Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 3 (26. 1. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok,

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

26.1.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr.Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a spoločná tvorba návrhov podnikateľských a inovačných projektov. V rámci stretnutia sme diskutovali o cieľoch projektov a  o možných implementáciách a riešeniach.

Kľúčové slová: podnikateľský projekt, rozvoj podnikateľských vedomostí, projektové vyučovanie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming – stanovenie cieľov. Práca s literatúrou.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba cieľov.

4.      Zhrnutie .

Témy: rozvoj podnikateľských vedomostí, podnikateľské zručnosti, prepojenie vzdelávania s praxou, kľúčové kompetencie.

Program stretnutia:

1.      Úvodný brainstorming a získavanie OPS, práca s odbornými materiálmi.

2.      Diskusia

3.      Skupinová tvorba marketingovej prezentácie, tvorba cieľov.

4.      Záver a zhrnutie.

13.   Závery a odporúčania:

Stretnutie pedagogického klubu bolo zamerané najmä na komunikáciu a zdieľanie OPS pedagogických pracovníkov. Spoločne sme analyzovali odbornú literatúru a tvorili sme prehľad pomocou komunikačných techník. Súčasťou stretnutia bola aj tvorba princípov marketingovej prezentácie a naznačenie cieľov, aké by si mala vytýčiť.

Kľúčové slová z pojmovej mapy, na základe spoločnej práce s odbornou literatúrou:

Poslanie projektu – hovorí o projekte, t. j. čím budete, akí budete; vyjadruje účel a zmysel existencie projektu.

Segment trhu – ak ste realizovali marketingový prieskum, v časti segment trhu popíšete jeho výsledky, t. j. percentuálne vyhodnotenie, z čoho určíte, kto bude vaším potenciálnym zákazníkom. Od potencionálnych zákazníkov tiež veľmi závisí samotný cieľ projektu, konfekcionári napríklad považujú za cieľovú skupinu mladé ženy, stavbári zase rodiny s deťmi. Pýtajte sa, aké majú potreby mladé rodiny?  Ak ste prieskum nerealizovali, mali by ste aspoň popísať, kto bude podľa vás vašim zákazníkom a na základe čoho si to myslíte napr. ak ste vychádzali z vlastných skúseností, je potrebný aj popis vlastných skúseností.

- Produkt - z hľadiska marketingu - produkt = čokoľvek, čo možno na trhu ponúknuť a má schopnosť uspokojiť potreby spotrebiteľa;

- z hľadiska trhu - produkt = balík služieb, ktorý ponúka podnik vyhotovenie stavby  a zabezpečuje vysokokvalitný výsledok;

- v tejto časti je nevyhnutný podrobný popis služieb: stavanie rodinných domov a jednotlivé úrovne, t. j. všeobecný, očakávaný, širší produkt; - všeobecný produkt – jadro produktu, tvoria ho služby, ktoré účastníci považujú za samozrejmosť napr. projektovanie a zabezpečenie cesty a pod.

- očakávaný produkt – produkt, ktorým sa producent služieb odlišuje od konkurencie napr. príjemný personál; - širší produkt – „niečo navyše“, čo zákazník neočakáva, čo mu poskytuje dodatočný úžitok, zážitok.

Distribúcia - cesta výrobku od výrobcu (producent služieb) k spotrebiteľovi; - distribučný kanál je súhrn všetkých organizácií a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na tokoch tovarov(služieb) od výrobcu ( producent služieb) ku spotrebiteľovi;

-Komunikácia – cieľom marketingovej komunikácie je cieľavedomé sprostredkovanie informácií v záujme ovplyvňovania nákupného správania spotrebiteľov. Komunikačná zložka projektového zámeru je veľmi dôležitá z hľadiska prepojenia na  ciele projektu. Nemôžeme dobre predať službu alebo tovar, pokiaľ nemáme kvalitne nastavené ciele projektu.

- do systému komunikácie zaraďujeme reklamu, podporu predaja, public relations a osobný predaj;

- je potrebné zvoliť správnu kombináciu konkrétnych prostriedkov propagácie vzhľadom na produkt, ktorý ponúkate a spotrebiteľa, ktorého chcete osloviť;

- do prílohy je možné zaradiť konkrétne návrhy prostriedkov komunikácie napr. plagát.

Cenová politika - na rozhodovanie o cenách vplývajú vnútorné faktory (ciele, stratégia, náklady a pod.) a vonkajšie faktory (charakter trhu a dopytu, sila konkurencie a pod.).

Odporúčame aj naďalej sa zaoberať uvedenou problematikou, vytvárať Best Practice a viesť odborné diskusie.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr.Jana Mašlonková,MBA

15.   Dátum

26.1.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

26.1.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

                                                    

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 26.1.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr.Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr.Lucia Hudáková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr.Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia