Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Písomný výstup pedagogického klubu (1. 9. 2021 - 31. 1. 2022)

Písomný výstup pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

8.      Školský polrok

01.09.2021-31.01.2022

9.      Odkaz na webové sídlo zverejnenia písomného výstupu

www.ssos-kezmarok.sk

10.

Úvod

 

Pedagogický klub finančnej  gramotnosti v odbornom vzdelávaní– prierezové témy je vytvorený učiteľmi odborných predmetov, majstrami OV, ktorí sa stretávajú s témou finančnej gramotnosti vo výučbe svojho predmetu, ako prierezovej témy.

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023 (spolu 25 mesiacov) a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A a pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klub: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj finančnej gramotnosti v rámci odborného vzdelávania a prípravy na povolanie, ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním.

Finančná gramotnosť je dôležitou (kľúčovou) schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami pre rozvoj finančnej gramotnosti.

Súčasná spoločnosť je označovaná ako informačná. Preto je potrebné žiakov pripravovať na vyhľadávanie správnych informácií, kritické myslenie, rozoznávanie potrebného odzbytočného, odlíšenie pravdivého od nepravdivého i efektívne využívanie informácií a zdrojov dostupných z okolia. Oprieť sa možno o čitateľské stratégie a o kritické myslenie, ktoré žiaka povedú k zodpovednému rozhodovaniu a správaniu.

Žiak by mal identifikovať dôležité informácie. K tomu môže prispieť:

 •   využívanie autentických materiálov – reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky,
 •  precvičovanie čítania s porozumením – uplatňuje rôzne metódy podporujúce čítanie

s porozumením (napr. I.N.S.E.R.T., čítanie s predvídaním, podvojný denník), vyhľadávanie varovných signálov klamlivých ponúk (drobné písmo, neprehľadnosť

zmluvy). Týmto témam sa chceme venovať počas zasadnutí pedagogického klubu.

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

-        Identifikovanie problémov v rozvoji finančnej gramotnosti žiakov a možné riešenia.

Stručná anotácia

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy  sa zaoberal nasledujúcimi témami:

- Tvorba a zdieľanie Best Practice,  OPS

- Diskusné posedenie k preštudovanej odbornej literatúre,

- finančné plánovanie, inovatívne didaktické materiály.

 

Kľúčové slová

Finančná gramotnosť, best practice, OPS.

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na zasadnutiach pedagogického klubu finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

Priblíženie témy:

Finančnú gramotnosť definuje PISA ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; schopnosť, motiváciu a sebadôveru jedinca využívať získané vedomosti s cieľom vykonávania efektívnych rozhodnutí v rôznych situáciách týkajúcich sa financií so zámerom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť zapojenie do ekonomického života.

Súčasná generácia mladých, označovaná aj ako Gen-Z je špecifická hneď v niekoľkých aspektoch správania. V prvom rade je to prvá plne digitálna generácia, ktorá sa narodila v čase, keď už bol internet rovnakou samozrejmosťou ako elektrina. Preto je pre nich úplne prirodzené využívanie digitálnych kanálov nielen na komunikáciu a zábavu, ale aj na vzdelávanie. Preferujú obraz pred textom a je veľmi ťažké udržať ich pozornosť štandardnými metódami výučby. Zároveň z prieskumov vychádza, že takmer o všetko sa zaujímajú viac ako o financie. Preto, aby téma finančného vzdelávania bola pre nich atraktívnou, je nevyhnutné ju prepojiť s realitou. Počas zasadnutí nášho klubu sme sa snažili nájsť cesty a spôsoby, ako finančnú gramotnosť žiakom sprístupniť tak, ako ju budú potrebovať vo svojom ďalšom živote.

Jadro:

Popis témy/problém

Problém:

Prieskum o finančnej situácii a spotrebe domácností, na Slovensku realizovaný Národnou bankou Slovenska, ponúka možnosť monitorovať úroveň finančnej gramotnosti. V rámci 2. a 3. vlny HFCS sa pomocou niekoľkých otázok zisťovalo, ako respondenti rozumejú základným pojmom a súvislostiam v oblasti úverov, sporenia a investovania. Je možné skonštatovať, že finančná gramotnosť na Slovensku sa medzi dvoma vlnami zisťovania mierne zhoršila. V roku 2017 na všetky otázky odpovedalo správne 9,6 %, kým ešte v roku  2014 na tie isté 4 otázky správne odpovedalo 10,6 % opýtaných. Pritom v tomto teste na otázky odpovedajú respondenti, ktorí deklarujú, že majú v rodine najväčší prehľad o financiách.

Finančné vzdelávanie je kľúčovým prvkom v ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu. Informovaný, vzdelaný občan ako spotrebiteľ s vyváženým postavením v zmluvnom vzťahu je plnohodnotným účastníkom na finančnom trhu a je schopný prijímať zodpovedné rozhodnutia.

Rozvinutá finančná gramotnosť môže pomôcť spotrebiteľom, aby si rozvinuli svoju schopnosť vyhľadať produkty, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám, bez ohľadu na miesto, kde sa poskytovateľ finančných služieb nachádza, a tým využiť príležitosti ponúkané jednotným trhom.

Záver:

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

Odporúčame implementovať do praxe a ďalej zdieľať Best Practice a OPS.

Prvým krokom pre zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti našich žiakov je poskytnúť im zaujímavé materiály, ktoré sú prakticky orientované a implementovať kooperatívnu formu vyučovaniu, čo umožní žiakom diskutovať a spoločne hľadať riešenia.

Ukážky z činností:

Best Practice:

Podklady pre krátkodobé finančné plánovanie, vytváranie zdrojov a motivácia

Úloha 1: porátať výdavky na osobný život na mesiac počas stredoškolského štúdia

 · pomenovať a pripočítať výdavky na štúdium na mesiac

· vypočítať výdavky na prvý rok štúdia

· zistiť možnosti brigádnickej činnosti a výšku zárobku v mieste školy

· zistiť možnosti brigádnickej činnosti počas letných prázdnin a výšku zárobku

 · vytvoriť rozpočet a porovnať výdavky s príjmami počas roka a celého štúdia

 · urobiť tabuľky  Príjem/ Výdaj

· zohrať všetky informácie, urobiť prezentáciu

Realizačná fáza : 3 vyučovacie hodiny

1. hodina – zozbieranie a prezentácia informácií o výdavkoch.

Žiaci pracujú v skupinách, vymieňajú si skúsenosti a diskutujú o možnosti a výške výdavkov.

2. , 3.hodina - selekcia informácií, zapisovanie informácií do tabuliek.

Doma žiaci doplňujú  ďalšie informácie, ako napríklad, výšku cestovného a podobne.

Pomocou tejto úlohy rozvíjame kompetencie, ktoré určuje národný štandard finančnej gramotnosti. Kompetencia „nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie“ sa rozvíja takým spôsobom, že si žiaci individuálne hľadajú a vyhodnocujú výšku svojich životných nákladov. Zároveň si stanovujú základné pravidlá riadenia vlastných financií, učia sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií a vo viacerých rozpočtoch sa objavuje položka rezerva, čiže nejaké peniaze, ktoré môžu použiť v nepredvídateľných situáciách. Úloha im pomáha stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, čím sa rozvíja potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť.

Okrem prezentácie Best Practice sme diskutovali o finančnom plánovaní z pohľadu profesijného zamerania žiaka (identifikácia záujmov podľa odborov a možností finančného plánovania).

Odporúčame sa témou ďalej zaoberať a zdieľať ďalšie Best Practice.

OPS

tvorba individuálneho strednodobého finančného plánu.

Zoradili sme celý proces do niekoľkých bodov:

1. Posúdiť, kde sa v oblasti finacii  nachádzame teraz
Východiskom na zistenie aktuálnej finančnej situácie je tzv. cash flow analýza, alebo inak „rozpočet míňania peňazí“, ktorý odzrkadľuje príjmy a výdavky za mesiac. Plánovanie osobných financií nie je len o prepočte, či príjmy pokryjú výdavky. Je to hlavne o tvorbe správneho rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti a správnom rozložení prebytku finančných prostriedkov.
Ak je výsledok pozitívny, finančný plán bude riešiť, čo s prebytkom financií. Prebytok je následne možné použiť buď na financovanie spotreby, alebo na investičné účely (zhodnotenie do budúcna). Ak je výsledok negatívny, finančný plán by mal byť zameraný na znižovanie nákladov, alebo definovať kroky, ako zvýšiť svoj príjem, prípadne oboje na dosiahnutie ešte lepšieho výsledku. Deficit zdrojov je vždy potrebné z niečoho pokryť. Buď odstrániť či znížiť nepravidelné a špecifické výdavky alebo financovať deficit formou cudzích zdrojov (pôžička, úver, lízing, iné...), čo však so sebou prináša dodatočné náklady.

2.  Určiť si, kam sa finančne chceme dostať 

Kedy vlastne potrebujeme peniaze? Dnes? Zajtra? O mesiac? Rok, dva, o desať rokov? Spravidla stále. Peniaze sú len prostriedkom na splnenie si našich potrieb, túžob a prianí. Preto z hľadiska finančného plánovania si treba tiež stanoviť ciele krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

3. Navrhnúť plán na dosiahnutie svojich cieľov

Samozrejme, že naše ciele by mali mať istú postupnosť, aby mal finančný plán zmysel. Prioritou je vytvorenie rezervy, núdzového fondu na neočakávané výdavky ako pokazená práčka či dlhodobá práceneschopnosť. Podmienkou je vysoká dostupnosť peňazí, preto sú na jej uloženie vhodné aj krátkodobé termínované vklady, vkladové účty či fondy peňažného trhu. Všetci sme závislí od svojich príjmov, preto si ich musíme zabezpečiť. Nabúraním rozpočtu je aj krátkodobá alebo dlhodobá choroba či materská dovolenka. Príjem je základným predpokladom realizácie všetkých našich plánov a jeho zabezpečenie vo všetkých životných situáciách je viac ako potrebné.

Ďalším krokom je splatiť dlhy z kreditných kariet a zbaviť sa úverov. Potom prichádza na rad sporenie. Týka sa hlavne zabezpečenia do budúcnosti. Napríklad pre svoje deti (štúdium na vysoké školy, štart do života) alebo dôchodok. Čím skôr s tým človek začne, tým menšiu sumu si musí odkladať na to, aby získal istotu, že na dôchodku bude mať z čoho žiť a nestratí životný štandard, ktorý dosiahol v produktívnom veku. Program bývania je ďalším krokom, nasledujú investície a finančná nezávislosť určitého veku.

4.  Vykonanie plánu

Keď máme definovaný osobný finančný plán, musíme jednotlivé ciele premeniť do konkrétnych čiastkových úloh, ktoré budeme postupne realizovať. Čím konkrétnejšie budú úlohy k jednotlivým cieľom, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa k naplneniu našich želaní a prianí dostaneme. Vyžaduje to disciplínu a vytrvalosť.

Odporúčame uvedené body aplikovať v téme, ktorá má potenciál prierezovej výučby o finančnej gramotnosti.

OPS

- tvorba dlhodobého finančného plánu:

 • rozpočet osobných financií závisí od očakávaných príjmov a výdavkov, vrátane sporenia. Pomáhme žiakom lepšie sa orientovať vo vlastných financiách
 • základným výstupom finančného plánovania je osobný finančný plán, ktorý by mal zahŕňať:

o   finančné ciele
Určíme si svoje krátkodobé ciele (napr. kúpa novej chladničky), strednodobé ciele (napr. kúpa nového auta) alebo dlhodobé ciele (napr. kúpa bytu alebo rodinného domu)

o   záznamy o príjmoch a výdavkoch 
Zosumarizujeme si svoje výdavky a príjmy, aby sme si boli schopný vyčísliť, koľko prostriedkov nám zostane na naplnenie stanovených cieľov.

o   sporiaci a úverový plán 
Rozhodneme sa, koľko rokov budeme sporiť a koľko rokov splácať dlh, prostredníctvom ktorého zaplatíme vaše stanovené ciele.

o   poistný plán 
Zabezpečíme svoje príjmy, ale najmä svoju rodinu pred neočakávanými udalosťami.

o   rozpočet
Pripravíme si stručný rozpočet a riadime sa ním.

Príklad – dobrá prax
Finančný cieľ: Do jedného roka by sme si radi kúpili auto formou lízingu. Predpokladaná obstarávacia cena formou lízingu je 12 000 eur. Máme úspory 2 000 eur. Lízingová spoločnosť nám dala prísľub na 8 000 eur.
Záznam o príjmoch a výdavkoch: Príjmy spolu 900 eur, výdavky 700 eur, zostatok 200 eur.
Sporiaci a úverový plán:

 • za 10 mesiacov si dokážeme našetriť chýbajúcich 2 000 eur
 • treba zvážiť, kde budeme prostriedky hromadiť, t.j. správne investovať prostriedky. Môžeme využiť jednu z foriem vkladových produktov, kde vložíme naše úspory vo výške 2 000 eur a mesačne naň budeme vkladať ďalších 200 eur po dobu 10 mesiacov
 • následne si zoberieme lízing vo výške 8 000 eur na 48 mesiacov s mesačnou splátkou 166 eur

Pri tvorbe finančného plánu je tiež vhodné využívať projektové metódy učenia – na stretnutí sme vytvorili krátke zhrnutie:

Zásady projektového vyučovania

Treba mať na zreteli, že:

• projekt má byť orientovaný na žiaka,

• (spolu)riadený žiakom,

• cieľ projektu má byť v súlade s učebnými osnovami – zreteľne definovaný (vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré si žiak osvojí),

• jasne má byť určený začiatok a ukončenie projektu (realizačné obdobie),

• obsah má byť zvolený tak, aby bol zmysluplný a priamo pozorovateľný vo vlastnom prostredí žiakov,

 • zabezpečená má byť dobrá priama dostupnosť informačných zdrojov,
 • premyslená spätná väzba, spôsob hodnotenia i samohodnotenia nápadov a úrovne realizácie ako i spôsob prezentácie (pre spolužiakov, rodičov a pod.)

Odporúčame ďalej pokračovať v činnostiach pedagogického klubu podľa plánu činností PK.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

12.   Dátum

31.01.2022

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

31.01.2022

16.   Podpis

 

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu:

                   Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa celý názov klubu
 7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je písomný výstup zverejnený
 2. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá písomný výstup vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu
 5. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše.