Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 3 (14. 10. 2020)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

14.10.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia bola diskusia o metódach a formách rozvoja podnikateľských vedomostí a zručností.  Pedagógovia zdieľali svoje OPS a tvorili prehľad možných metodológií, ktorých úlohou je rozvíjať podnikateľské a kreatívne kompetencie, pričom sa zameriavali na fiktívnu firmu. Stretnutie bolo ukončené tvorbou pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: metódy a formy rozvoja, podnikateľské vedomosti, fiktívna firma, kľúčové kompetencie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentácia strategických prístupov EU vedúcich k zvyšovaniu úrovne podnikateľských zručností.

2.      Diskusia nad novými trendami a opatreniami v rozvoji podnikateľských kompetencií.

3.      Výmena a zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi pedagógmi a tvorba prehľadu predmetných metód.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: strategické prístupy EU, podnikateľské zručnosti, kreatívne myslenie, fiktívna firma.

Program stretnutia:

1.      Privítanie účastníkov a prezentácia nových metodických prístupov.

2.      Diskusia o nových metodických prístupoch, výmena názorov, skúseností, nápadov na aplikácie metodiky.

3.      Tvorba inovatívnych metód a prehľadu stratégií na podporu podnikateľských zručností v odbornom vzdelávaní.

4.      Tvorba záveru stretnutia, diskusia nad vytvoreným prehľadom stratégií.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusie sa účastníci dohodli na efektívnych stratégiách pre zvyšovanie podnikateľskej gramotnosti. Analyzovali sme metódu fiktívnej firmy a diskutovali o rôznych možnostiach implementácie tejto simulačnej metódy.

 Ako prvé sme rozoberali akčné plány Európskej komisie.

V „Akčnom pláne Podnikavosť 2020“ vyzýva Európska komisia členské štáty, aby do konca roku 2015 zaistili, že podnikanie bude zakotvené v osnovách základného, odborného a vysokoškolského vzdelávania a vo vzdelávaní dospelých ako kľúčová kompetencia.

O tom, že podpora podnikavosti ma pre Európsku komisiu mimoriadny význam, svedčí aj manuál pre pedagógov Entrepreneurship Education: A Guide for Educators, o ktorom sme si na stretnutí hovorili.

 Posilnenie podnikateľskej výchovy v školách na všetkých vzdelávacích úrovniach má pozitívny dopad na dynamiku ekonomiky, pomáha zvýšiť zamestnateľnosť mladých ľudí vo všetkých sektoroch.

Oba dokumenty, rovnako, vyzývajú členské štáty k tomu, aby poskytli mladým ľuďom podnikateľské skúsenosti ešte predtým, ako absolvujú povinné vzdelanie a zdôrazňujú pritom význam učenia sa v praxi.  

Podčiarkujeme význam aktivity fiktívna firma, v ktorej si  žiaci  pod vedením vyučujúceho osvoja postup pri zakladaní novej firmy v legislatívnych podmienkach SR, naučia sa vyhľadávať správne informácie, efektívne využijú svoju tvorivosť pri výbere obchodného mena, loga a sloganu fiktívnej firmy. Naučia sa účinnejšie pracovať s internetom a oboznámia sa so súvisiacimi zákonmi SR. Nadobudnú vedomosti a zručnosti v rôznych počítačových programoch, začnú vhodne využívať grafiku.

Výsledky analýzy a diskusie odporúčame implementovať do edukačnej praxe.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr.Jana Mašlonková,MBA

15.   Dátum

14.10.2020

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

14.10.2020

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 14.10.2020

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod     

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Jana Mašlonková

 

SSŠ, Biela voda 2, KK

2.

Valér Onufer

 

SSŠ, Biela voda 2, KK

3.

Mária Majerská

 

SSŠ,Biela voda 2, KK

4.

Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ,Biela voda 2, KK

5.

Lucia Hudáková

 

SSŠ,Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia