Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 3 (9. 2. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

09.02.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o zásadách a spôsoboch prezentácie produktov tvorivej činnosti. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, tvorili zhrnutie a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: prezentácia produktov, tvorba materiálov, zásady asertivity v prezentácii

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentačný workshop.

2.      Výmena OPS.

3.      Tvorba materiálov.

4.      Záver.

Témy: prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí.

Program stretnutia:

1.      Prezentácia od koordinátora klubu – následná analýza danej prezentácie a tvorba kľúčových slov.

2.      Výmena OPS – metóda došlá pošta,

3.      Tvorba materiálov – riadené písanie.

4.      Záver a tvorba zhrnutia.

•        Závery a odporúčania:

Prikladáme návrhy na techniky a aktivity, ktoré je možné využiť pri rozvoji asertivity ako spôsobu komunikácie pri prezentácii tvorivých produktov/konštruktov:

OPS

Pokazená gramofónová platňa

•        Niekoľkokrát kľudne, slušne, jasne a zreteľne požiadame o to, čo chceme, prípadne odmietneme to, čo nechceme raz, dvakrát i viackrát. Metóda je postavená na tom, že keď niečo požadujeme, tak náš oponent nemá obyčajne v zásobe viacej než dve nie. Keď o to požiadame tretíkrát, tak obyčajne vyhovie. Je to preto, lebo ten druhý vie a cíti, na čo máme nárok a právo.

•        Príklad:

•        Chápem vás, ale ja to nemôžem urobiť.

•        Chápem vás, ale ja to naozaj nemôžem urobiť.

•        Chápem vás, ale ja to skutočne nemôžem pre vás urobiť. 

Otvorené dvere

•        je technika pri ktorej nepopierame kritiku, nebránime sa ak nás niekto kritizuje, nereagujeme odvetnou kritikou.

Kompetencie k podnikavosti a iniciatívnosti podporujú schopnosť človeka nielen prinášať zmeny, ale aj sa im aktívne prispôsobovať. Tieto kompetencie v sebe kombinujú oblasti tvorivosti, riešenia problémov, schopnosti využívať rôzne zdroje, finančné a technologické vedomosti. Podnikavosť možno charakterizovať ako konanie podľa príležitostí a myšlienok, ktoré sa premieňajú na hodnotu (ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu) pre druhých. Súvisí aj s iniciatívnosťou a s tvorivosťou. 

OPS – metóda Kaizen a podpora podnikavosti žiaka

Metóda Kaizen predstavuje plánovanie malých krokov, ktoré prinášajú žiakom

-        radosť;

-        povzbudenie;

-        nový  zdroj energie;

-        novú pozitívnu skúsenosť.

Táto metóda nie je náročná na čas.

Príklad  plánovania malých krokov:

-        15 min denne slovná zásoba ANJ;

-        Hodina kurzu asertívneho správania;

-        10 minút práca s odbornými textami;

Postupne si žiak  môže  zvyšovať časovú dotáciu.

Dôležité  je, že tieto malé aktivity môže   realizovať bez naviazanosti na druhých ľudí.

Zadanie úlohy:

Čo všetko vám v živote

-prináša radosť,

- dobíja energiu,

- motivuje.

Uveďte aspoň tri zdroje.

Odporúčame vyššie uvedené materiály k implementácii do pedagogického procesu.

13.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

14.   Dátum

09.02.2022

15.   Podpis

 

16.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

17.   Dátum

09.02.2022

18.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola Biela voda 2,Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 09. 02.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr. Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr. Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia