Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola,  Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

12.1.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a rozbor inovatívnych didaktických materiálov z oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia a výmena OPS. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, didaktické materiály, diskusia.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba materiálov.

4.      Záver.

Témy: prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Analýza odbornej literatúry  - metóda spoločného čítania.

2.      Riadená diskusia – zdieľanie pedagogických skúseností.

3.      Tvorivé písanie – tvorba materiálov.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme diskutovali o inovatívnom výukovom materiály – rozvoj vedomostí z oblasti ochrany práv spotrebiteľa:

 Ochrana spotrebiteľa

·  Práva spotrebiteľa

·  Rady pre ochranu spotrebiteľa

·  Reklamácia

Ak chceme žiť úsporne a využiť naše peniaze čo najefektívnejšie, musíme vedieť rozpoznať praktiky, ktoré využívajú obchodníci. Tieto praktiky nemusia byť vždy výhodné pre nakupujúceho (spotrebiteľa), hoci sa tak na prvý pohľad môžu javiť. Neskôr môžu spôsobiť spotrebiteľovi nemalé problémy. V rámci stretnutia sme sa zhodli na veľkej dôležitosti tejto témy. Žiaci sa musia naučiť vnímať obchod aj z druhej strany (zo strany obchodníka) a mali by sa naučiť reagovať na situácie, v ktorých sa ako spotrebitelia môžu cítiť poškodení alebo v nepráve.

Spotrebitelia musia čeliť reklamám, veľkej ponuke tovarov, rozdielom medzi cenami, módnym trendom, zmenám svojich príjmov a podobne. Preto je pre nich niekedy ťažké udržať si zdravý úsudok pri uzatváraní rôznych zmlúv a pri nakupovaní. Túto slabosť sa niektorí obchodníci snažia využiť, pretože hľadia na zvýšenie svojho zárobku. Proti nespravodlivým činom zo strany obchodníkov nás chránia zákony. Tieto sa viažu k právam spotrebiteľa, ktoré si spomenieme v nasledujúcich didaktických cvičeniach:

Základné práva spotrebiteľa:
1. Objednali sme si cez internet iPod z Nemecka. Môžu nám slovenské zákony zakázať takúto kúpu alebo požadovať od nás poplatky?


V rámci EÚ si môžeme kupovať a objednávať tovar, kde chceme a kedy chceme, naša krajina nám v tom nesmie brániť a v rámci EÚ ani uvaliť clo.

2. Kúpili sme si notebook, ktorý sa po týždni pokazí. Musíme si kupovať nový? Objednali sme si drevený nábytok, ale dodajú nám plastový. Musíme si ho nechať?


Ak sa zakúpený tovar pokazí alebo sa nezhoduje so zmluvou, ktorá sa k tovaru viaže, môžeme ho vymeniť, môžu nám ho opraviť, môžeme žiadať o zníženie ceny, vrátenie peňazí alebo môžeme zmluvu zrušiť.

3. V televízii sme videli, že uhorky zo Španielska sú nebezpečné, pretože sa v nich nachádza baktéria, ktorou sa nakazila veľká skupina ľudí v našej krajine. Po príchode do potravín však vidíme tieto uhorky v regáloch. Môžeme veriť obchodu, že nám ponúka zdravú potravinu?

Potraviny a iné spotrebiteľské tovary musia byť bezpečné. Európska únia má zákony, ktoré stanovujú, ako sa potraviny môţu vyrábať, spracovávať, aké farbivá a prísady sa môžu používať.

Platí to aj pre tie, ktoré sa do EÚ dovážajú. Ak sa zistí, že tovar nie je bezpečný, firmy musia informovať úrady v krajinách, v ktorých je tovar ponúkaný a v prípade závažného nebezpečenstva tovar z trhu stiahnuť.

4. V potravinách si chceme kúpiť čokoládovú tyčinku. Na obale nie je napísané, čo tyčinka obsahuje. Máme však alergiu na lepok, a preto je pre nás dôležité, či tyčinka lepok obsahuje.


Na obale výrobkov musí byť zapísané, aké prísady obsahujú.

5.  Rozhodli sme sa kúpiť si práčku na splátky. Splátková spoločnosť nám preto musí dať podpísať zmluvu k tomuto obchodu. Zmluva má 20 strán a text je písaný rôznou veľkosťou písma. My sa ale veľmi ponáhľame a v tej chvíli nemáme čas na prečítanie celého textu zmluvy. Podpíšeme zmluvu hneď alebo si ju vezmeme domov a podrobne preštudujeme?

Vždy, keď podpisujeme zmluvu, musíme si dôkladne prečítať celý text zmluvy, aj tú časť, ktorá je malým písmom. Neférové zmluvy sú v EÚ zakázané. Ak si nie sme istí obsahom, vezmeme si ju domov a poradíme sa so známymi alebo s právnikom. Prečítame si aj naoko nedôležité časti – môžu sa v nich skrývať dôležité informácie. Obchodník niekedy ukrýva takéto informácie, lebo sa snaží, aby sme menej premýšľali o rizikách a negatívnych stránkach dohody.

Odporúčame vyššie uvedené materiály k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

12.1.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola,  Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola,  Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 12.01.2022

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia