Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní- prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

15.12.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a zdieľanie inovatívnych didaktických materiálov z oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Spoločne sme zdieľali naše OPS, diskutovali a na záver stretnutia sme tvorili zhrnutie didaktických materiálov vytvorených na stretnutí.

Kľúčové slová: inovatívne didaktické materiály, rozvoj finančnej gramotnosti, zdieľanie OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Clustering – výmena názorov.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba materiálov.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, tvorba inovatívnych materiálov.

Program stretnutia:

1.      Asociačný clustering – tvorba a zdieľanie pojmov a skúseností.

2.      Diskusia – posledné slovo patrí mne.

3.      Tvorivé písanie – tvorba materiálov.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Výber z tvorby na stretnutí – tvorivé písanie, praktická finančná gramotnosť, cvičenia na rozvoj praktických zručností ako je napríklad výpočet čistej mzdy a zdravotného poistenia.

Výpočet čistej mzdy a ceny práce na základe hrubej mzdy – údaje platné v roku 2021

Vypočítajme čistú mzdy a cenu práce z minimálnej mzdy za rok 2021, 623 €.

Najprv výpočet čistej mzdy: zamestnanec zo svojej hrubej mzdy musí zaplatiť zdravotné a sociálne poistenie a daň z príjmu. Pri tejto časti úlohy odporúčame použiť diskusiu a dialogickú metódu pre podporu práce v tíme.

Zdravotné poistenie: 4% z 623 €

Postup výpočtu: 623 : 100 = 6,23

6,23 x 4 = 24,92 € (všetky sumy poistného budeme zaokrúhľovať na 2 desatinné miesta vždy smerom dole, nie matematicky!)

Ďalšou súčasťou úlohy je získanie informácií o sociálne poisteniu. Pomocou opisného výskumu žiaci zisťujú, že poistenie sa skladá z viacerých položiek:                                             

Postup výpočtu je taký istý, len percentá sú iné:                                    

Nemocenské poistenie 1,4% = 8,722 €, po zaokrúhlení = 8,72 €

Starobné poistenie 4% = 24,92 €                      

Invalidné poistenie 3% = 18,69 €                                             

Poistenie v nezamestnanosti 1% = 6,23 €                                             

Sociálne poistenie spolu (9,4% - nevypočítame percentom, ale ako súčet 4 druhov poistenia do sociálnej poisťovne) = 58,56 € (je to vlastne súčet: 8,72 + 24,92+ 18,69 + 6,23)

                                              

Odvody spolu (13,4% - tiež nepočítame percentom, ale ako súčet): zdravotné poistenie + sociálne poistenie spolu = 24,92 € + 58,56 € = 83,48 €               

Z  hrubej mzdy odčítame tieto odvody spolu: 623 – 83,48 = 539,52 €

Z tejto celej sumy však neplatíme daň z príjmov, ale môžeme odčítať nezdaniteľnú časť základu dane (NZČD), čo je v roku 2021 mesačne 375,95 €.

Základ dane bude teda 539,52 – 375,95 = 163,57.

Z tejto sumy žiaci vypočítajú 19 % daň z príjmu:

Daň z príjmu = 163,57 x 19 % = 31,0783 € (po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta matematicky) = 31,08 €                                   

                                              

Čistá mzda = hrubá mzda – odvody spolu – daň z príjmu = 623 – 83,48 – 31,08 = 508,44 €

(túto sumu dostane zamestnanec v hotovosti alebo na bankový účet).

                                              

Aj zamestnávateľ (firma, živnostník) platí za svojich zamestnancov poistenie zdravotné aj sociálne. Sú to však iné percentá, ale tiež sa počítajú z hrubej mzdy – v našom prípade z 623 €:

Zdravotné poistenie  10% = 62,30 €                                         

Sociálne poistenie:                                          

Nemocenské poistenie 1,4%=8,72 €                                         

Starobné poistenie 14% = 87,22 €                                            

Invalidné poistenie 3% = 18,69 €                                             

Poistenie v nezamestnanosti  1%= 6,23 €                                             

Garančný fond 0,25%=1,5575 € po zaokrúhlení 1,55 €                                     

Rezervný fond 4,75%=29,5925 € po zaokrúhlení 29,59 €                                              

Úrazové poistenie 0,8%= 4,984 € po zaokrúhlení 4,98 €                                   

Sociálne poistenie spolu 25,2% (nepočítame percentom, ale súčtom)= 156,98 € (= 8,72+87,22 +18,69+6,23+1,55+29,59+4,98)

Ďalej sme sa zaoberali témou správnych životných rozhodnutí. Analyzovali sme materiál a pripravili poznámky k možnosti integrovanej tematickej výučbe.

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

 · Aké rozhodnutia robíme pri nákupe

· Ako vzniká cena a ako rozpoznať, či je primeraná

· Ako sa vyvarovať neprimeranej cene Je pomerne ťažké orientovať sa v dnešnom svete, v ktorom vystupujeme ako spotrebiteľ.

Obchody nás nabádajú k nákupom a je stále viac vecí, ktoré by sme si priali mať. Nie je zlé, ak si občas doprajeme drobnosť, ktorá pre nás nie je úplne najdôležitejšia, avšak je potrebné, aby sme si stále udržiavali zdravý úsudok o našich príjmoch a výdavkoch. Ukážme si teraz zopár príkladov zo života, v ktorých uskutočnili ľudia finančné rozhodnutia. Posúďme, či boli pre nich dobré a čo im priniesli, resp. spôsobili – nasledovali prípadové štúdie, ktoré sme analyzovali.

Na záver riešenia komplexnej a situačnej úlohy je dobré zaradiť reflexívny brainstorming a zistiť, ktorá z častí danej úlohy bola pre žiakov najťažšia, najzaujímavejšia, alebo čo ich prekvapilo.

Odporúčame vyššie uvedené inovatívne materiály a prístupy k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

 

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 15.12.2021

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

              

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia