadrenou interakciou a spoluprácou všetkých účastníkov tohto procesu, tvorivosťou, vyžadovaním divergentného myslenia, tvorivého riešenia problémov, spájaním racionálneho a intuitívneho myslenia a zážitkovým charakterom – je založené na skúsenosti, priamom kontakte s vecami, ľuďmi, prírodou, obsahuje uvedomovanie si vlastného prežívania a jeho reflexiu

Aby sme rozvíjali vyššie uvedené vedomosti, zručnosti a kompetencie, zadáme žiakom nasledovné úlohy, ktoré budú riešiť v skupinách. Úlohy sú rovnaké pre všetky skupiny.


Po vyriešení úloh v skupinách bude ich výstupom zoznam etických hodnôt, ktoré majú byť rešpektované v každej úspešnej firme, ich krátka charakteristika. Žiaci sa následne dohodnú na JEDNEJ charakteristike úspečnej firmy 4.0.
V úvode využijú motivačné video, aj jeho obsah môže byť východiskom k vyriešeniu úlohy.

OPS

Zadané problémové úlohy:

1. Vymenujte hodnoty, ktoré majú byť rešpektované v modernej firme.
2. Charakterizujte hodnoty, ktoré ste vymenovali v rámci riešenia úlohy č. 1.
3. Na základe výstupov riešenia úlohy č. 1 a č. 2 charakterizujte modernú firmu 4.0.

Výstup a zhodnotenie riešenia úloh č. 1, č. 2, č. 3 (aj z hľadiska kooperácie žiakov):

Výstup: Zoznam hodnôt s ich opisom, ktoré majú byť rešpektované v modernej firme 4.0, ktoré napíšu žiaci z jednotlivých skupín ako jeden spoločný výstup na tabuľu a jedna spoločná definícia modernej firmy, na ktorej sa dohodnú všetky skupiny.


Príklady možných výstupov:
Komunikácia
– tento pojem zahŕňa kvalitnú komunikáciu, kooperáciu,  a individulány prístup pri práci v tíme, demokratický systém rozhodovania.

OPS

1.Uveďte životné situácie, v ktorých by človek mal vedieť  ústne alebo písomne prezentovať  vlastné kompetencie.

2. Porozmýšľajte a napíšte tie  kompetencie, ktoré zamestnávatelia najčastejšie požadujú od absolventa školy.

 

Životné  situácie, pri ktorých je potrebné vedieť určiť  kompetencie:

-        Na výberovom pohovore;

-        Pri písaní životopisu;

-        Pri vyhľadávaní vhodných pracovných pozícií;

 

 

Myslím si, že ide o tieto kompetencie:

-        Samostatnosť v rozhodovaní;

-        Zodpovednosť za vykonanú prácu;

-        Vedieť riešiť rôzne  problémy, ktoré súvisia s prácou;

-        Vedieť efektívne komunikovať;

-        Viesť rozhovor  v cudzom jazyku;

 

Kompetencie predstavujú „spoločný jazyk“ predstaviteľov:

-        Trhu práce;

-        Vzdelávacích inštitúcií.

 

Zamestnávatelia, personalisti, manažéri;

-        Uchádzači o zamestnanie;

-        Sprostredkovatelia zamestnania prostredníctvom úradu práce;

-        Sprostredkovatelia zamestnania prostredníctvom personálnych agentúr;

-        Kariéroví poradcovia.

 

Účastníci  z oblasti vzdelávania, sú:

-        Školy;

-        Záujemci o štúdium;

-        Študenti, absolventi škôl;

-        Organizácie ďalšieho vzdelávania;

-        Záujemci o ďalšie vzdelávanie;

-        Kariéroví poradcovia.

 

Kompetencie predstavujú pre účastníkov z obidvoch  oblastí spoločne zdieľané informácie.

Odporúčame zdieľať OPS a diskutovať o výsledkoch implementácie.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

23.03.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

23.03.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola Biela voda,Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ  Biela voda, Nad traťou 1342/28,

Trvanie stretnutia: od  14:00 hod do 17:00 hod   Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 23.03.2022

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr. Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmüller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr. Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia