Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 3 (11. 2. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

11.2.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr.Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a spoločná tvorba hlavných ukazovateľov podnikateľského projektu. S účastníkmi sme pracovali na predmetnej časti podnikateľského plánu a stretnutie sme zakončili diskusiou k uvedenej téme a zdieľaním OPS.

Kľúčové slová: podnikateľský projekt, ukazovatele, podnikateľské zručnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Práca s odbornými zdrojmi.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: tvorba podnikateľského projektu, ukazovatele projektu, rozvoj podnikateľských zručností.

Program stretnutia:

1.      Práca so zdrojmi.

2.      Panelová diskusia.

3.      Výmena názorov – syntéza odborných znalostí a pedagogických skúseností.

4.      OPS.

5.      Záver a tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe aktivít v rámci pedagogického klubu sme zostavili nasledujúci prehľad projektových ukazovateľov a princípov ich tvorby. Naše znalosti sme syntetizovali s našimi pedagogickými skúsenosťami a navrhovali sme možnosti implementácie predmetných znalostí do vyučovacieho procesu.

V rámci stretnutia sme sa zamerali na analýzu finančných ukazovateľov. Žiadna metóda nevedie k vytvoreniu optimálneho finančného plánu podnikateľského projektu, ale všetky sa pre tento cieľ kombinujú. Poznáme tieto metódy tvorby finančného plánu, ktoré sa dajú zakomponovať do medzipredmetovej výučby:

1. Globálna metóda-tradičná metóda finančného plánovania.

Vychádza z vypracovaných vecných častí plánu, ako je plán predaja, výroby, investícií, ľudských zdrojov. Z týchto preberá potrebu finančných prostriedkov a výšku vytváraných finančných zdrojov. Jej nedostatkom je však pasívna funkcia.

2. metóda postupného zostavovania rozpočtov

Uplatňuje sa v krátkodobom finančnom pláne (ročný, štvrťročný a mesačný finančný plán). Rozpočty sa porovnávajú s pôvodným návrhom finančného plánu a uvádzajú sa do vzájomného súladu, čím vzniká reálny variant finančného plánu. So žiakmi často trénujeme implementáciu tohoto typu finančného plánovania, vzhľadom na relatívnu krátku dobu trvania školských projektov.

3. Metóda pomerových finančných ukazovateľov

Podstatou je využitie vybraných pomerových finančných ukazovateľov a predpokladaných tržieb pri plánovaní štruktúry aktív, finančnej štruktúry a kapitálovej štruktúry. Pomerové ukazovatele vystupujú ako vzorové hodnoty, ktoré chce organizácia v budúcnosti dosiahnuť.

4. Analýza nulového bodu

Skúma zmenu veľkosti zisku a predajnej ceny výrobkov na základe rozprestierania fixných nákladov na rôzny objem predaja alebo činnosti.

5. Metóda percentuálneho podielu na tržbách

Vychádza z predpokladu fixného pomeru medzi jednotlivými položkami finančnej bilancie a celkovým objemom tržieb. Odpovedá na otázky:

– aké aktíva a v akej štruktúre by mal mať podnik v plánovanom období, aby zabezpečil predpokladaný rast tržieb?

– koľko kapitálu potrebuje podnik na investície a v akej štruktúre?

– koľko finančných prostriedkov sa vygeneruje zo zisku?

6. Regresná metóda

Kým metóda podielu na tržbách pokladá pomer medzi položkami bilancie za fixný, táto metóda zohľadňuje štatisticky overenú skutočnosť ich premenlivého pomeru

7. Finančné modely

Využívajú sa tu hlavne matematické modely, a to:

a) simulačmé modely – pomáhajú vypracovať plánované finančné výkazy v niekoľkých alternatívach, a to podľa zadaných predpokladov. Keďže ide o rôzne alternatívy, nevýhodou týchto modelov je že, neposkytujú informácie o optimálnej štruktúre finančného plánu.

 b) optimalizačné modely – pomáhajú hľadať najlepšie riešenie pri určitých predpokladoch alebo vonkajších obmedzeniach. Známe sú napríklad Hamiltonov model (rieši optimalizáciu portfólia), Longerov model (využíva sa pri investičných rozhodnutiach vo väzbe na dividendovú politiku a emisiu akcií), Sheltonov model, Francisciho model, Warrenov model, Carletov model … S účastníkmi sme na záver stretnutia tvorili krátke podnikateľské plány, ktoré zohľadňovali všetky doterajšie vedomosti a prístupy, ktoré sme si predviedli na stretnutiach pedagogického klubu.

Odporúčame využívať najnovšiu literatúru pri tvorbe materiálov z oblasti rozvoja podnikateľských zručností.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr.Jana Mašlonková,MBA

15.   Dátum

11.2.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

11.2.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 11. 2.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr.Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr.Lucia Hudáková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr.Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia