Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

15.6.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba výstupu z našich stretnutí. Spoločne sme diskutovali o nových poznatkoch, čo sme sa na stretnutiach klubu naučili, o OPS a odbornej literatúre ktorú sme prečítali a na záver stretnutia sme tvorili zhrnutie najdôležitejších vedomostí, ktoré si z klubu odnášame.

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, rozvoj finančnej gramotnosti, diskusia.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba zhrnutia.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Brainstorming – zdieľanie názorov a vedomostí získaných v klube.

2.      Diskusia – lístočková metóda,

3.      Spoločná tvorba zhrnutia – tvorivé písanie.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Ako metódu a edukačnú stratégiu, ktorá sa nám najviac v rámci pedagogického procesu osvedčila, vnímame problémové vyučovanie. Môžeme ho zaradiť medzi kľúčové induktívne metódy aktívneho učenia sa žiakov– chápeme ho ako učenie sa riešením problémov, projektovo orientované vyučovanie – ako učenie sa prácou na projekte a štúdium a analýzu prípadových štúdií.

V praxi používame mnohé rozličné induktívne metódy Napríklad výstupom projektového vyučovania je zvyčajne písomná a/alebo ústna správa, príp. konkrétny materiálny produkt. Prípadová štúdia a riešenie problémových úloh vyžaduje dôkladnú analýzu reálneho alebo hypotetického scenára. Ďalšie vyžadujú odpoveď na otázku alebo splnenie zadanej úlohy. Tak ako sú metódy aktívneho učenia medzi sebou odlišné, tak je aj ich implementácia rôznorodá. Každá z metód má svoju históriu, výskumnú bázu, príručky, zástancov i oponentov a existuje ešte veľa nejasností okolo ich implementácie a dôkazov efektívnosti.

POV začína vtedy, keď sú žiaci konfrontovaní s otvorenými, nedokonale štruktúrovanými problémami z reálneho života a prácou v tíme identifikujú, čo musia vyhľadať a naučiť sa, aby mohli problém vyriešiť.


Ide teda o učenie sa žiakov, ktorého výsledkom je porozumenie problému a návrh jeho riešenia.

Základné kroky sú:
1. prezentácia problému,
2. diskusia o probléme v malých skupinkách, zvyčajne 5 – 8 žiakov, formou

brainstormingu, formulácie myšlienok a prezentácie vedomostí, ktoré o probléme majú, identifikácia toho, čo potrebujú vyhľadať a naučiť sa, špecifikácia plánu postupu riešenia,

3. individuálne štúdium žiakov, zhromažďovanie údajov, informácií, tvorba databáz, atď.,

 1. stretnutie skupiny, kde žiaci prezentujú vedomosti a informácie svojim spolužiakom a spoločne pracujú na probléme,
 2. prezentácia riešenia problému skupinou,
 3. sumarizácia naučeného, prepojenia nových a starých vedomostí a pre-

zentácia toho, kto čím prispel k riešeniu problému.

Podpora žiakov v osvojovaní si správnych riešení v oblastí finančnej gramotnotnosti umožní žiakom rozvíjať komunikačnú a argumentačnú schopnosť, čím sa zvyšuje úroveň kritického myslenia, a tiež presvedčenie žiakov o schopnosti využívať matematický aparát nielen v matematike.  Pri vhodne organizovanom finančnom vzdelávaní sa zvýši počet žiakov, ktorí sa budú chcieť orientovať na STEM odbory, pretože budú vnímať matematiku ako zaujímavú na bádanie, užitočnú na riešenie rozličných problémov, budú chápať význam matematiky v najširšom slova zmysle.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

15.6.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok                                

Dátum konania stretnutia: 15.6.2022

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia