Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 4 (9. 2. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

9.2.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a pojmotvorné ukotvenie konceptu skupinovej práce a jeho mnohých variácií. Spoločne sme zdieľali naše OPS, diskutovali o najvhodnejších témach skupinovej práce aplikovateľných pri rozvoji finančnej gramotnosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: skupinová práca, diskusia, rozvoj finančnej gramotnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Výmena OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Čítanie odbornej literatúry – študijné skupiny.

2.      Diskusia – práca s textom – vzájomné učenie.

3.      Výmena OPS – aktívne učenie.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme sa zamerali na metódy skupinovej práce – analýza a následná diskusia. Na túto tému sme vytvorili dva návrhy OPS vhodné pre implementáciu do praxe:

Zásady prípravy na pracovný pohovor

Na začiatku žiakom pustíme video ukážku na tému Pracovný pohovor: Ako áno, ako nie! natočené v spolupráci s jednou slovenskou personálnou agentúrou. Žiaci na interaktívne materiály reagujú dobre, sú videami zaujatí a viacej si zapamätajú. Video je tiež pre žiakov užitočné, pretože máloktorý žiak z predposledného alebo posledného ročníka má osobnú skúsenosť s pracovným pohovorom už počas navštevovania školy.

Videonahrávka má necelých 18 minút a skladá sa zo šiestich častí: 1. Úvod (37 s.). 2.Nesprávny pracovný pohovor. ALEBO AKO NIE! (5 min. 18 s.). 3. Zhodnotenie pohovoru – chyby, ktorých sa uchádzač dopustil (3 min.). 4. Správny pracovný pohovor. ALEBO AKO ÁNO! (5 min. 17 s.). 5. Zhodnotenie pohovoru – tipy, ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor (2 min. 57 s.). 6. Najčastejšie kladené otázky (2 min. 20 s.).

Učebnice podnikateľského vzdelávania pre učiteľov sú dostupné aj v elektronickej podobe po zaregistrovaní sa na tejto web stránke: http://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/podnikatelske-vzdelavanie-ucitelia.xhtml.

Video sme v našom prípade našli na DVD nosiči ako príloha k tlačenej verzii učebnice.

Použité aktivizujúce metódy v rámci tejto OPS:

- motivačné video

- motivačná výzva

- diskusia

Použité pomôcky

o    PC/notebook pre učiteľa

o   dataprojektor

o    biela tabuľa/interaktívna tabuľa

o    DVD „Pracovný pohovor: Ako áno, ako nie!“

o   zošit a písacie potreby na poznámky žiakov

o   kópie pre žiakov snajčastejšie vyskytujúcimi sa otázkami na pracovnom

pohovore

Cieľ vyučovacej hodiny

Naučiť žiakov dobre sa pripraviť na pracovný pohovor.

Príprava vyučovacej hodiny

Pred hodinou si skontrolujeme funkčnosť PC/notebookov, dataprojektoru a DVD nosič

Prípadová štúdia „Ako ďalej Goldilocks s.r.o?“

Prípadovú štúdiu „Ako ďalej Goldilocks s.r.o?“ sme vytvorili na zákalde práce s odbornou literatúrou.

Ide o opis reálnej situácie, v ktorej je majiteľka vlasového salónu nútená reagovať na dôsledky hospodárskej krízy znížením počtu zamestnancov.


Primárne je určená žiakom študijných odborov zameraných na kaderníctvo, s malými obmenami ju môžu použiť aj učitelia v iných študijných odboroch (napr. keď si zmenia predmet podnikania v prípadovej štúdii).

Použité aktivizujúce metódy

- prípadová štúdia (case study)

- diskusia
Ďalšie metódy: výklad

Použité pomôcky

o   kópie vlastnej prípadovej štúdie pre žiakov

o   zošiť a písace potreby

Cieľ vyučovacej hodiny

Žiaci dokážu sformulovať a predniesť pred spolužiakmi vhodné riešenie prípadovej štúdie a obhájiť si svoj návrh.

Príprava vyučovacej hodiny

Pred hodinou si pripravíme kópie prípadovej štúdie pre dvojice alebo trojice žiakov (podľa počtu žiakov v triede).

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

 

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok                                

Dátum konania stretnutia: 9.2.2022

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod

              

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

PN

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia