Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Názov pracovného miesta pre odbor

Záhradník, poľnohospodárska výroba – majster odbornej výchovy

Počet voľných miest

1

Deň nástupu

od 15.9.2019

Miesto/lokalita výkonu práce

Kežmarok

Pracovný pomer

na dobu určitú

Prax

min. 3 roky v odbore

Kvalifikačné predpoklady na Majstra odbornej výchovy/ Záhradník, poľnohospodárska výroba

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

3. vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

4. v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

1. príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

2. úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodickopedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona

3. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

4. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona

 

Požadované doklady:

- prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,

- profesijný životopis,

- doklady o vzdelaní

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 31. 07. 2019.

Kontaktné údaje:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola

Biela voda 2

060 01 Kežmarok

tel.: +421 52 452 35 17, 0911 52 35 17

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Fuhrmannová

 

Majster odbornej výchovy - záhradník