Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola,  Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

4.5.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov na medzipredmetovú výučbu a diskusia o jej možnostiach pri rozvoji finančnej gramotnosti. Rozprávali sme sa o téme dlhy a úroky, zdieľali naše pedagogické skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: Dlhy, medzipredmetová výučba, finančná gramotnosť, tvorba OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming skúseností.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Evokácia – metóda snowballing.

2.      Diskusia – párové porovnávanie skúseností.

3.      Tvorivé písanie – medzipredmetová výuka.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Výber z tvorby na stretnutí – úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť (výpočet úroku) a matematickú gramotnosť.

Úloha č.1

Na Slovensku sa rozbehli krátkodobé nebankové pôžičky, ktoré málokto z ľudí ktorí ich "berú" považujú za nevýhodné. Nezriedka však dlžník skončí v špirále dlhov, kde berie ďaľšie a ďaľšie nevýhodné pôžicky slúžiace na splácanie starších úverov.

Vypočítajte koľko 9-ročných úverov na 1700 Eur s RPMN 24% je schopný človek ešte splatiť, ak na splátky úverov a úrokov mesačne minie celú výplatu 524 Eur?

Správna odpoveď:

Bottom of Form

Úloha č.2

Písal sa rok 1975 a Peter celú hotovosť 10,900,40 Eur, uložil na sporiteľnú knižku s 4% úrokom, pripisovaným mesačne. Nič na knižku nepridával a presne za 15 rokov si celú čiastku vybral v hotovosti. Koľko si vybral?

Správna odpoveď: 

Top of Form

x =  19631,0046 Eur 

Postup správneho riešenia:

u=(1+4/100)15≐1,8009 x=10900,40⋅ u=10900,40⋅ 1,8009=19631,0046 Eur=1,963⋅104 Eur

 

Úloha č.3

Konečne ste našli svoj vysnívaný domov. Predáva sa za 120 000 dolárov a dá sa kúpiť zaplatením 10 % a financovaním zostatku s ročnou sadzbou 9,6 % zloženým mesačne.

a) Koľko sú vaše platby, ak platíte mesačne po dobu 30 rokov?
b) Určte, koľko by ste zaplatili na úrokoch.
c) Určite výplatu po vykonaní 100 platieb.
d) Zmeňte sadzbu na 8,4 % a čas na 15 rokov a vypočítajte mesačnú platbu.
e) Určte, koľko by ste zaplatili na úrokoch a porovnajte s predchádzajúcim úrokom. (na najbližší dolár)

Správna odpoveď: 

Top of Form

a =  916,0128 USD 
b =  221764,5965 USD 
c =  0 USD 
d =  1057,1976 USD 
e =  82295,5613 USD 

Ďalšie aktivity, ktoré odporúčame na základe diskusie:Bottom of Form

Aktivity a programy, ktoré využívame počas školského roka na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov na škole:

Program Viac ako peniaze – program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Program poskytuje JA Slovensko, n. o., ktorá poskytuje podnikateľské vzdelávanie na Slovensku. Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Pri práci s programom Viac ako peniaze využívame pre prácu so svojimi žiakmi online učebnicu, ktorej obsah je spracovaný v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1. Prostredníctvom tohto moderného vzdelávacieho portálu žiaci študujú jednotlivé kapitoly, zodpovedajú otvorené otázky a úlohy, riešia testy, diskutujú so spolužiakmi. Portál online učebnice umožňuje aj učiteľom interaktívne komunikovať so žiakmi v ich virtuálnej triede. Učebné kapitoly v programe Viac ako peniaze sú zaradené do 10 kapitol, ktoré podľa potreby zaraďujeme do vzdelávacieho procesu.

Za veľmi prínosné považujeme tieto kapitoly:

1 Peniaze

2 Naše príjmy a výdavky

 3 Riadenie osobných a rodinných financií

4 Ako fungujú banky

5 Môj prvý účet v banke

6 Životné istoty a riziká

·        Finančný kompas =vedomostná súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorí si v nej majú možnosť otestovať vedomosti z oblasti financií. Súťaž vyhlasuje Nadácia Partners a jej cieľom je popularizovať tému finančného vzdelávania medzi mladými ľuďmi. Sú to práve mladí ľudia, ktorí čoskoro dostanú svoju prvú výplatu a začnú robiť svoje prvé finančné rozhodnutia. Tie môžu ovplyvniť celý ich život v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Súťaž pozostáva z troch kôl, prvé kolo sa realizuje online na stránke www.financnykompas.sk, na ktorej treba vyplniť test a následne sa zaregistrovať. Pri vypĺňaní testu môžu žiaci používať akékoľvek pomôcky – program Excel, kalkulačku, internet. Jediným obmedzením je časový limit na vyplnenie testu, ktorý je 40 minút.

· 

Odporúčame pokračovať v zdieľaní inšpirácii k téme podpory rozvoja finančnej gramotnosti.

Bottom of Form

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

4.5.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok                                

Dátum konania stretnutia: 04.05.2022

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

              

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia